Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5182. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Muhaber«, stran 15576.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 26. seji dne 17. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Muhaber«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Kanalizacija Muhaber« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za zgrajeno komunalno opremo, ki ga zavezanec / investitor pred priključitvijo plača občini.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, medtem ko se odmera komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja odmerja po Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08).
4. člen
(Podatki o območju opremljanja)
Obračunsko območje programa opremljanja je območje Muhaberja, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(Obstoječa komunalna infrastruktura)
Področje Muhaberja pred izvedbo projekta ni bilo opremljeno s kanalizacijo. Komunalne odpadne vode so bile večinoma speljane v greznice. Obstoječe mestno primarno kanalizacijsko omrežje se nahaja v relativni bližini.
6. člen
(Predvidena komunalna oprema)
Na obravnavanem območju urejanja je zgrajena nova kanalizacija. Podrobnosti so navedene v projektu PGD/PZI »Kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih voda na območju Muhaberja«, ki ga je izdelalo podjetje K.A.B., d.o.o., Glavni trg 2, 8000 Novo mesto, pod št. K-22/99 v novembru 1999.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(Obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije tako za novo kot za obstoječo komunalno opremo je eno samo in obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje, znašajo 582.846,58 EUR po cenah oktober 2009 in obsegajo stroške izvedbenih del, nadzora pri gradnji in varstva pri delu. Obračunski stroški nove komunalne opreme so glede na skupne stroške znižani za pridobljena nepovratna sredstva iz naslova regionalnih spodbud, pridobljenih s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) ter sredstva proračuna Mestne občine Novo mesto in znašajo 127.099,90 EUR za novo komunalno opremo. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo znašajo 70.772,39 EUR.
9. člen
(Financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Mestna občina Novo mesto v dogovoru z upravljalcem kanalizacijskega omrežja, pri čemer zagotavlja 264.613,45 EUR Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj iz naslova regionalnih spodbud, preostalih 318.233,13 pa občina iz svojega proračuna, delno tudi na račun bodočega plačila komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo s strani zavezancev v območju opremljanja.
Tabela: Viri financiranja
+------------------------------------+-------------+
|     Viri financiranja     | Znesek v EUR|
+------------------------------------+-------------+
|Služba Vlade RS za lokalno     |  264.613,45|
|samoupravo             |       |
|in regionalno politiko (SVLR)    |       |
+------------------------------------+-------------+
|Mestna občina Novo mesto      |  318.233,13|
+------------------------------------+-------------+
|– iz proračuna           |  120.360,84|
+------------------------------------+-------------+
|– lastniki obstoječih objektov   |  143.303,72|
+------------------------------------+-------------+
|– komunalni prispevek za novo    |  92.048,70|
|komunalno opremo          |       |
+------------------------------------+-------------+
|– komunalni prispevek za obstoječo |  51.255,02|
|komunalno opremo (primarna     |       |
|kanalizacija)            |       |
+------------------------------------+-------------+
|– investitorji bodočih objektov v  |  54.568,57|
|območju opremljanja         |       |
+------------------------------------+-------------+
|– komunalni prispevek za novo    |  35.051,20|
|komunalno opremo          |       |
+------------------------------------+-------------+
|– komunalni prispevek za obstoječo |  19.517,37|
|komunalno opremo (primarna     |       |
|kanalizacija)            |       |
+------------------------------------+-------------+
|Skupaj               |  582.846,58|
+------------------------------------+-------------+
Navedena zneska tako SVLR kot Mestne občine Novo mesto sta bila že zagotovljena, kar pomeni, da občini ni treba zagotavljati več nobenih dodatnih sredstev za izgradnjo navedene kanalizacije na območju opremljanja.
10. člen
(Terminski plan)
Izgradnja kanalizacije v naselju Muhaber je zaključena, uporabno dovoljenje je pridobljeno in s tem v zvezi niso predvidene več nobene aktivnosti.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =     znesek dela komunalnega
         prispevka, ki pripada
         posamezni vrsti komunalne
         opreme na posameznem
         obračunskem območju
A(parcela) =   površina parcele
Cp(ij) =     obračunski stroški,
         preračunani na m2 parcele na
         obračunskem območju za
         posamezno vrsto komunalne
         opreme
Dp =       delež parcele pri izračunu
         komunalnega prispevka
Ct(ij) =     obračunski stroški,
         preračunani na m2 neto
         tlorisne površine objekta na
         obračunskem območju za
         posamezno vrsto komunalne
         opreme
A(tlorisna) =   neto tlorisna površina
Dt =       delež neto tlorisne površine
         objekta pri izračunu
         komunalnega prispevka
K(dejavnost) =  faktor dejavnosti
i =        posamezna vrsta komunalne
         opreme
j =        posamezno obračunsko območje
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture tako za novo kot za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7
– da je faktor dejavnosti za:
– enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) 1,00
– dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121) ter upravne in pisarniške stavbe (CC-SI: 122) 1,15
– za stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI 126) in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271) 0,70 in za
– vse ostale stavbe 1,30.
V primeru, da objekt nima določene parcele, se uporablja 5. člen Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ki pravi, da če parcela ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.
12. člen
(Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju, se razberejo iz tabele:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo in obstoječo infrastrukturo
+----------------------+-------------+--------------+
|  Infrastruktura  |  Cp(ij)  |  Ct(ij)  |
|           | (EUR/m2)  |  (EUR/m2)  |
+----------------------+-------------+--------------+
|Nova kanalizacija   |  2,481  |   7,455  |
+----------------------+-------------+--------------+
|Primarno       |  1,970  |   3,393  |
|kanalizacijsko    |       |       |
|omrežje        |       |       |
+----------------------+-------------+--------------+
Navedeni stroški veljajo za oktober 2009 in se jih ob izdaji odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od oktobra 2009 do dne izdaje odločbe.
13. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod Gradbena dela – ostala nizka gradnja.
14. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
V primeru, da je kdo od zavezancev za plačilo komunalnega prispevka sam prispeval k izgradnji javne komunalne infrastrukture, obravnavane v tem programu opremljanja, se mu ob predložitvi ustreznega dokazila znesek prizna kot plačilo komunalnega prispevka do višine vložka.
V primeru odmere komunalnega prispevka za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko občina na vlogo lastnika nepremičnine, ki dokaže, da je upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči na podlagi Zakona o socialnem varstvu, zadrži plačilo komunalnega prispevka, kar se uredi s pogodbo, ki jo skleneta občina in lastnik.
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka. Plačilo je možno v največ štirih mesečnih obrokih.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.
16. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-806/2009
Novo mesto, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.