Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4864. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina, stran 14724.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1), 1., 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZP-1-UPB4 in 17/08), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 13/04), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 20. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina
1. člen
V Odloku o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina se 11. člen spremeni tako, da se glasi: »Objekti in naprave javne kanalizacije se lahko načrtujejo samo v skladu s prostorskimi akti naselja, tehničnimi smernicami in veljavno zakonodajo.«
2. člen
60. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi: »Ostala določila v zvezi z oblikovanjem cen, načinom obračunavanja storitev javne službe ureja veljavni državni pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Določila v zvezi oprostitvami za kmetijstvo se podrobneje urejajo s Pravilnikom o delni oprostitvi plačila okoljske dajatve in stroškov storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode za kmetijstvo na območju Občine Tišina, ki ga sprejme Občinski svet Občine Tišina.«
3. člen
V prvem odstavku 66. člena se besedilo: »Z globo do 350.000 tolarjev« spremeni tako, da se glasi: »Z denarno kaznijo 1.400,00 EUR«.
V zadnjem odstavku 66. člena se besedilo: »Z globo do 100.000 tolarjev« spremeni tako, da se glasi: »Z denarno kaznijo 400,00 EUR«.
4. člen
V prvem odstavku 67. člena se besedilo: »Z globo do 100.000 tolarjev« spremeni tako, da se glasi: »Z denarno kaznijo 400,00 EUR«.
5. člen
71. člen odloka se izbriše, vsi naslednji členi pa se ustrezno preštevilčijo.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0038/2009-1
Tišina, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost