Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

532. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2010, stran 1466.

Na podlagi 4. člena Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09), 150., 151. člena, v zvezi s četrto alinejo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod in 98/09 – ZIUZGK) in 10., 11. in 12. člena Zakona o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/08) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 2010 sprejel
S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2010
I.
V skladu s 4. členom Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09), 150. in 151. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod in 98/09 – ZIUZGK, v nadaljevanju: ZPIZ-1) se pokojnine od 1. januarja 2010 uskladijo tako, da se povečajo za 1,1%.
Ne glede na prvi odstavek te točke pa se:
– starostne pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1999, odmerjene od pokojninske osnove v višini 45% ali manj moškim oziroma 41,5% ali manj ženskam in od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2008 v višini 49% ali manj moškim oziroma 45,5% ali manj ženskam,
– starostne pokojnine, ne glede višino odstotka za njihovo odmero in spol, če je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000 dalje,
– invalidske pokojnine moških, uveljavljene do 31. decembra 1999, odmerjene od pokojninske osnove v višini 48% ali manj in od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2008, v višini 49% ali manj ter invalidske pokojnine žensk, uveljavljene do 31. decembra 2008 v višini 55% ali manj,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, odmerjene od pokojnin, priznanih po zavarovancih oziroma uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v obdobju iz prve in tretje alineje tega odstavka v višini 49% pokojninske osnove ali manj za moške oziroma 55% ali manj za ženske ter pokojnine, ki bi šle upravičencem v navedeni višini, če bi bile uveljavljene po predpisih, veljavnih do 31. decembra 1999,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, odmerjene od pokojnin, priznanih po zavarovancih oziroma uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz druge alineje tega odstavka,
– starostne, predčasne, delne in invalidske pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2009 dalje,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2009 dalje po zavarovancih oziroma uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če so pravico pridobili po tem datumu in
– invalidske pokojnine, pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih do vključno leta 2008, ter vdovske oziroma družinske pokojnine, odmerjene od invalidskih pokojnin, pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen vdovskih oziroma družinskih pokojnin, odmerjenih od invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih do vključno leta 2008 uskladijo tako, da se povečajo za 1,7%.
II.
Za ustrezen odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2008, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 15/09).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2009, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 15/09), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2010.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2010 dalje, se odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje, če je pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami nižja kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2010.
III.
Za ustrezen odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2008, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 15/09).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2009, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 15/09), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2010.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2010 dalje, se odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje, če pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami presega znesek pokojnine, kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2010.
IV.
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 65/00).
V.
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo v skladu s 390. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VI.
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih.
Akontacije pokojnin, ki jih zavod izplačuje po Odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91) se uskladijo tako, da se povečajo za odstotek, določen v prvem odstavku I. točke tega sklepa.
VII.
Na način, določen s tem sklepom za uskladitev invalidskih pokojnin, se v skladu z 99. členom ZPIZ-1 uskladijo tudi nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasna nadomestila, delne invalidske pokojnine in nadomestila za invalidnost, uveljavljena po predpisih, ki se uporabljajo od 1. januarja 2003, pri čemer se datum nastanka invalidnosti šteje za datum uveljavitve pravice do nadomestila.
VIII.
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za ustrezen odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa, uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa v skladu z 10., 11. in 12. členom Zakona o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št 10/08, v nadaljevanju: ZVarDod) z veljavnostjo od 1. januarja 2010 na novo odmeri od razlike med mejnim zneskom, veljavnim od 1. januarja 2010 dalje in po tem sklepu usklajeno pokojnino.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v II. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa v skladu z 10, 11. in 12. členom ZVarDod z veljavnostjo od 1. januarja 2010 na novo odmeri od razlike med mejnim zneskom, veljavnim od 1. januarja 2010 dalje in po tem sklepu usklajeno pokojnino.
IX.
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
X.
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki so prejemnikom pripadali za mesec januar 2010, po opravljeni uskladitvi po Sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2009 (Uradni list RS, št. 15/09).
Uskladitev pokojnin in obračun razlike med pokojninami, usklajenimi na način, določen v tem sklepu in že izplačanimi pokojninami za januar 2010, se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih dajatev za februar 2010.
XI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-4/2010
Ljubljana, dne 16. februarja 2010
EVA 2010-2611-0051
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Anka Tominšek l.r.
Predsednica