Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5214. Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, stran 15707.

Na podlagi tretjega odstavka 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa najmanjšo višino doseganja prihrankov energije pri končnih odjemalcih, vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti za doseganje prihrankov energije, obseg in obvezne sestavine programov za izboljšanje energetske učinkovitosti, roke in obseg poročanja o izvajanju programov za izboljšanje energetske učinkovitosti ter višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije (v nadaljnjem besedilu: prispevek) in dodatka k ceni toplote oziroma k ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: dodatek) v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2006/32/ES z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS (UL L št. 114 z dne 27. 4. 2006, str. 64).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
a) zavezanci so dobavitelji električne energije, toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv končnim odjemalcem;
b) veliki zavezanci so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, ki dobavljajo najmanj 75 GWh toplote letno, ter dobavitelji električne energije, plina in tekočih goriv, ki dobavljajo najmanj 200 GWh energije letno;
c) mali zavezanci so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, ki dobavljajo manj kot 75 GWh toplote letno, ter dobavitelji električne energije, plina in tekočih goriv, ki dobavljajo manj kot 200 GWh energije letno;
č) prihranek energije je količina prihranjene končne energije pri odjemalcih, določena z merjenjem in/ali oceno porabe pred in po izvedbi ene ali več energetskih storitev ali ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti.
(2) Izrazi, ki niso opredeljeni s to uredbo, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo področje energetike.
3. člen
(višina prihrankov energije)
Zavezanci in Ekološki sklad Republike Slovenije j.s. (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad) morajo pri končnih odjemalcih z izvajanjem programov za izboljšanje energetske učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: programi) zagotoviti doseganje prihranka energije v višini najmanj 1 odstotka letno glede na dobavljeno energijo ali gorivo končnim odjemalcem v predhodnem letu.
4. člen
(vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti)
(1) Vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti za doseganje prihrankov energije vključujejo:
– vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
– uporabo energetsko učinkovitih gospodinjskih aparatov;
– vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov;
– povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka;
– obnovo posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb;
– zamenjavo kotlov za ogrevanje z novimi z višjim izkoristkom;
– regulacijo ogrevalnih sistemov, ki vključuje vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema;
– vgradnjo sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
– investiranje v učinkovito posodobitev sistemov za skupno ogrevanje in/ali hlajenje.
(2) Dobavitelji posameznih vrst energije oziroma goriv lahko v svoje programe vključijo tudi energetske storitve in ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki zmanjšujejo porabo drugih vrst energije oziroma goriv.
II. PRIPRAVA PROGRAMOV
5. člen
(priprava in izvajanje programov)
(1) Veliki zavezanci pripravijo programe na podlagi podatkov o količini dobavljene toplote iz distribucijskega omrežja, električne energije, plina in tekočih goriv v preteklem koledarskem letu.
(2) Za male zavezance pripravi in izvaja programe Eko sklad.
6. člen
(obseg in obvezne sestavine programov)
Programi morajo obsegati višino prihrankov energije pri končnih odjemalcih, vrste energetskih storitev in ukrepov, načrtovano zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter oceno stroškov izvedbe programa.
III. POTRJEVANJE IN IZVAJANJE PROGRAMOV TER POROČANJE
7. člen
(programi Eko sklada)
Eko sklad mora pripraviti, predložiti Vladi Republike Slovenije v potrditev in izvajati programe v obsegu, določenem na osnovi zbranih sredstev pri malih zavezancih ter sredstev, zbranih v skladu s petim in šestim odstavkom 67. člena Energetskega zakona.
8. člen
(potrditev programov)
(1) Veliki zavezanci programe za naslednje koledarsko leto najkasneje do 1. oktobra oddajo v potrditev Javni agenciji republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija za energijo).
(2) Agencija za energijo mora programe potrditi ali zavrniti najkasneje v roku 60 dni od prejema.
(3) Veliki zavezanec mora program, ki ga je Agencija za energijo zavrnila, popraviti skladno s pripombami in ga ponovno oddati v potrditev v roku 30 dni po prejemu obvestila o zavrnitvi programa.
(4) Program, ki ga Agencija za energijo ponovno zavrne, se šteje kot neoddan.
(5) Do potrditve programa s strani Agencije za energijo veliki zavezanci mesečno nakazujejo zbrana sredstva iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe Eko skladu, v skladu s sprejetim sklepom iz šestega odstavka 13. člena te uredbe.
9. člen
(izvajanje programov)
(1) Veliki zavezanci pričnejo izvajati program po potrditvi programa s strani Agencije za energijo.
(2) Eko sklad prične izvajati program po potrditvi na Vladi Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije ob potrditvi programa določi tudi delež zbranih sredstev iz 7. člena te uredbe, ki jih Eko sklad uporabi za zagotavljanje pogojev za izvajanje programa.
(3) Veliki zavezanci in Eko sklad izvajanje programov zaključijo najkasneje do 31. decembra v letu, za katerega je program potrjen.
10. člen
(poročanje o izvajanju programov)
(1) O izvajanju programov, stroških za njihovo izvedbo in zbranih sredstvih veliki zavezanci poročajo Agenciji za energijo vsako leto do 31. marca za preteklo koledarsko leto. Eko sklad poročilo objavi na svoji spletni strani.
(2) Agencija za energijo ugotavlja doseganje ciljev, določenih v programih zavezancev, in o tem obvešča Center za podpore in zavezance.
(3) Agencija za energijo in Eko sklad pripravita zbirno poročilo o izvajanju vseh programov, doseženih prihrankih energije in višini porabljenih sredstev za izvajanje programov ter ga po seznanitvi Vlade Republike Slovenije objavita na svojih spletnih straneh za preteklo koledarsko leto do 31. oktobra tekočega leta.
IV. FINANCIRANJE PROGRAMOV
11. člen
(zagotavljanje sredstev za financiranje programov)
(1) Finančna sredstva za izvajanje programov za povečanje učinkovitosti rabe električne energije zagotavljajo vsi končni odjemalci, ki so dolžni za posamezno prevzemno predajno mesto dobavitelju električne energije plačevati prispevek.
(2) Finančna sredstva za izvajanje programov za povečanje energetske učinkovitosti rabe toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv zagotavljajo vsi končni odjemalci le-teh, ki so dolžni dobavitelju plačevati dodatek.
(3) Dobavitelji iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo zbrani prispevek iz prvega odstavka tega člena in dodatek iz drugega odstavka tega člena zbirati na ločenih računih.
(4) Dobavitelji iz prvega in drugega odstavka tega člena zaračunavajo prispevek in dodatke končnim odjemalcem na računih za električno energijo, toploto iz distribucijskega omrežja, plin oziroma tekoča goriva.
(5) Višina prispevka in dodatkov je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
12. člen
(sredstva za programe povečanja energetske učinkovitosti rabe električne energije)
(1) Dobavitelj električne energije zbrane prispevke mesečno nakazuje Centru za podpore, ki zbrana sredstva vodi na posebnem računu.
(2) Center za podpore mesečno nakazuje sredstva, zbrana za izvajanje programov za povečanje energetske učinkovitosti rabe električne energije, velikim zavezancem v skladu z dinamiko izvajanja programa, po predhodno potrjeni letni finančni dinamiki. Izvajalci programov letno finančno dinamiko za naslednje koledarsko leto na podlagi potrjenih programov predložijo Centru za podpore do 30. novembra v tekočem koledarskem letu. Center za podpore potrdi ali zavrne finančno dinamiko najkasneje do 31. decembra v tekočem koledarskem letu. Center za podpore o potrditvi dinamike obvesti tudi Agencijo za energijo.
(3) V primeru da se v tekočem mesecu na računu Centra za podpore zbere manj sredstev, kot je potrebno za zagotovitev plačil velikim zavezancem, se zneski nakazil proporcionalno znižajo.
(4) Veliki zavezanec, ki je dobavitelj električne energije in ni dosegel v programu določenih ciljev, mora na podlagi obvestila Agencije za energijo sorazmerni del prejetih finančnih sredstev skupaj z zamudnimi obrestmi vrniti Centru za podpore.
(5) V primeru da je veliki zavezanec, ki je dobavitelj električne energije, zbral več sredstev, kot je potrebno za izvedbo potrjenega programa, razliko sredstev z zamudnimi obrestmi nakaže Centru za podpore.
(6) Center za podpore Eko skladu mesečno nakazuje sredstva, zbrana iz naslova prispevka za izvajanje programov za povečanje energetske učinkovitosti rabe električne energije malih zavezancev. Center za podpore mora zbrana sredstva, ki niso bila porabljena za izvedbo programov velikih zavezancev za povečanje energetske učinkovitosti rabe električne energije, na podlagi obvestila Agencije za energijo, nakazati Eko skladu do 1. aprila za preteklo koledarsko leto. Če po izvedenem poračunu Center za podpore izkazuje primanjkljaj sredstev za preteklo leto, se ta prednostno pokrije iz sredstev tekočega leta.
(7) Podrobnejši postopek nakazovanja sredstev po tem členu za izvajanje programov za povečanje učinkovitosti rabe električne energije Center za podpore določi s sklepom, ki ga objavi na svoji spletni strani.
13. člen
(sredstva za programe povečanja energetske učinkovitosti rabe toplote in goriv)
(1) Za izvajanje potrjenih programov veliki zavezanci, ki so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv, uporabljajo sredstva dodatkov, zbranih na njihovih ločenih računih.
(2) Dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv, ki so mali zavezanci, zbrana sredstva dodatka mesečno nakazujejo Eko skladu.
(3) Dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv iz drugega odstavka tega člena morajo vsako leto do 1. marca poročati Eko skladu o količini dobavljene in s strani končnih odjemalcev plačane toplote, plinastih in tekočih goriv v preteklem koledarskem letu.
(4) Veliki zavezanec, ki je dobavitelj toplote iz distribucijskega omrežja, plina ali tekočih goriv in ni dosegel ciljev potrjenega programa, mora sorazmerni del, ki ga določi Agencija za energijo, skupaj z zamudnimi obrestmi nakazati Eko skladu.
(5) V primeru, da je izvajalec programa veliki zavezanec, ki je dobavitelj toplote iz distribucijskega omrežja, plina ali tekočih goriv, zbral več sredstev kot je potrebno za izvedbo potrjenega programa, razliko sredstev z zamudnimi obrestmi nakaže Eko skladu.
(6) Podrobnejši postopek poročanja in nakazovanja sredstev za izvajanje programov po drugem in tretjem odstavku tega člena določi Eko sklad s sklepom, ki ga objavi na svoji spletni strani.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(začetek zbiranja prispevka in dodatkov)
(1) Zavezanci morajo začeti z zbiranjem prispevka in dodatka z naslednjim mesecem po uveljavitvi te uredbe.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so zavezanci, ki so dobavitelji naftnih derivatov, katerih cene se oblikujejo na podlagi predpisa o oblikovanju cen naftnih derivatov, dolžni pričeti zbirati dodatke ob prvi spremembi cene naftnih derivatov v skladu s predpisom o oblikovanju cen naftnih derivatov v naslednjem mesecu po uveljavitvi te uredbe.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-50/2009/8
Ljubljana, dne 30. decembra 2009
EVA 2010-2111-0024
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti