Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4823. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Center sodobnih umetnosti – Rog, stran 14688.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju ZJZP) in 87. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07) Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 34. seji dne 14. 12. 2009 sprejme
A K T
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Center sodobnih umetnosti – Rog
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta Center sodobnih umetnosti – Rog (v nadaljevanju: projekt) v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z ZJZP. Poleg tega ta odlok določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner je Mestna občina Ljubljana. Zasebni partner je pravna oseba ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
2. člen
(javni interes)
Mestna občina skladno z določilom dvanajste alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09) v povezavi z Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 (Uradni list RS, št. 35/08) in v povezavi z 8., 24., 25. in 66. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in 56/08) ter v skladu s Strategijo razvoja kulture MOL 2008–2011 s tem aktom sprejema odločitev, da obstoja javni interes za realizacijo projekta. Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
3. člen
(predmet)
Predmet javno-zasebnega partnerstva je izgradnja kompleksa Centra sodobnih umetnosti na območju nekdanje tovarne Rog. Za realizacijo projekta bo javni partner zagotovil:
– zazidljivo zemljišče na območju nekdanje tovarne Rog;
– izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta;
– ekološko sanacijo celotnega območja skupaj z rušitvijo objektov;
– izdelavo geotehnične in hidrološke raziskave in poročila za celotno območje;
– preiskavo materialno tehničnega stanja in statično analizo objekta nekdanje tovarne Rog;
– izdelavo IP, PGD, PZI dokumentacije za kompleks Centra sodobnih umetnosti – Rog skupaj z delom garaž pod centrom;
– študijo celotne garaže glede mobilnosti, prezračevanja ter požarne varnosti.
V okviru javno-zasebnega partnerstva bo zasebni partner zgradil celoten kompleks Centra sodobnih umetnosti – Rog s pripadajočo infrastrukturo, ki bo v celoti posvečen vizualnim umetnostim, skladno s projektnimi smernicami javnega partnerja in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja. Zasebni partner bo moral zagotoviti financiranje projekta in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje in drugo).
Za potrebe realizacije projekta bo javni partner prenesel na zasebnega partnerja stavbno pravico v obsegu in za obdobje, kot bo dogovorjeno v postopku izbire zasebnega partnerja. Po zaključeni gradnji in uspešno izvedenem prevzemu objektov bosta javni in zasebni partner sklenila sporazum o delitvi etažne lastnine na zgrajenih objektih, ki bo v bistvenih elementih dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja. Na podlagi sporazuma o delitvi etažne lastnine bo javni partner prenesel dogovorjen sorazmeren delež lastninske pravice na delu zemljišča, kjer bo zgrajen zasebni del projekta, na zasebnega partnerja. Sorazmeren delež zemljišča, kjer bo zgrajen javni del projekta, bo ostal v lasti javnega partnerja.
Razdelitev kompleksa na javni in zasebni del ter vsebino dejavnosti, ki se bodo lahko izvajale v zasebnem delu projekta, določita javni in zasebni partner v postopku izbire zasebnega partnerja.
Upravljanje z zgrajenim kompleksom ni predmet tega javno-zasebnega partnerstva.
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
4. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)
Večino poslovnega tveganja za izvajanje javno-zasebnega partnerstva prevzema javni partner, zato se javno-zasebno partnerstvo skladno s 27. členom ZJZP izvede v obliki javnonaročniškega razmerja.
IV. POOBLASTILO
5. člen
(pooblastilo)
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
V. STROKOVNA KOMISIJA
6. člen
(strokovna komisija)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj štiri člane. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave. Člana strokovne komisije za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem potrebnim za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Poročilo je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan.
VI. POSTOPKE IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR
7. člen
(postopek izbire)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa, v postopku konkurenčnega dialoga. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in v Uradnem glasilu EU, lahko pa tudi v dnevnem časopisju.
V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.
8. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
9. člen
(merila za izbor zasebnega partnerja)
Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata. Javni partner mora merila oblikovati tako, da bodo dodatne točke pri oceni prispelih ponudb prejeli kandidati, ki bodo v zasebnem delu projekta ponudili program dejavnosti, ki bo kompatibilen s programom, ki se bo izvajal v javnem delu projekta.
VII. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
10. člen
(vzpostavitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 3 mesecev od njegove pravnomočnosti.
11. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
VIII. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM
12. člen
(pravice in obveznosti partnerjev)
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti poslovno tveganje financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, tveganje projektiranja, tveganje gradnje in iz njega izhajajoča tveganja.
Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
IX. NAČIN FINANCIRANJA
13. člen
(način financiranja)
Javni partner bo skladno z določbami tega akta in na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, sklenjene med javnim partnerjem in izbranim zasebnim partnerjem, za izvedbo projekta in v zvezi s tem prevzete in izvedene obveznosti zasebnega partnerja, nanj prenesel sorazmeren del lastninske pravice na zemljišču, ki bo namenjeno gradnji zasebnega dela projekta. Javni partner bo prevzel sofinanciranje izgradnje komunalne in prometne infrastrukture, kot bo dogovorjeno s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Javni partner si bo prizadeval za pridobitev sredstev iz virov državnega proračuna RS in iz virov skladov EU.
X. NADZOR
14. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in mestni svet.
Na zahtevo mestnega sveta je župan dolžan poročati mestnemu svetu o aktivnostih povezanih s sklenitvijo in izvajanjem javno-zasebnega partnerstva.
15. člen
(evalvacija)
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi evalvacija projekta v okviru katere se preveri ali so bili doseženi postavljeni cilji ter ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti javnega in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
16. člen
(veljavnost akta)
Ta akt stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-509/2007-164
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.