Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010

Kazalo

683. Pravilnik o sprejemu otrok v JVIZ Osnovne šole Vransko - Tabor, OE Vrtec, stran 1774.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A in 36/08), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08), 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) in na predlog Sveta JVIZ OŠ Vransko - Tabor, je Občinski svet Občine Vransko na 22. redni seji dne 23. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v JVIZ Osnovne šole Vransko - Tabor, OE Vrtec
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
Vlogo za vpis otroka dobijo starši na sedežu vrtca, v enoti vrtca in spletni strani vrtca/občine. Prijavo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši na sedežu vrtca neposredno, na enoti vrtca, po pošti ali po elektronski pošti.
4. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu oziroma v posamezni enoti prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem v vrtec. Komisija odloča tudi v primeru medletnih oddanih vlog, kadar v vrtcu ni dovolj prostih mest.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
Komisija za sprejem otrok je tričlanska in jo sestavljajo:
– predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje župan,
– predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev,
– predstavnik vrtca, ki ga imenuje ravnatelj.
Člani komisije se imenujejo za štiri leta. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
6. člen
Komisija obravnava vse vloge na seji, o kateri se vodi zapisnik. Komisija veljavno sklepa, če so prisotni vsi trije člani komisije.
Delo komisije vodi predsednik, ki ga izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji seji.
Strokovna opravila za komisijo opravlja pooblaščena oseba vrtca oziroma zavoda, ki ima opravljen preizkus znanja iz Zakona o splošnem upravnem postopku. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
7. člen
Komisija sprejema odločitve s sklepom in z večino glasov vseh članov. Sklep podpiše predsednik komisije.
Na seji komisije je lahko prisoten tudi ravnatelj vrtca. V njegovi odsotnosti ga lahko nadomešča pomočnik ravnatelja.
8. člen
Vrtec je dolžan staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec v delu, kjer se je odločalo o sprejemu njihovega otroka.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
9. člen
Komisija pri obravnavi vlog in izboru upošteva poleg 20. člena Zakona o vrtcih, da imajo prednost pri sprejemu v vrtec otroci, katerih starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine in otroci s posebnimi potrebami.
Kadar se v vrtec vpisujejo dvojčki, trojčki … jim mora vrtec na podlagi točkovanja po kriterijih omogočiti istočasni vpis v vrtec.
Skupaj je možno ob izpolnjenih kriterijih in prilogah zbrati največ 72 točk.
+----------+------------------------------------+--------------+
|Kriteriji |                  |     točke|
+----------+------------------------------------+--------------+
|1.    |1. Starši ali eden od staršev ima  |       |
|     |skupaj z otrokom stalno       |    40 točk|
|     |prebivališče na območju Občine   |       |
|     |Vransko najmanj leto dni      |       |
|     |2. Starši ali eden od staršev ima  |       |
|     |skupaj z otrokom stalno       |    10 točk|
|     |prebivališče na območju Občine   |       |
|     |Vransko manj kot leto dni      |       |
+----------+------------------------------------+--------------+
|2.    |2. Zaposlitev staršev:       |       |
|     |– oba starša sta zaposlena ali sta |       |
|     |zavarovana iz naslova kmetijstva,  |       |
|     |študentje s statusom, invalidsko  |       |
|     |upokojeni starši, potrdilo zavoda  |       |
|     |za zaposlovanje o vključitvi v   |       |
|     |program aktivne politike      |       |
|     |zaposlovanja (tudi enoroditeljska  |       |
|     |družina)              |    20 točk|
|     |– le eden od staršev izpolnjuje   |       |
|     |zgoraj navedene pogoje       |    10 točk|
+----------+------------------------------------+--------------+
|3.    |Uvrščenost otroka na čakalno listo |       |
|     |v preteklem šolskem letu      |    5 točk|
+----------+------------------------------------+--------------+
|4.    |Starost otroka, oziroma koliko let |       |
|     |ima otrok do vpisa v šolo. Zadnje  |       |
|     |leto pred šolo           |    5 točk|
|     |Odložitev šolanja          |    6 točk|
+----------+------------------------------------+--------------+
|5.    |Družina ima v ta vrtec že      |       |
|     |vključenega enega ali več otrok   |    1 točka|
+----------+------------------------------------+--------------+
10. člen
Pred sejo komisije vrtec pozove vse starše, ki so oddali nepopolne vloge, da jih dopolnijo. Komisija lahko pozove tudi druge starše k predložitvi dodatnih potrdil in navedbi okoliščin, ki bi jih komisija lahko upoštevala pri izboru. Starši morajo resničnost podatkov na vlogi jamčiti s podpisom.
11. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz 10. člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva še dodatni kriterij: prednost ima starejši otrok. Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec. Ostale otroke zaradi premajhnega števila točk uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk. Nato se lahko v dogovoru s starši otroke sprejme v enoto, ki ima prosta mesta in staršem krajevno ustreza.
V primeru, da nastane med letom v enoti prosto mesto, ima prednost pri razporeditvi na to prosto mesto otrok, ki je bil razporejen drugam in ne v prvo želeno enoto staršev. Prerazporeditev se opravi na podlagi pisnega soglasja staršev.
Komisija najpozneje v osmih dneh izda vsem vlagateljem odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Zoper odločbo lahko starši v 15 dneh po vročitvi odločbe vložijo pritožbo na svet vrtca. Zoper odločitev sveta vrtca je dovoljen spor pred pristojnim upravnim sodiščem.
12. člen
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba o sprejemu določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Če starši v določenem roku ne podpišejo pogodbe oziroma ne zaprosijo za podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oziroma ne vključijo otroka s predvidenim datumom, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
Rok za podpis pogodbe določi ravnatelj in ne sme biti krajši od 15 dni od dneva, ko so starši obveščeni, da je otrok sprejet v vrtec.
13. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto z novo prijavnico. Pri tem se datum oddaje vloge upošteva oddaja prve vloge.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
14. člen
Izpis otroka se opravi do zadnjega v mesecu za prihodnji mesec na posebnem obrazcu na sedežu vrtca ali v enoti vrtca.
Vrtec lahko z dnem, ko prejme izjavo o izpisu otroka, potrdi vstop drugega otroka.
KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se po sprejemu na Občinskem svetu Občine Vransko.
Št. 602/2010
Vransko, dne 23. februarja 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost