Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

798. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 2240.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 2 in 25/08) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 32. redni seji dne 2. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega leta oziroma, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vlogo za vpis in sprejem otroka v vrtec vložijo starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) na sedežu zavoda ali enoti vrtca osebno ali po pošti. Vlogo dobijo starši na sedežu zavoda, v enoti vrtca ter na spletnih straneh vrtca.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec, o roku za sklenitev medsebojne pogodbe, o predložitvi potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka in o predložitvi odločbe o usmeritvi, če se sprejema otroka s posebnimi potrebami.
4. člen
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj zavoda ali njegov pooblaščenec.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu oziroma v posamezni enoti prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec.
Vse vloge, ki se zbirajo po posameznih enotah, se obravnavajo na sedežu vrtca.
Če število prijavljenih otrok presega število prostih mest, se obravnavajo samo prijave:
– otrok, katerih starši predložijo dokazilo o stalnem prebivališču otroka skupaj z enim od staršev (vlagateljem) v Občini Škofljica;
– otrok tujcev, katerih ima vsaj eden od staršev na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino.
Komisija najprej med prijavljenimi otroki izbere tiste, za katere so starši priložili odločbo ali priporočilo o usmeritvi, potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka, in otroke, ki jim je bil s sklepom odložen vstop v osnovno šolo.
Komisija sprejme sklep o vpisu teh otrok.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog Sveta zavoda.
Komisijo sestavljajo:
– predstavnik ustanovitelja (člana predlaga občinski svet);
– predstavnik vrtca;
– predstavnik staršev.
Člane komisije s sklepom imenuje ravnatelj zavoda.
Člani komisije so imenovani za štiri leta, in sicer največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
6. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo izmed sebe na svoji prvi seji.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, ki ni javna. Komisija o svojem delu vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon.
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
7. člen
Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj in vodja enote vrtca na predlog člana komisije ali na lastno pobudo.
Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije ali povabi na svojo sejo predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
Komisija s sklepom določi enotni vrstni red za vrtec po letnikih rojstva otrok.
8. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno do 30. aprila. Oddaja vlog za vpis otrok v vrtec se izvede praviloma do 31. marca za naslednje šolsko leto.
Komisija mora obravnavati vse prijave, ki so bile vložene do 31. marca koledarskega leta za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.
Pri oblikovanju oddelka mora vrtec upoštevati predpisane normative za oblikovanje oddelkov.
9. člen
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– ime in sedež zavoda, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok,
– poimenska prisotnost članov komisije in drugih navzočih,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje:
– podatki o predvidenem številu prostih mest po oddelkih in enotah ter starostnih obdobjih in letnikih rojstva otrok, upoštevajoče t.i. fleksibilni normativ,
– skupno število vlog,
– spisek otrok, ki so bili sprejeti v vrtec,
– število in seznam otrok, ki so bili zavrnjeni s prednostnim vrstnim redom,
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik piše od ravnateljice pooblaščeni delavec vrtca. Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji zavoda, v skladu z veljavnimi predpisi, en izvod pa se posreduje Občini Škofljica.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM IN VRSTNI RED OTROK
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+------------+--------------------------------------+----------+
|Kriterij  |                   | Število |
|      |                   |  točk  |
+------------+--------------------------------------+----------+
|1.     |Prebivališče (upošteva se ena izmed  |     |
|      |variant)               |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|1.a     |Otrok in starši imajo stalno     |  30  |
|      |prebivališče v Občini Škofljica    |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|1.b     |Otrok v enostarševski družini ima   |  30  |
|      |skupaj z enim od staršev stalno    |     |
|      |prebivališče v Občini Škofljica    |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|1.c.    |Otrok in eden od staršev, s katerim  |  20  |
|      |otrok živi, imata stalno prebivališče |     |
|      |v Občini Škofljica          |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|2.     |Stalnost bivanja v Občini Škofljica  |     |
|      |(upošteva se ena izmed variant)    |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|2.a     |Oba starša ali enostarševska družina |  20  |
|      |(izpolnjen kriterij 1.a ali 1.b) imata|     |
|      |stalno prebivališče v Občini Škofljica|     |
|      |neprekinjeno najmanj od 1. 1. 2004  |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|2.b     |Oba starša ali enostarševska družina |  10  |
|      |(izpolnjen kriterij 1.a ali 1.b) ima |     |
|      |stalno prebivališče v Občini Škofljica|     |
|      |neprekinjeno najmanj od 1. 1. 2008  |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|2.c     |Eden od staršev ima stalno      |  15  |
|      |prebivališče v Občini Škofljica    |     |
|      |neprekinjeno najmanj od 1. 1. 2004,  |     |
|      |drugi pa manj (izpolnjen kriterij 1.a)|     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|2.d     |Eden od staršev ima stalno      |  8   |
|      |prebivališče v Občini Škofljica    |     |
|      |neprekinjeno najmanj od 1. 1. 2008,  |     |
|      |drugi pa manj (izpolnjen kriterij 1.a)|     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|2.e     |Samo eden od staršev ima stalno    |  8   |
|      |prebivališče v Občini Škofljica    |     |
|      |neprekinjeno najmanj od 1. 1. 2004,  |     |
|      |drugi pa je prebivalec druge občine  |     |
|      |(izpolnjen kriterij 1.c)       |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|2.f     |Samo eden od staršev ima stalno    |  5   |
|      |prebivališče v Občini Škofljica    |     |
|      |neprekinjeno najmanj od 1. 1. 2008,  |     |
|      |drugi pa je prebivalec druge občine  |     |
|      |(izpolnjen kriterij 1.c)       |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|3.     |Otrok je bil uvrščen na prednostni  |     |
|      |vrstni red in v vrtec ni bil sprejet: |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|      |– v preteklem letu          |  6   |
+------------+--------------------------------------+----------+
|      |– dve leti zapored          |  8   |
+------------+--------------------------------------+----------+
|      |– tri leta zapored          |  15  |
+------------+--------------------------------------+----------+
|4.     |Otrok živi v enostarševski družini  |  6   |
+------------+--------------------------------------+----------+
|5.     |Otrok staršev, ki imajo v želeni enoti|  10  |
|      |vrtca že vključenega otrokovega    |     |
|      |sorojenca.              |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|5.a     |Otrok staršev, ki hkrati vključujejo |  10  |
|      |dva ali več otrok           |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|5.b     |Starši, ki hkrati vključujejo v vrtec |  5   |
|      |dvojčke, trojčke, četverčke      |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|6.     |Otrok staršev študentov        |  6   |
+------------+--------------------------------------+----------+
|7.     |Zaposlenost obeh staršev oziroma enega|  6   |
|      |od staršev, če gre za enostarševsko  |     |
|      |družino                |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|8.     |Otrok, čigar oba starša (eden od   |  6   |
|      |staršev, če gre za enostarševsko   |     |
|      |družino) sta zaposlena v Občini    |     |
|      |Škofljica.              |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|9.     |Družina z več otroki do petnajstega  |     |
|      |leta starosti:            |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|      |– dva otroka             |  2   |
+------------+--------------------------------------+----------+
|      |– trije otroci            |  4   |
+------------+--------------------------------------+----------+
|      |– štirje otroci ali več        |  8   |
+------------+--------------------------------------+----------+
|10.     |Zaposlenost samo enega od staršev,  |  5   |
|      |drugi pa je prijavljen na zavodu za  |     |
|      |zaposlovanje             |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
|11.     |Otrok, ki je bil sprejet v vrtec, pa |  6   |
|      |so ga starši zaradi zdravstvenih težav|     |
|      |morali izpisati ali odkloniti sprejem |     |
+------------+--------------------------------------+----------+
V. IZBOR IN OBVEŠČANJE
11. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec s sklepom.
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij, in sicer starost otroka pri čemer ima prednost starejši otrok.
Na podlagi oblikovanega prednostnega vrstnega reda komisija odloči o številu sprejetih otrok s sklepom.
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec. Ostale otroke zaradi premajhnega števila točk uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega. Sklep podpiše predsednik komisije.
Otroke, ki jih starši naknadno vpisujejo v vrtec, se uvrsti na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa.
Na prosta mesta se najprej sprejme otroke s prednostnega vrstnega reda, nato pa otroke glede na kronološki vpis, razen če se vpiše otrok s posebnimi potrebami oziroma otrok, za katerega je CSD izdal potrdilo o njegovi ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Ti otroci imajo po 20. členu Zakona o vrtcih prednost pri sprejemu.
12. člen
Komisija najkasneje v osmih dneh po seji, vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki v vrtec niso bili sprejeti, se v obrazložitvi odločbe navede podatke o številu razpoložljivih prostih mest v vrtcu za naslednje šolsko leto, podatek o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev, podatek o številu vseh prejetih vlog, o številu sprejetih otrok, najnižje število doseženih točk, ki so zadoščale za sprejem otrok v vrtec, podatek o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka ter informacijo o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi odločbe vložijo pritožbo na svet zavoda.
Svet zavoda mora o pritožbi odločati najkasneje v 30 dneh po prejemu pritožbe.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, se v odločbi navede datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši, ki se šteje za dejansko odločitev staršev, da otroka vključijo v vrtec.
Odločbo komisije je potrebno vročiti osebno v skladu z določili ZUP-a tistemu od staršev, ki je podal vlogo za vpis otroka v vrtec.
Komisija mora staršem, na njihovo zahtevo, omogočiti vpogled v zapisnik o sprejemu otrok v vrtec, vendar le v tisti del, ki se nanaša na njihovo vlogo.
VI. POGODBENO RAZMERJE
13. člen
Če starši pogodbe z vrtcem ne podpišejo v določenem roku oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
Rok za podpis pogodbe določi ravnatelj zavoda in ne sme biti krajši od sedmih delovnih dni.
V primeru, ko vrtec otroke sprejema komisijsko, se kot začetek obligacijskega razmerja med vrtcem in starši šteje 1. september tekočega leta oziroma prvi dan naslednjega meseca, ko otrok dopolni starostni pogoj za vstop v vrtec ali takoj po končanju starševskega dopusta, če je bil le-ta podaljšan.
VII. INFORMIRANJE
14. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh mesečno objavlja informacijo o prostih mestih po posameznih enotah in programih.
VIII. PODALJŠANJE VLOGE IN IZPIS
15. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni sprejet oziroma ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, se vloga avtomatsko prenese za naslednje šolsko leto. Pri tem se za datum oddaje vloge upošteva prva oddaja vloge.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
Otroka, čigar starši odklonijo sprejem v vrtec, se v naslednjem letu obravnava, kot da prošnjo za sprejem vlagajo prvič. Izjema so otroci, za katere je vpis v vrtec preložen zaradi zdravstvenih težav, kar starši dokažejo z zdravniškim potrdilom.
16. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem prejema pisne odpovedi na sedežu zavoda ali v enoti vrtca.
IX. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Svet zavoda OŠ in Vrtec Škofljica na 3. seji dne 28. 2. 2008 in h kateremu je občina ustanoviteljica dne 18. 3. 2008 dala soglasje.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2010
Škofljica, dne 2. marca 2010
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.