Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

801. Odlok o turistični taksi v Občini Vipava, stran 2243.

Na podlagi 23. do 32. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 27. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Vipava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi višina, oprostitve, postopek pobiranja in odvajanja ter nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse na območju Občine Vipava.
2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plača turist, ko v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporablja storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.
3. člen
Turistična taksa je namenski prihodek občine in se uporablja za spodbujanje razvoja turizma v skladu z zakonom in proračunom občine.
4. člen
Zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse po tem odloku so pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah.
Za celotno območje občine se določi turistična taksa v višini 11 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke določi Vlada Republike Slovenije in jo usklajuje na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
III. OPROSTITVE
6. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovanju oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti
– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
7. člen
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih IYHF
– turisti v kampih.
IV. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
8. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Turistična taksa se pobira in odvaja za prenočitev turista tudi v primeru, da mu ni zaračunana storitev za prenočevanje.
9. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka so dolžne pobrano turistično takso nakazati do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.
10. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji člen, dolžne za predhodni mesec predložiti pristojnemu organu občinske uprave in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. V poročilu mora biti vpisan tudi razlog oprostitve.
Osebe iz 4. člena tega odloka so dolžne predložiti mesečno poročilo tudi v primeru, ko niso imele turistov na prenočevanju.
Mesečno poročilo se predloži na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
V. NADZOR
11. člen
Nadzor nad pobiranjem, odvajanjem ter vodenjem evidenc o turistični taksi opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor iz prejšnjega odstavka lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ.
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ na predlog župana Občine Vipava. Župan lahko z Davčno upravo Republike Slovenije sklene pogodbo, ki ureja izvrševanje prisilne izterjave turistične takse in druga medsebojna razmerja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Vipava (Uradno glasilo št. 9/99).
13. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2010-1
Vipava, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost