Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

552. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, stran 1478.

Na podlagi 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 63/99), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/1999, 9/2001, 3/2002 in 2/2005), 7. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gorje (Uradni list RS, št. 5/07), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora (UVG 21-00) in 38. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica (UVG 35/03, in Uradni list RS, št. 89/09) so občinski sveti Občine Gorje na 21. seji dne 12. 11. 2009, Občine Žirovnica na 24. seji dne 26. 11. 2009, Občine Jesenice na 33. seji dne 17. 12. 2009, Občine Bohinj na 33. seji dne 21. 12. 2009, Občine Kranjska Gora na 30. seji dne 27. 1. 2010 in v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08 in 79/09) sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (Uradni list RS, št. 41/08; v nadaljevanju: odlok) se v 1. členu dodata nov prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.«
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
3. člen
V 3. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Skupna notranje revizijska služba opravlja naslednje naloge:
– izvaja stalni in celoviti nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja občine kot celote, neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter institucij, v katerih ima občina delež ali jim daje pomoč;
– svetuje na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
Notranje revidiranje skupna notranje revizijska služba izvaja v skladu z dolgoročnim in letnim načrtom dela, katere sprejmejo župani občin ustanoviteljic. Za posamezno občino ustanoviteljico se naloge v skupni notranje revizijski službi opravljajo obsegu, ki je sorazmeren deležu sofinanciranja delovanja skupne notranje revizijske službe, določenim v 8. členu tega odloka.«
4. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Župani imenujejo in razrešujejo vodjo skupne notranje revizijske službe, sprejmejo kadrovski načrt, dolgoročni in letni načrt dela ter finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne notranje revizijske službe.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vodja skupne notranje revizijske službe mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem naziv državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor.«
6. člen
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan Občine Jesenice v soglasju z župani občin ustanoviteljic.«
7. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Finančni načrt skupne notranje revizijske službe, ki ga na predlog vodje skupne notranje revizijske službe določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna notranje revizijska služba sedež. Skupna notranje revizijska služba je neposredni uporabnik proračuna Občine Jesenice.
Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno notranje revizijsko službo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne notranje revizijske službe je priloga k njihovim proračunom.
Sredstva za delo skupne notranje revizijske službe zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico, in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju:
– Občina Jesenice 55,02%,
– Občina Bohinj 13,27%,
– Občina Gorje 7,37%,
– Občina Kranjska Gora 13,68%,
– Občina Žirovnica 10,66%.
Posamezna občina ustanoviteljica zagotavlja tudi sredstva za izvajanje med letom dogovorjenih dodatnih ali obsežnejših nalog, ki jih skupna notranje revizijska služba izvaja za njene proračunske uporabnike.«
8. člen
V 10. členu se v drugem stavku besedilo »v skladu z dogovorom iz 12. člena tega odloka« nadomesti z besedilom: »skladno z razmerji, določenimi v 8. členu tega odloka«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Občine ustanoviteljice skupne notranje revizijske službe financirajo delo službe za leto 2009 ob upoštevanju razmerij, določenih v 7. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter na način kot ga določa 17. člen Dogovora o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi skupne notranje revizijske službe kot organa skupne občinske uprave, katerega so sprejeli župani občin ustanoviteljic dne 16. 4. 2008 na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za objavo poskrbi Občina Jesenice.
Št. 039-9/2009-3
Gorje, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.
Št. 032-0002/2006
Žirovnica, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
Št. 007-29/2009
Jesenice, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Št. 032-79/2007-4
Bohinj, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar l.r.
Št. 032/1-3/2010-UG
Kranjska Gora, dne 27. januarja 2010
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti