Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

253. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-A), stran 936.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. januarja 2010.
Št. 003-02-1/2010-9
Ljubljana, dne 4. februarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNI RABI SLOVENŠČINE (ZJRS-A)
1. člen
V Zakonu o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04) se v 2. členu doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ta zakon ne velja za jezik verskih obredov in opravil in, razen izjem v tem zakonu, za jezik umetnostnih besedil.«.
2. člen
Naslov 15. člena se spremeni tako, da se glasi: »(besedila ob prodajnih izdelkih in storitvah)«.
V prvem odstavku se prvi in drugi stavek spremenita tako, da se glasita: »Pri označevanju in predstavljanju izdelkov in storitev morajo ponudniki potrošniku potrebne informacije glede značilnosti, prodajnih pogojev, uporabe in namembnosti izdelka ali storitve posredovati v slovenščini oziroma v potrošniku na območju Republike Slovenije zlahka razumljivem jeziku. Namesto besednega sporočanja so dopustni tudi splošno razumljivi simboli in slike.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Besedila iz prvega in prejšnjega odstavka morajo biti napisana vidno, čitljivo, za uporabnika razumljivo in v knjižnojezikovnem standardu.«.
3. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javno oglaševanje izdelkov in storitev, predstavitev dejavnosti ter druge oblike obveščanja javnosti so skladno s področnim zakonom v slovenščini oziroma v potrošniku na območju Republike Slovenije zlahka razumljivem jeziku. Kadarkoli se slovenščina pojavlja skupaj s tujim jezikom, ker gre za oglaševanje, predstavitev dejavnosti ter druge oblike obveščanja, ki je namenjeno tudi tujcem, različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena.«.
4. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
(pristojnosti inšpekcij)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo:
1. Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije nad izvajanjem 5. člena, 6. člena, drugega odstavka 7. člena, 9. člena, 10. člena (glede poimenovanja poklicev in političnih funkcij), 11. člena, prvega odstavka14. člena (če stranka ni potrošnik), prvega odstavka 16. člena, 20., 21. in 22. člena, prvega odstavka 23. člena (glede predstavitev dejavnosti in drugih oblik obveščanja javnosti), drugega odstavka 23. člena (glede spletnega predstavljanja), tretjega odstavka 23. člena ter 24. in 25. člena;
2. Tržni inšpektorat Republike Slovenije nad izvajanjem prvega odstavka 14. člena (če je stranka potrošnik), prvega in tretjega odstavka 15. člena, drugega odstavka 17. člena, 18. člena in prvega odstavka 23. člena (glede oglaševanja izdelkov in storitev);
3. Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport in ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, nad izvajanjem 10. člena (glede poimenovanja strokovnih in znanstvenih naslovov) in 12. člena;
4. Inšpektorat Republike Slovenije za delo nad izvajanjem drugega odstavka 14. člena ter drugega in tretjega odstavka 16. člena;
5. Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano nad izvajanjem drugega in tretjega odstavka 15. člena (glede besedil ob živilih in ob fitofarmacevtskih sredstvih);
6. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke nad izvajanjem drugega in tretjega odstavka 15. člena (glede besedil ob humanih zdravilih);
7. Veterinarska uprava Republike Slovenije nad izvajanjem drugega in tretjega odstavka 15. člena (glede besedil ob veterinarskih zdravilih).«.
5. člen
V prvem odstavku 32. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 3000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:«.
V prvem odstavku se točka g) spremeni tako, da se glasi:
»g) če ravna v nasprotju s 23. členom tega zakona;«.
V drugem odstavku se besedilo »10.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.200 do 4.000 evrov«.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o izvajanju 15. in 23. člena Zakona o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 112/07).
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-08/09-5/14
Ljubljana, dne 27. januarja 2010
EPA 684-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost