Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

953. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010, stran 2773.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 28. redni seji 4. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka)
S tem odlokom se za Mestno občino Novo mesto za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:
+----------+-----------------------------------+-------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|Skupine  |      Naziv konta      |  Plan 2010|
|Podsk.  |                  |       |
|Konto   |                  |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)|49.236.967,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |31.230.133,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI          |24.360.217,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček  |18.568.217,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |703 Davki na premoženje      | 4.914.000,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |704 Domači davki na blago in    |  878.000,00|
|     |storitve              |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI         | 6.869.916,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki | 2.713.480,00|
|     |od premoženja           |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |711 Takse in pristojbine      |  20.000,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |712 Denarne kazni         |  204.000,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in  |  50.142,00|
|     |storitev              |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |714 Drugi prihodki         | 3.882.294,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI        | 1.717.850,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |  217.850,00|
|     |sredstev              |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in| 1.500.000,00|
|     |neopredmetenih dolgoročnih sredstev|       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|73    |PREJETE DONACIJE          |  30.000,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih  |  30.000,00|
|     |virov               |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine   |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI        |16.258.984,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih |10.262.781,00|
|     |javnofinančnih institucij     |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |741 Prejeta sred. iz drž. proračuna| 5.996.203,00|
|     |iz sred. proračuna EU       |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |53.197.222,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI           | 8.913.041,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki     | 2.248.200,00|
|     |zaposlenim             |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |401 Prispevki deelodajalcev za   |  369.000,00|
|     |socialno varnost          |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve  | 6.075.841,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |403 Plačila domačih obresti    |  200.000,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |409 Rezerve            |  20.000,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERJI         |15.078.303,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |410 Subvencije           |  840.723,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |411 Transferji posameznikom in   | 1.750.300,00|
|     |gospodinjstvom           |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |412 Transferji neprofitnim     |  802.628,00|
|     |organizacijam in ustanovam     |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferji |11.684.652,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |414 Tekoči transferji v tujino   |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI       |28.921.878,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih   |28.921.878,00|
|     |sredstev              |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERJI      |  284.000,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |431 Investicijski transferji    |  25.000,00|
|     |prav.in fiz.osebam, ki niso    |       |
|     |pror.uporabniki          |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |432 Investicijski transferji    |  259.000,00|
|     |proračunskim uporabnikom      |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |–3.960.255,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |  21.000,00|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)  |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |  21.000,00|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|     |(750+751+752)           |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil |  21.000,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev  |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |     0,00|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (44)      |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |     0,00|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |  21.000,00|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|       |
|     |V.)                |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA         |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (50)         | 4.500.000,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE (500)         | 4.500.000,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |500 Domače zadolževanje      | 4.500.000,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (55)        |  560.745,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA (550)       |  560.745,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |550 Odplačila dolga        |  560.745,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |     0,00|
|     |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   | 3.939.255,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- | 3.960.255,00|
|     |IX.)                |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE   |  450.000,00|
|     |31.12. PRETEKLEGA LETA       |       |
+----------+-----------------------------------+-------------+
|     |9009 Splošni sklad za drugo    |  450.000,00|
+----------+-----------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(Izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta in v korelaciji z dinamiko prihodkov in po zakonskih prioritetah.
4. člen
(Razporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
S poročilom o izvrševanju proračuna in o prerazporejenih sredstvih župan pisno poroča občinskemu svetu trimesečno.
5. člen
(Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.
6. člen
(Namenski prihodki in odhodki proračuna)
Kot namenski prejemki proračuna občine se poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, požarna taksa, turistična taksa, krajevni samoprispevek, vrnjena sredstva vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter najemnina iz naslova najema javne infrastrukture.
Komunalni prispevek je namenski vir za financiranje gradnje komunalne opreme.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek in v proračunu ni izkazan, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun za naslednje leto in se porabijo za namene oziroma projekte, za katere so opredeljena.
7. člen
(Splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2010 oblikujejo v višini 10.000 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O porabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
8. člen
(Proračunska rezerva)
Proračunska rezerva občine se v letu 2010 oblikuje v višini 10.000 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene, določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
Župan lahko samostojno odloča o porabi do višine 5.000 EUR zbranih razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen in o tem pisno obvesti občinski svet. V primeru uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča občinski svet na predlog župana.
O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v zaključnem računu proračuna.
9. člen
(Enkratne dotacije)
Župan lahko v okviru proračunske postavke 01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo odloča o enkratni odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim osebam in fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu prejemniku ne sme presegati 850 EUR in ne more biti odobren za namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma prejema sredstva iz proračuna tekočega leta.
10. člen
(Prevzemanje obveznosti v breme proračuna)
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih in dejansko razpoložljivih v proračunu.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke ter za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje, ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni in cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z javnim razpisom.
11. člen
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice uporabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2011 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide z najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Mestne občine Novo mesto.
12. člen
(Spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
13. člen
(Odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga dolžnikom do občine, in sicer največ do skupne višine 500 EUR in če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Dolžniku, ki mu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa.
14. člen
(Poročanje)
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2010, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred sklicem skupščine, predložiti občini gradivo za sejo skupščine in revizijsko poročilo in poročilo nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.
15. člen
(Pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika)
Za izvrševanje proračuna Mestne občine Novo mesto je župan odgovoren občinskemu svetu.
Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in za izdajo odredb v breme proračunskih sredstev.
Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2010 lahko dolgoročno zadolži do višine 4.500.000,00 EUR, in sicer za naslednje investicije:
– izgradnja Šmihelske ceste v višini 2.000.000,00 EUR,
– izgradnja športne dvorane Stopiče v višini 1.500.000,00 EUR,
– rekonstrukcija in nadgradnja »Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava Novo mesto« v višini 1.000.000,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, ter pravnih oseb, v katerih ima Mestna občina Novo mesto odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 EUR, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
17. člen
(Obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja iz izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine – javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 100.000,00 EUR ob soglasju občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(Začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Novo mesto v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2010.
Št. 410-15/2009
Novo mesto, dne 4. marca 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost