Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010

Kazalo

686. Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2010, stran 1777.

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in 56/08), Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2010 (Uradni list RS, št. 21/09) in 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 22. redni seji dne 23. 2. 2010 sprejel
L E T N I P R O G R A M
kulture v Občini Vransko za leto 2010
1.
Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2010 opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu.
2.
V proračunu Občine Vransko za leto 2010 so sredstva za kulturo namenjena za:
– sofinanciranju društev in drugih neprofitnih organizacij,
– sofinanciranju javnih zavodov,
– financiranju in sofinanciranju kulturnih programov in prireditev občinskega pomena,
– vzdrževanju in investicijam v infrastrukturo namenjeno za kulturno dejavnost.
3.
Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke letnega programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:
– dejavnosti in projekti (prireditve, predstave, ustvarjalne delavnice ...) kulturnih društev in drugih neprofitnih organizacij,
– ljubiteljske dejavnosti, pevski zbori,
– knjižnična in muzejska dejavnost,
– gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi abonmajskih predstav,
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
– mediji in avdiovizualna kultura,
– prireditve občinskega pomena (večje prireditve, Kulturni praznik, Pustni karneval, Praznik dela 1. maj, občinski praznik, Dan državnosti, dan samostojnosti …),
– varovanje in obnova kulturne dediščine,
– vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo.
Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 177.687,00 € kot sledi:
1. 08016 Vzdrževanje spominskih, sakralnih     1.000,00 €
objektov
2. 08023 Obnova mostu Ločica            5.000,00 €
3. 08026 Schwentnerjeva hiša           41.300,00 €
4. 08004 Medobčinska matična knjižnica Žalec   35.304,00 €
5. 08028 Ljubiteljska kultura           7.380,00 €
6. 08005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega   34.203,73 €
doma Vransko
7. 04023 ZKTŠ Vransko najemnine in zakupnine –   8.750,00 €
gasilski muzej
8. 04023 ZKTŠ Vransko tekoči transferi v javne  24.596,00 €
zavode – del
9. 08020 Prireditve ob državnih praznikih     8.550,00 €
10. 080021 Ostale občinske prireditve       16.200,00 €
Skupaj                     182.283,73 €.
4.
Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti in projektov iz 3. točke letnega programa kulture pod zaporedno številko 5 – Ljubiteljska kultura, bo potekala na podlagi prijav na razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti.
5.
Program, ki ga ne določa letni program kulture se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje.
Občina financira projekt iz drugih proračunskih postavk in če je neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Št. 610/2010-1
Vransko, dne 23. februarja 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost