Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4852. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, stran 14710.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), 40. in 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09) in 14., 47. in 78. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 31. redni seji dne 17. december 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici se drugi odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev,
– 3 predstavniki staršev.«
2. člen
Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok, in sicer enega predstavnika strokovnih delavcev vrtca, enega predstavnika strokovnih delavcev na razredni stopnji (1.–5. razred) in iz oddelkov podaljšanega bivanja, enega predstavnika strokovnih delavcev na predmetni stopnji (6.–9. razred), enega predstavnika strokovnih delavcev podružničnih šol in enega predstavnika administrativno- tehničnega osebja.«
3. člen
Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega odloka, poteče mandat s potekom mandata sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-9/2009-23
Šempeter pri Gorici, dne 18. decembra 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.