Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

938. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna, stran 2748.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji dne 11. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna
1. člen
Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 113/07) se spremeni tako, da se v prvem stavku prvega odstavka 7. člena za besedami »občinski upravi najkasneje do« črta besedilo »28. februarja« ter namesto tega vstavi besedilo »31. marca«, za besedami »o izvedbi programov« pa se vstavi besedilo »iz preteklega leta, podano na enotnem obrazcu za ljubiteljsko kulturno dejavnost v Občini Dobrna« ter za tem besedilom postavi vejica.
V drugem stavku prvega odstavka 7. člena se za besedilom »izvajalcev kulturnih programov« vstavi besedilo »ali v primeru nepravočasno predloženih poročil za preteklo leto«, črta pa se besedilo »se upravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju« ter namesto tega vstavi besedilo »se izvajalcu ljubiteljskih kulturnih programov program tekočega leta financira samo v 50% deležu. V primeru, da se programi ne izvajajo v celoti 2 leti zapored ali niso predložena poročila 2 leti zapored, se tretje leto sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov s strani Občine Dobrna ukine.« Tretji stavek prvega odstavka 7. člena se črta.
Črta se drugi stavek drugega odstavka 7. člena.
V tretjem odstavku 7. člena se besedilo »zmanjšanega obsega dela« črta, črta se tudi postavljeno ločilo vejica, za besedo »delovanja« pa se črta beseda »ipd« in ločilo pika, za besedami »se odobrena proračunska sredstva vrnejo« črtata besedi »oziroma ostanejo«, beseda »proračunu« se pravilno zapiše »proračun«.
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da po spremembi glasi:
»Občinska uprava Občine Dobrna je v skladu z določili tega člena dolžna predlagati in sprožiti ustrezne ukrepe.«
Peti in šesti odstavek 7. člena se črtata.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se za beseda »opravlja« črta in namesto nje vstavi naslednje besedilo »opravljajo strokovne službe občinske uprave Občine Dobrna in«.
3. člen
MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI DOBRNA se dopolnijo v prvi alineji prvega odstavka tako, da po spremembi glasijo:
»Osnovna dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev in skupin se
»– trikrat brezplačno nastopijo, razstavijo za Občino Dobrna ali v Občini Dobrna,«.
Merila za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna se v poglavju A) Redna dejavnost kulturnih društev, spremeni tako, da po spremembi glasi:
»
Vrsta programa   Maks.                št.
                            točk
1.   PEVSKI ZBORI IN VOKALNE SKUPINE
1.1.  Pevski zbori z najmanj 25 članov
    Prizna se maksimalno 40 vaj na leto
    (dve šolski uri)
1.   Honorar zborovodji na vajo            30
2.   Pavšal za materialne stroške letno       300
1.2.  Pevski zbori z največ 24 članov
    Prizna se maksimalno 40 vaj na leto
    (dve šolski uri)
1.   Honorar zborovodji na vajo            30
2.   Pavšal za materialne stroške letno       200
1.3.  Vokalne skupine do 11 članov
    Prizna se maksimalno 40 vaj na leto
    (dve šolski uri)
1.   Honorar zborovodji na vajo            25
2.   Pavšal za materialne stroške letno       100
2.   GLEDALIŠKE SKUPINE IN KULTURNE
    ANIMACIJE
    Prizna se maksimalno 40 vaj na leto
    (dve šolski uri)
1.   Honorar mentorju na vajo             20
2.   Pavšal za materialne stroške letno       200
3.   FOLKLORNA DEJAVNOST, LJUDSKO
    IZROČILO IN DEDIŠČINA
    Prizna se maksimalno 40 vaj na leto
    (dve šolski uri)
1.   Honorar mentorju na vajo (Folklorna skupina)   30
2.   Honorar za godce folklorne skupine        12
3.   Pavšal za materialne stroške letno (Folklorna  350
    skupina)
4.   Honorar mentorju na vajo (Ljudski pevci)     20
5.   Pavšal za materialne stroške letno (Ljudski   100
    pevci)
4.   LIKOVNE, FILMSKE IN FOTOGRAFSKE SKUPINE
    Prizna se maksimalno 25 delavnic na leto
1.   Honorar mentorju                 25
2.   Pavšal za materialne stroške letno       150
5.   INSTRUMENTALNE SKUPINE
    Prizna se maksimalno 40 vaj na leto
1.   Honorar mentorju                 30
2.   Pavšal za materialne stroške letno       300
                             .«
4. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0003/2010-1(6)
Dobrna, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost