Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010

Kazalo

685. Letni program športa v Občini Vransko za leto 2010, stran 1776.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) in 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je Občinski svet Občine Vransko na 22. redni seji dne 23. 2. 2010 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa v Občini Vransko za leto 2010
Občina Vransko bo v letu 2010 na podlagi sprejetega proračuna, namenila skupaj 105.204,66 € za izvedbo letnega programa športa v Občini Vransko.
Skupaj zagotovljena sredstva za šport se bodo v okviru proračunskih postavk namenila za naslednje namene:
1. Za vzdrževanje zunanjih športnih objektov v skupni višini 4.000,00 €:
– Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja zunanjih športnih igrišč pri Osnovni šoli Vransko, vrtcu in športni dvorani. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov košnje trave, namakanja igrišč, električne energije za razsvetljavo in za intervencije zaradi nepredvidenih okvar na športnih objektih in napravah.
2. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ Osnovna šola Vransko - Tabor 4.348,00 €:
– Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov profesorja športne vzgoje in za financiranje športnih tekmovanj, Zlati sonček in Krpan. Ta sredstva se zavodu dodelijo neposredno na podlagi sprejetega proračuna in podpisane letne pogodbe.
3. Za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini 40.799,66 €:
– Sredstva za te namene se bodo na podlagi izvedenega javnega razpisa namenjala za dejavnost in nakup opreme športnih društev in klubov ter za druge izvajalce športnih programov v občini, ki lahko na javnem razpisu kandidirajo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vransko. Na podlagi javnega razpisa se bo financirala naslednja vsebina športnih programov:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje športnih društev in občinske športne zveze,
– športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Posamezen izvajalec športnega programa bo prejel sredstva na podlagi točk, ki jih bo zbral glede na točkovni sistem, ki je sestavni del pravilnika. Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan sklenil pogodbe, ki bodo natančno opredeljevale namensko porabo proračunskih sredstev.
4. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške športne dvorane Vransko za izvajanje športnih programov, šolskih in izven šolskih športnih aktivnosti v skupni višini 35.461,00 €, in sicer za naslednje namene:
– 27.461,00 € za plače upravitelja in rediteljev v športni dvorani Vransko,
– 8.000,00 € za pokrivanje obratovalnih stroškov športne dvorane Vransko (čiščenje, energija, komunalne storitve, pregledi športne in ostale opreme v dvorani).
5. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in prostočasnih aktivnosti v skupni višini 1.000,00 €:
– planirana sredstva so v okviru proračuna za leto 2010 namenjena pokritju stroškov drugega splošnega materiala in storitev, ki niso opredeljena v predhodnih točkah, niso predmet javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni mogoče natančneje definirati.
6. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin in objektov v skupni višini 23.000,00 €, in sicer za naslednje namene:
– 5.000,00 € za ureditev športno rekreacijskih površin pri domu društva upokojencev,
– 14.000,00 € za nujna vzdrževalna dela na športni dvorani Vransko,
– 4.000,00 € za postavitev ograje in razsvetljave na športnem parku Videm.
Št. 671/2010-1
Vransko, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost