Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4295. Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, stran 13070.

Na podlagi 4. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) in 42. točke 15. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.10-22/2009 z dne 23. 11. 2009 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji dne 26. 11. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in ureja način opravljanja izpitov za pridobitev potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.
2. člen
K izobraževanju za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje tele pogoje:
1. da je zaključil najmanj študijski program druge stopnje po zakonu, ki ureja visoko šolstvo, oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo,
2. da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine,
3. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.
3. člen
(1) Strokovni izpit za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu kandidat opravlja teoretični in praktični izpit iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno delo.
(2) V prvem delu se preizkusijo kandidatova znanja iz
– splošne računovodske teorije in načel;
– pravnih zahtev in standardov v zvezi s pripravo letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov;
– slovenskih računovodskih standardov;
– mednarodnih računovodskih standardov;
– finančne analize;
– stroškovnega in poslovodnega računovodstva;
– obvladovanja tveganja in notranjega kontroliranja;
– revidiranja;
– pravnih zahtev in strokovnih standardov v zvezi z obvezno revizijo in zakonitimi revizorji;
– mednarodnih revizijskih standardov;
– poklicne etike in neodvisnosti;
– prava družb in upravljanja podjetij;
– stečajnega prava in postopkov zaradi insolventnosti;
– davčnega prava;
– civilnega in gospodarskega prava;
– delovnega in socialnega prava;
– informacijske tehnologije in računalniških sistemov;
– poslovnih financ;
– matematike in statistike.
(3) Naziv in vsebina posameznega predmeta ter nosilec predmeta so določeni v predmetniku, ki je priloga tega pravilnika.
4. člen
(1) Kandidat je lahko oproščen opravljanja izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil na izobraževanju pri Inštitutu ali na izobraževanju za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja pri drugem pristojnem organu države članice, če njegova vsebina ustreza predmetniku iz tega pravilnika in če je upoštevano načelo vzajemnosti.
(2) Revizijski svet določi, kateri izpiti iz izobraževalnih programov v okviru Inštituta ustrezajo posameznemu predmetu oziroma delu predmeta iz prejšnjega člena tega pravilnika.
(3) Revizijski svet odloči, ali izpit, ki ga je kandidat opravil v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja pri pristojnem organu države članice, ustreza posameznemu predmetu oziroma delu predmeta iz prejšnjega člena tega pravilnika.
(4) Kandidat je lahko oproščen izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpitov iz prvega odstavka tega člena, če ob vpisu v izobraževanje vloži pisno zahtevo za oprostitev. Inštitut kandidata o oprostitvi pisno obvesti.
(5) Kandidat ne more biti oproščen izdelave in zagovora zaključnega dela.
5. člen
(1) Za opravljanje izpitov ima kandidat na voljo vsaj dva izpitna roka na leto, in sicer spomladi (praviloma maja in junija) in jeseni (praviloma septembra in oktobra).
(2) Kandidat se mora prijaviti k izpitu najmanj mesec dni pred dnevom izpita.
(3) Kandidatu se za vsako ponavljanje izpita zaračuna pristojbina za opravljanje izpita po veljavnem ceniku.
(4) Kandidatu, ki na določen dan ne opravlja izpita in svojega izostanka ne opraviči pisno vsaj tri dni pred tem dnevom, se zaračuna pristojbina za opravljanje izpita.
6. člen
(1) Revizijski svet imenuje najmanj za štiri leta člane izpitne komisije. Izmed članov izpitne komisije imenuje Revizijski svet tričlansko komisijo za preverjanje izpolnjevanja pogojev za vpis v izobraževanje. Izmed članov izpitne komisije se sproti imenujejo tudi predsednik in dva člana komisije za zagovor zaključnega dela. Najmanj en član izpitne komisije mora biti visokošolski učitelj.
(2) Revizijski svet imenuje izmed članov izpitne komisije člane, ki pripravijo seznam možnih tem zaključnih del in ki potrjujejo dispozicije zaključnih del.
7. člen
(1) Kandidat lahko na izpitu iz posameznega predmeta dobi oceno
– uspešno ali
– neuspešno.
(2) Kandidat opravi izpit, če dobi oceno uspešno.
(3) Kandidat dobi pri izpitu oceno uspešno, če zbere vsaj 51% možnih točk.
(4) Kandidat mora izpite iz prvega dela opraviti najkasneje v treh letih po vpisu v izobraževanje.
(5) Po opravljenih izpitih mora kandidat izdelati zaključno delo in opraviti zagovor, in sicer najkasneje v dveh letih po opravljenem zadnjem izpitu.
(6) Zaključno delo za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja mora praviloma obsegati 40 strani. Izražati mora revizorjeva avtorska stališča ob opiranju na literaturo. Številčni in drugi podatki iz konkretnih okoliščin so priloga k že omenjenim 40 stranem. Kandidat zagovarja zaključno delo, ko je dobil oceno uspešno pri vseh izpitih v okviru prvega dela izobraževanja. Zagovarja ga pred tričlansko komisijo.
(7) Zagovor zaključnega dela je odprt za javnost in traja do 45 minut. V njem kandidat najprej na kratko predstavi ugotovitve zaključnega dela, nato pa odgovarja na vprašanja članov izpitne komisije. Ti mu postavljajo vprašanja iz vseh predmetov iz izobraževalnega programa in v zvezi z njegovim zaključnim delom.
(8) Če kandidat zagovora zaključnega dela ne opravi uspešno, lahko zaključno delo popravi in ga najkasneje v 6 mesecih po neuspešnem zagovoru še enkrat zagovarja. Ponovni zagovor zaključnega dela se kandidatu zaračuna po veljavnem ceniku.
8. člen
Inštitut izda kandidatu, ki uspešno opravi izpite v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega znanja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja iz prvega dela izobraževanja in zagovor zaključnega dela, potrdilo o pridobitvi strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.
9. člen
(1) Inštitut organizira izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, če je v izobraževanje vpisanih najmanj 15 kandidatov.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora biti izobraževanje organizirano vsako drugo leto.
10. člen
Kandidati, vpisani v izobraževanje na podlagi Pravilnika o pridobitvi strokovnih znanj za opravljanje nalog revizorja in pooblaščenega revizorja, sprejetega 7. novembra 2002, morajo izpite iz prvega dela izobraževanja po starem pravilniku uspešno opraviti najkasneje do konca leta 2011.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pridobitvi strokovnih znanj za opravljanje nalog revizorja in pooblaščenega revizorja, ki ga je sprejel Revizijski svet Inštituta za revizijo na svoji seji 7. novembra 2002.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju.
Št. 7/09
Ljubljana, dne 26. novembra 2009
Sonja Anadolli l.r.
Predsednica revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo