Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5221. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice, stran 15749.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 33/07, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08 in 70/08), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 21/08, 76/08), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07 in 18/09) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 33. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/06), se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Javno službo na celotnem območju občine Jesenice izvaja izvajalec, določen s predpisom, ki ureja gospodarske javne službe na območju Občine Jesenice (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).«
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku črta beseda »oskrbe«, besedna zveza »občinski svet« pa se nadomesti z besedo »občina«. V drugi alineji se pred besedo kataster doda besedo »operativni«. Besedilo zadnje alineje se spremeni tako, da se glasi:
»– obračunava storitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod, prevzema in obdelave blata iz greznic in MKČN in drugih pristojbin, določenih s predpisi.«
3. člen
V 9. členu se za prvo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– centralni čistilni napravi Jesenice za pripeljane greznične gošče iz pretočnih, nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,«
4. člen
V 19. členu se v prvem odstavku v zadnji alineji pika nadomesti z vejico in se dodata novi alineji, ki se glasita:
»– soglasja za gradnjo objekta v varovalnem pasu za nezahtevne objekte,
– soglasje za priključitev na javno infrastrukturo (kanalizacijo).«
V drugem odstavku se pod točko 2. črta prva alineja, besedilo druge alineje pa se spremeni tako, da se glasi: »idejna zasnova ali idejni projekt. Pod točko 4. se besedilo prve alineje spremeni tako, da se glasi:»– vlogo za izdajo soglasja,«, četrta alineja pa se črta. Pod točko 5. se pred prvo alinejo doda nova alineja, ki se glasi: »– tekstualni del, ki obsega opis nameravane graditve objekta s situacijo vrisano v načrt parcele (mapno kopijo);«.
5. člen
V naslovu V. poglavja se črta besedna zveza »V UPRAVLJANJE«.
6. člen
V 20. členu se v prvem odstavku besedilo »upravljanje in gospodarjenje upravljavcu« nadomesti z besedilom »najem izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.«
V 2. točki se beseda »odplak« nadomesti z besedno zvezo »odpadnih vod«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Način prevzema objektov in naprav v najem se določi v pogodbi, ki ureja najem infrastrukture.«
7. člen
V 23. členu se v zadnji alineji prvega odstavka beseda »upravljavca« nadomesti z besedo »izvajalca«.
8. člen
V 34. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadkih voda za Občino Jesenice ni predvideno odvajanje in čiščenje odpadne vode z javno infrastrukturo, je obvezna izgradnja lastnih – individualnih objektov za čiščenje odpadnih vod – male čistilne naprave. Gradnja greznic ni dovoljena.«
V drugem odstavku se črta besedna zveza »greznice oziroma«.
9. člen
V 35. členu se beseda »pretočnih« nadomesti z besedo »obstoječih«.
10. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, mora greznice prazniti izvajalec javne službe s posebnimi vozili za praznjenje, vsebino pa odvažati na čistilno napravo Jesenice. Praznjenje pretočnih greznic se izvaja enkrat letno, skladno s programom prevzema blata iz obstoječih greznic. V primeru, da je poraba pitne vode v objektu manj kot 108 m3 na leto, se praznjenje lahko izvaja na dve leti. Na podlagi naročila uporabnikov izvajalec lahko praznjenje greznice izvede tudi večkrat.
Stroški prevzema blata in stroški ravnanja z blatom iz obstoječih greznic se obračunajo uporabniku storitve glede na količino opravljene storitve po veljavnem ceniku izvajalca.«
11. člen
V 38. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Stroške prevzema blata in stroške ravnanja z blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav se obračunajo uporabniku storitve glede na količino opravljene storitve po veljavnem ceniku izvajalca.«
12. člen
V 39. členu se beseda »goščo« nadomesti z besedo »blato«, za besedo greznic pa se doda besedilo »in malih komunalnih čistilnih naprav«.
13. člen
V 40. členu se v peti alineji pred besedo katastra doda beseda »operativnega«. Predzadnja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»ravnanje v skladu z določbami pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in z njimi seznanjati uporabnike,«.
14. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec mora lastnike ali upravljavce nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav preko sredstev javnega obveščanja ali obvestil priloženih računom za komunalne storitve obvestiti o:
– komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obdelujeta komunalna odpadna voda in blato,
– roku in času praznjenja nepretočnih greznic, prevzemanja blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
– načinu predvidene obdelave prevzetega blata in nadaljnje uporabe, predelave ali odstranjevanje obdelanega blata in
– drugih pogojih za praznjenje nepretočnih greznic in prevzem blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.
V zvezi z opravljanjem javne službe mora izvajalec upravljavce površin, s katerih se odvaja padavinska voda v javno kanalizacijo, redno obveščati, da morajo na svojih površinah redno čistiti in vzdrževati utrjene površine in peskolove ter lovilce olj na njih in čistiti in vzdrževati svoje kanalske vode, namenjene za odvajanje padavinske vode.«
15. člen
V 43. členu se doda nova, 2. točka, ki se glasi: »2. priključiti se na javno kanalizacijo v roku 6 mesecev od možnosti priključitve,«.
Ostale številke se ustrezno preštevilčijo.
Besedilo 7. točke, ki v skladu s prvim odstavkom tega člena postane 8. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»8. plačevati stroške za storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter stroške storitev vezanih na obstoječe greznice in MKČN,«.
16. člen
V 46. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– cena storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,«.
17. člen
V 49. členu se v prvem odstavku za besedo voda doda vejica in besedilo »ki se odvaja v javno kanalizacijo,«.
V drugem odstavku se besedna zveza »odvedeno vodo (v nadaljevanju kanalščina)« nadomesti z besedno zvezo »odvajanje in čiščenje odpadnih vod«.
V četrtem odstavku se besedna zveza »odvedene vode« nadomesti z besedno zvezo »odvajanja in čiščenja odpadnih vod«. Beseda »kanalščina« se nadomesti z besedno zvezo »odvajanje in čiščenje«, številka »5,5« pa se nadomesti s številko »4,5«.
18. člen
V 50. členu se številka »5,5« nadomesti s številko »4,5«.
19. člen
Besedilo 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obračun storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter obračun storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi.
Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz omrežnine, stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se pri kalkulaciji in na računu prikazuje ločeno.«
20. člen
Besedilo 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in imajo za zbiranje odpadnih vod urejene individualne greznice, dostopne s specialnimi vozili za praznjenje ali male komunalne čistilne naprave, plačujejo stroške storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN po veljavnem ceniku. Strošek prevzema blata in ravnanja z blatom se obračuna glede na količino opravljene storitve.
Uporabniki, ki so na javno kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno napravo, priključeni preko greznice, plačujejo stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, prevzem blata in ravnanje z blatom pa se obračuna po veljavnem ceniku glede na količino opravljene storitve.«
21. člen
V 59. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija, strokovni nadzor nad izvajalcem pa izvaja Komunalna direkcija Občine Jesenice.«
22. člen
V 60. členu se besedna zveza »200.000 SIT« nadomesti z besedno zvezo »1000 EUR«, besedna zveza »20.000 SIT« z besedno zvezo »100 EUR«, besedi »upravljavec« in »upravljavca« pa z besedama »izvajalec« in »izvajalca«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-31/2008-5
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost