Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4831. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar–marec 2010, stran 14693.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je župan Mestne občine Novo mesto 16. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar–marec 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: občina), v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in Odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 (Uradni list RS, št. 17/09, spremembe Uradni list RS, št. 55/09 in št. 92/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki In izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina  Naziv konta           Proračun januar–
Podsk.                   marec 2010 v EUR
Konto
------------------------------------------------------------
I.     SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   6.280.376,27
      TEKOČI PRIHODKI(70+71)        5.374.809,80
70     DAVČNI PRIHODKI           4.625.523,47
      700 Davki na dohodek in dobiček   4.207.844,00
      703 Davki na premoženje        208.898,10
      704 Domači davki na blago in      208.781,37
      storitve
71     NEDAVČNI PRIHODKI           749.286,33
      710 Udeležba na dobičku in       109.147,46
      dohodki od premoženja
      711 Takse in pristojbine         3.849,86
      712 Denarne kazni            46.698,41
      713 Prihodki od prodaje blaga in    11.803,21
      storitev
      714 Drugi prihodki           577.787,39
72     KAPITALSKI PRIHODKI          409.297,00
      720 Prihodki od prodaje osnovnih     5.143,84
      sredstev
      722 Prihodki od prodaje zemljišč    404.153,16
      in neopredmetenih dolgoročnih
      sredstev
73     PREJETE DONACIJE             3.475,00
      730 Prejete donacije in darila      3.475,00
      od domačih pravnih oseb
74     TRANSFERNI PRIHODKI          492.794,47
      740 Transferni prihodki iz       324.692,36
      drugih javnofinančnih institucij
      741 Prejeta sred. iz držav.      168.102,11
      proračuna iz sred. proračuna
      Evropske unije
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     6.120.401,58
40     TEKOČI ODHODKI            1.697.964,75
      400 Plače in drugi izdatki       540.271,92
      zaposlenim
      401 Prispevki delodajalcev za      90.666,83
      socialno varnost
      402 Izdatki za blago in storitve   1.040.656,60
      403 Plačila domačih obresti       26.369,40
41     TEKOČI TRANSFERJI          2.953.806,56
      410 Subvencije             72.431,24
      411 Transferji posameznikom in     350.704,88
      gospodinjstvom
      412 Transferji neprofitnim       117.979,95
      organizacijam in ustanovam
      413 Drugi tekoči domači       2.412.690,49
      transferji
42     INVESTICIJSKI ODHODKI        1.415.973,37
      420 Nakup in gradnja osnovnih    1.415.973,37
      sredstev
43     INVESTICIJSKI TRANSFERJI        52.656,90
      432 Investicijski transferji      52.656,90
      proračunskim uporabnikom
III.    PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     159.974,69
      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN     7.320,61
      PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN     7.320,61
      PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
      (750+751+752)
      750 Prejeta vračila danih        7.320,61
      posojil
      751 Prodaja kapitalskih deležev
V.     DANA POSOJILA IN POVEČANJE       122.784,12
      KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
44     DANA POSOJILA IN POVEČANJE       122.784,12
      KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
      440 Dana posojila
      441 Povečanje kapitalskih       122.784,12
      deležev
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    –115.463,51
      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
      (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.    ZADOLŽEVANJE (50)              0,00
50     ZADOLŽEVANJE (500)              0,00
      500 Domače zadolževanje
VIII.   ODPLAČILA DOLGA (55)          44.511,18
55     ODPLAČILA DOLGA (550)          44.511,18
      550 Odplačila dolga           44.511,18
IX.    POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV       0,00
      NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-
      VIII.)
X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     –44.511,18
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-     –159.974,69
      VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
      31. 12. 2009
      9009 Splošni sklad za drugo      450.000,00
------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporablja Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09) in Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 (Uradni list RS, št. 17/09, spremembe Uradni list RS, št. 55/09 in št. 92/09).
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih financah.
4. ZADOLŽEVANJE OBČINE
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
Prav tako se v obdobju začasnega financiranja občina lahko likvidnostno zadolži.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 410-22/2009
Novo mesto, dne 16. decembra 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost