Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010

Kazalo

649. Pravilnik o vsebini vprašalnika za generalno vrednotenje nepremičnin, stran 1729.

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K
o vsebini vprašalnika za generalno vrednotenje nepremičnin
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino vprašalnika za generalno vrednotenje nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: vprašalnik).
II. VSEBINA VPRAŠALNIKA ZA GENERALNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN
2. člen
(vsebina vprašalnika)
(1) Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) z vprašalnikom pridobiva podatke za generalno vrednotenje nepremičnin, ki se ne vodijo v uradnih evidencah (v nadaljnjem besedilu: podatki), za parcele, dele parcele, stavbe ali dele stavbe, ki so kot sestavni deli nepremičnin evidentirane v registru nepremičnin.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se smejo uporabiti samo za izvajanje nalog generalnega vrednotenja nepremičnin. Teh podatkov geodetska uprava ne sme javno objaviti oziroma jih posredovati drugim uporabnikom.
3. člen
(podatki za nepremičnine skupine stanovanjske nepremičnine)
(1) Z vprašalnikom se pridobijo podatki za dele stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v naslednje podrazrede:
– 1122201   Oskrbovano stanovanje (oskrbovano stanovanje
       za bivanje oseb s posebnimi potrebami
       (invalidi, starejše osebe) in je na razpolago
       vsa potrebna oskrba);
– 1130001   Bivalna enota v stavbi za posebne namene
       (dijaški in študentski dom, dom za ostarele,
       internat, delavski dom, dom za odvajanje od
       odvisnosti, župnišče, samostan, begunski
       center, prehodni dom za tujce, materinski dom,
       zavetišče, drugi podobni deli stavbe);
– 1274001   Drug nestanovanjski del stavbe, ki ni uvrščen
       drugje (prevzgojni dom, zapor, vojašnica, raba
       za nastanitev policistov, gasilcev).
(2) Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka se z vprašalnikom pridobijo podatki o gradbenih oziroma investicijskih stroških.
(3) Z vprašalnikom se pridobijo podatki za stavbe s pripadajočimi zemljišči, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v naslednje podrazrede:
– 1242001   Garaža (samostoječa garaža, vrstna garaža);
– 1242002   Garaža (garaža v garažni hiši);
– 1242003   Garaža (pokrito parkirišče).
(4) Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
– gradbeni oziroma investicijski stroški,
– prihodki od najema.
(5) Z vprašalnikom se pridobijo podatki za dele stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v naslednje podrazrede:
– 1211101   Hotelski ali podoben del stavbe za
       kratkotrajno nastanitev (hotel, motel);
– 1211102   Hotelski ali podoben del stavbe za
       kratkotrajno nastanitev (apartma);
– 1211103   Hotelski ali podoben del stavbe za
       kratkotrajno nastanitev (penzion, gostišče,
       drugi podobni deli stavbe).
(6) Z vprašalnikom se pridobijo podatki za stavbe s pripadajočimi zemljišči, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v naslednji podrazred:
– 1212001   Drug gostinski del stavbe za kratkotrajno
       nastanitev (bungalov, mladinsko prenočišče,
       planinska koča, planinski dom, počitniški dom,
       druga gostinska raba za namestitev, lovski
       dom).
(7) Za nepremičnine iz petega in šestega odstavka tega člena se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
– število ležišč,
– kategorija,
– opredelitev dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti,
– število in površina konferenčnih dvoran,
– prisotnost restavracija v sklopu hotela ter kapaciteta,
– prostori dodatne ponudbe,
– način parkiranja in število parkirnih mest,
– število nočitev,
– povprečna zasedenost ležišč,
– letni prihodki, povezani z izvajanjem osnovne dejavnosti, ki se nanašajo na nepremičnine,
– letni prihodki iz ostalih dejavnosti (npr. oddajanje v najem),
– letni stroški, povezani z izvajanjem osnovne dejavnosti, ki se nanašajo na nepremičnine,
– pogled na morje ali jezero,
– gradbeni oziroma investicijski stroški.
4. člen
(podatki za nepremičnine skupine poslovne nepremičnine)
Za lokale in pisarne se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
– podrobnejša dejanska raba stavb oziroma delov stavb,
– prihodki od najema,
– stroški obratovanja.
5. člen
(podatki za nepremičnine skupine industrijske nepremičnine)
Za nepremičnine za industrijsko proizvodnjo in nepremičnine za posebno industrijsko proizvodnjo se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
– gradbeni oziroma investicijski stroški,
– podrobnejša dejanska raba stavb oziroma delov stavb,
– prihodki od najema,
– stroški obratovanja.
6. člen
(podatki za nepremičnine skupine zemljišča brez sestavin)
Za kmetijska zemljišča se z vprašalnikom pridobijo podatki o investicijskih in vzdrževalnih stroških trajnega nasada.
7. člen
(podatki za nepremičnine skupine posebne nepremičnine)
(1) Za nepremičnine za proizvodnjo električne energije se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
– prihodki od prodaje električne energije in sistemskih storitev,
– cena prodane električne energije,
– stroški, povezani s proizvodnjo električne energije,
– gradbeni oziroma investicijski stroški.
(2) Za nepremičnine za izkoriščanje mineralnih surovin se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
– prihodki od prodaje mineralnih surovin,
– cena prodanih mineralnih surovin,
– stroški, povezani z izkoriščanjem mineralnih surovin,
– vrstah uporabljenih odkopnih metod oziroma načinih pridobivanja mineralnih surovin,
– gradbeni oziroma investicijski stroški.
(3) Za pristanišča se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
– količine pretovorjenega blaga,
– gradbeni oziroma investicijski stroški.
(4) Za bencinske servise se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
– stroški nakupa posameznih vrst naftnih derivatov,
– stroški, povezani s prodajo naftnih derivatov,
– gradbeni oziroma investicijski stroški.
(5) Za nepremičnine za rabo v kmetijstvu se z vprašalnikom pridobijo podatki o gradbenih oziroma investicijskih stroških.
(6) Za druge posebne nepremičnine za javno rabo se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
– gradbeni oziroma investicijski stroški,
– podrobnejša dejanska raba stavb oziroma delov stavb,
– prihodki od najema,
– stroški obratovanja.
(7) Za druge posebne nepremičnine se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
– gradbeni oziroma investicijski stroški,
– podrobnejša dejanska raba stavb oziroma delov stavb.
(8) Za pozidana zemljišča se z vprašalnikom pridobijo podatki o podrobnejši dejanski rabi zemljišča.
8. člen
(pridobivanje podatkov z vprašalnikom)
Podatke iz 3. do 7. člena tega pravilnika pridobiva geodetska uprava od lastnikov parcel, lastnikov stavb oziroma delov stavb, ali upravnikov stavb. Pri opredeljevanju lokacije zemljišča, stavbe ali dela stavbe, ki se uporablja za enak namen, se navede identifikacijska oznaka parcele, identifikacijska oznaka stavbe oziroma identifikacijska oznaka dela stavbe.
9. člen
(neposredovanje podatkov oziroma posredovanje nepopolnih ali nepravilnih podatkov)
Če geodetska uprava ne pridobi podatkov oziroma pridobi nepopolne podatke, se v postopkih generalnega vrednotenja nepremičnin uporabijo izvedeni podatki, ki so rezultat statistične obdelave vseh razpoložljivih podatkov za generalno vrednotenje nepremičnin. Razpoložljivi podatki za generalno vrednotenje so podatki, ki se vodijo v uradnih evidencah, podatki, pridobljeni na podlagi tega pravilnika, ter drugi javno dostopni podatki.
III. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-248/2009
Ljubljana, dne 17. februarja 2010
EVA 2010-2511-0019
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor