Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5183. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek«, stran 15578.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 26. seji dne 17. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Kanalizacijski sistem Petelinjek« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za zgrajeno komunalno opremo, ki ga zavezanec / investitor pred priključitvijo plača občini.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, medtem ko se odmera komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja odmerja po Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08).
4. člen
(Podatki o območju opremljanja)
Obračunsko območje programa opremljanja je območje naselja Petelinjek, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(Obstoječa komunalna infrastruktura)
Področje Petelinjeka pred investicijo ni bilo opremljeno s kanalizacijo. Komunalne odpadne vode so bile večinoma speljane v greznice. Obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje, na katerega se priključuje Kanalizacijski sistem Petelinjek, se nahaja v naselju Ratež.
6. člen
(Predvidena komunalna oprema)
Na obravnavanem območju urejanja je narejena nova fekalna kanalizacija. Podrobnosti so navedene v projektu PGD »Kanalizacijski sistem Petelinjek«, ki ga je izdelalo podjetje GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, pod št. K-1/2006 v decembru 2006.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(Obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije tako za novo kot za obstoječo komunalno opremo je eno samo in obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje znašajo 937.383,28 EUR po cenah oktober 2009 in obsegajo stroške izvedbenih del, projektne dokumentacije, nadzora pri gradnji in varstva pri delu. Obračunski stroški nove komunalne opreme so znižani za sredstva proračuna Mestne občine Novo mesto in upravljalca sistema Komunale Novo mesto in znašajo 116.759,46 EUR za novo komunalno opremo. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo znašajo 65.063,05 EUR.
9. člen
(Financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja so zagotavljali Mestna Občina Novo mesto, Krajevna skupnost Mali Slatnik z zbranimi sredstvi samoprispevka občanov in z zbranimi direktnimi vplačili občanov in upravljalec kanalizacijskega omrežja Komunala Novo mesto.
Tabela: Viri financiranja
+----------------------------------+---------------+
|     Viri financiranja    |  Znesek v EUR|
+----------------------------------+---------------+
|Krajevna skupnost Mali Slatnik – |   51.009,41|
|namenski samoprispevek občanov za |        |
|izgradnjo kanalizacije      |        |
+----------------------------------+---------------+
|Krajevna skupnost Mali Slatnik – |   51.000,00|
|sredstva občanov (direktna    |        |
|vplačila)             |        |
+----------------------------------+---------------+
|Mestna občina Novo mesto     |   835.373,87|
+----------------------------------+---------------+
|– iz proračuna in iz sredstev   |   653.551,35|
|amortizacije upravljalca Komunale |        |
|NM                |        |
+----------------------------------+---------------+
|– zavezanci za komunalni prispevek|   116.759,47|
|za novo komunalno opremo     |        |
+----------------------------------+---------------+
|– zavezanci za komunalni prispevek|   65.063,05|
|za obstoječo komunalno opremo   |        |
|(primarna kanalizacija)      |        |
+----------------------------------+---------------+
|Skupaj              |   937.383,28|
+----------------------------------+---------------+
Mestni občini Novo mesto ni treba zagotavljati več nobenih sredstev za izgradnjo navedene kanalizacije, ker so bila ta že zagotovljena.
10. člen
(Terminski plan)
Izgradnja kanalizacije v naselju Petelinjek je zaključena, uporabno dovoljenje je pridobljeno in s tem v zvezi niso predvidene več nobene aktivnosti.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =     znesek dela komunalnega
         prispevka, ki pripada posamezni
         vrsti komunalne opreme na
         posameznem obračunskem območju
A(parcela) =   površina parcele
Cp(ij) =     obračunski stroški, preračunani
         območju za posamezno vrstoem
         komunalne opreme
Dp =       delež parcele pri izračunu
         komunalnega prispevka
Ct(ij) =     obračunski stroški, preračunani
         objekta na obračunskem območju
         za posamezno vrsto komunalne
         opreme
A(tlorisna) =  neto tlorisna površina
Dt =       delež neto tlorisne površine
         objekta pri izračunu komunalnega
         prispevka
K(dejavnost) =  faktor dejavnosti
i =       posamezna vrsta komunalne opreme
j =       posamezno obračunsko območje
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture tako za novo kot za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7
– da je faktor dejavnosti za:
– enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) 1,00
– dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121) ter upravne in pisarniške stavbe (CC-SI: 122) 1,15
– za stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126) in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271) 0,70 in za
– vse ostale stavbe 1,30.
V primeru, da objekt nima določene parcele, se uporablja 5. člen Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ki pravi, da če parcela ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.
12. člen
(Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju, se razberejo iz tabele:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo in obstoječo infrastrukturo
+---------------------+---------------+-------------+
|  Infrastruktura  |  Cp(ij)   |  Ct(ij)  |
|           |  (EUR/m2)  | (EUR/m2)  |
+---------------------+---------------+-------------+
|Nova kanalizacija  |   2,217   |  8,172  |
+---------------------+---------------+-------------+
|Obstoječe      |   1,970   |  3,393  |
|kanalizacijsko    |        |       |
|omrežje       |        |       |
+---------------------+---------------+-------------+
Navedeni stroški veljajo za oktober 2009 in se jih ob izdaji odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od oktobra 2009 do dne izdaje odločbe.
13. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod Gradbena dela – ostala nizka gradnja.
14. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Zavezanec lahko za znižanje odmerjenega komunalnega prispevka uveljavlja krajevni samoprispevek, ki ga je plačeval od leta 1999 za namen izgradnje kanalizacije v Krajevni skupnosti Mali Slatnik. Pri odmeri se takemu zavezancu plačan samoprispevek prizna kot že plačan komunalni prispevek v višini 72,56% samoprispevka pod pogojem, da:
– dokaže, da je krajevni samoprispevek plačeval v območju, kjer se nahaja objekt, za katerega se komunalni prispevek odmerja,
– priloži k vlogi za odmero komunalnega prispevka potrdila o plačanem krajevnem samoprispevku s strani delodajalca ali iz dohodninske odločbe.
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, ki so prispevali denar Krajevni skupnosti Mali Slatnik z direktnimi vplačili z namenom izgradnje kanalizacije v Petelinjeku, se njihov vložek prizna kot že plačan komunalni prispevek v višini prispevka.
Znižanji iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko seštevata. Zavezanci morajo za uveljavljanje le-teh predložiti ustrezna pisna potrdila. V primeru, da znesek komunalnega prispevka po odločbi presega znesek znižanj, mora zavezanec razliko še doplačati. V primeru, da je znesek komunalnega prispevka nižji od zneska znižanj, se razlike ne vrača.
V primeru odmere komunalnega prispevka za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko občina na vlogo lastnika nepremičnine, ki dokaže, da je upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči na podlagi Zakona o socialnem varstvu, zadrži plačilo komunalnega prispevka, kar se uredi s pogodbo, ki jo skleneta občina in lastnik.
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka. Plačilo je možno v največ štirih mesečnih obrokih.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.
16. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-805/2009
Novo mesto, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.