Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2009 z dne 23. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2009 z dne 23. 10. 2009

Kazalo

3705. Uredba o rudarski pravici za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru Gabrovica v Občini Komen ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Konjišče 7 a v Občini Apače, Konjišče 7 b v Občini Apače, Konjišče 7 c v Občini Apače, Tržišče – širitev v Občini Sevnica, Griža pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper, Dolenje Laknice – širitev v Občini Mokronog - Trebelno in Zelence v Občini Šentjur pri Celju, stran 11183.

Na podlagi prvega odstavka 13. in 15. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarski pravici za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru Gabrovica v Občini Komen ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Konjišče 7 a v Občini Apače, Konjišče 7 b v Občini Apače, Konjišče 7 c v Občini Apače, Tržišče – širitev v Občini Sevnica, Griža pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper, Dolenje Laknice – širitev v Občini Mokronog - Trebelno in Zelence v Občini Šentjur pri Celju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa predmet rudarske pravice in pogoje za podelitev rudarske pravice za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v raziskovalnem in pridobivalnih prostorih, kot je določeno v 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. členu te uredbe, pogoje za podelitev te pravice, nadzor nad izvajanjem uredbe in ukrepanje ob njeni kršitvi.
(2) Rudarsko pravico pridobi pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: nosilec rudarske pravice) s koncesijo.
2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek zaradi insolventnosti;
– da ima poravnane davčne obveznosti, obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost in druge obvezne dajatve v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež ali stalno prebivališče, ali zakonskimi določbami Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja ter ni bil kaznovan za prekrške v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
– da v primeru, ko sam ni lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni ali pridobivalni prostor, ali sam ni lastnik pristopnega zemljišča iz 29. točke 2. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, in 68/08), to zemljišče pridobi s pravnim poslom, sklenjenim z lastnikom zemljišča, ki dopušča tako uporabo zemljišča (zakup ali pogodba o prenosu stvarne pravice – služnosti), pri čemer mora tak pravni posel skleniti tudi v primerih, ko je lastnica zemljišča Republika Slovenija;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in je ne porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji;
– da v primeru, če se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo izvajal sprotno ali postopno (fazno) sanacijo in izvedel končno sanacijo brez odvajanja sredstev za sanacijo v rudarski sklad, ob sklenitvi koncesijske pogodbe predloži bančno garancijo in rezervacijo sredstev, da bo izvedel sanacijska dela v višini predvidenih stroškov sanacijskih del.
3. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Nosilec rudarske pravice mora med pripravljalnimi deli ter izvajanjem in opustitvijo gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin poleg izpolnjevanja pogojev po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije;
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne sodobne tehnologije;
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode;
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev;
– ukrepe za preprečitev razlitja mineralnega ali sintetičnega olja in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo in rekultivacijo med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje.
4. člen
(obveznosti nosilca rudarske pravice)
(1) Če nosilec rudarske pravice pri izvajanju rudarskih del naleti na podzemne vode, mora o tem takoj, najpozneje pa v treh dneh od odkritja, obvestiti ministrstvo, pristojno za vode, in dopustiti izvedbo analiz za ugotovitev položaja, količine in kakovosti vode ter zagotoviti vse potrebne ukrepe za zavarovanje odkritih vodnih virov.
(2) Če nosilec rudarske pravice pri izvajanju rudarskih del naleti na fosile in minerale ali odkrije podzemno jamo, mora o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za okolje, in pristojne območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki dajo usmeritve za nadaljnje ukrepanje v zvezi z odkritji.
(3) Obveznosti nosilca rudarske pravice se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
5. člen
(stroški nosilca rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice krije vse stroške v zvezi z rudarsko pravico, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(roki)
Rudarska pravica začne veljati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
7. člen
(omejitev)
Nosilec rudarske pravice ima pravico izključno le do raziskovanja ali gospodarskega izkoriščanja mineralne surovine, ki je predmet rudarske pravice.
II. MINERALNE SUROVINE, RAZISKOVALNI IN PRIDOBIVALNI PROSTORI TER POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA
8. člen
(raziskovanje naravnega kamna v kamnolomu Gabrovica v Občini Komen, k. o. Gabrovica)
(1) Predmet rudarske pravice je raziskovanje naravnega kamna.
(2) Raziskovalni prostor Gabrovica sestavljajo v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 761/64, 698 in 761/91, vse k. o. Gabrovica.
(3) Koncesija za raziskovanje se podeli za pet (5) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravlja dejavnost raziskovanja.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za raziskovanje se poravna v enkratnem znesku ob podpisu koncesijske pogodbe skladno s takrat veljavnim predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico, in opredeli s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede raziskovanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
– obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 5-II-216/2-O-08/TLBF z dne 9. junija 2008;
– obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
9. člen
(gospodarsko izkoriščanje proda v gramoznici Konjišče 7 a v Občini Apače, k. o. Konjišče)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje proda v količini do petdeset tisoč (50.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Konjišče 7 a sestavljajo v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 426/5, 427/2, 427/3, 427/4, in 429, vse k. o. Konjišče.
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za petnajst (15) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralnimi surovinami iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljata dejavnost pridobivanja mineralnih surovin in njihova predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za prod 20% povprečne cene oziroma 36 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo. Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 4-II-89/2-O-08/MB z dne 27. februarja 2008, in sicer v delu, ki se nanaša na pridobivalni prostor iz drugega odstavka tega člena;
– obvezno upoštevanje Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Uradni list RS, št. 59/07);
– obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
10. člen
(gospodarsko izkoriščanje proda v gramoznici Konjišče 7 b v Občini Apače, k. o. Konjišče)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje proda v količini do petintrideset tisoč (35.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Konjišče 7 b sestavlja v celoti zemljišče s parcelno številko 428/1, k. o. Konjišče.
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za petnajst (15) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralnimi surovinami iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljata dejavnost pridobivanja mineralnih surovin in njihova predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za prod 20% povprečne cene oziroma 36 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo. Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 4-II-89/2-O-08/MB z dne 27. februarja 2008, in sicer v delu, ki se nanaša na pridobivalni prostor iz drugega odstavka tega člena;
– obvezno upoštevanje Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Uradni list RS, št. 59/07);
– obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
11. člen
(gospodarsko izkoriščanje proda v gramoznici Konjišče 7 c v Občini Apače, k. o. Konjišče)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje proda v količini do petintrideset tisoč (35.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Konjišče 7 c sestavljajo:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 430, 493/3, 491, 492/3 in 492/1, vse k. o. Konjišče,
b) del zemljišča s parcelno številko 493/1, k. o. Konjišče, ki je v veljavnih prostorskih aktih Občine Apače po osnovni namenski rabi opredeljen kot "območje R-GR (pridobivalno območje (GR-gramoz))", torej del parcele, ki leži zahodno od meje, določene s točkama T1 in T2 s koordinatama v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
          +-----------------------+--------------------+
         |Y_GK          |X_GK        |
+-----------------+-----------------------+--------------------+
|T1        |564183,1        |175048,3      |
+-----------------+-----------------------+--------------------+
|T2        |564093,7        |174988,0      |
+-----------------+-----------------------+--------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za petnajst (15) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralnimi surovinami iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljata dejavnost pridobivanja mineralnih surovin in njihova predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za prod 20% povprečne cene oziroma 36 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo. Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 4-II-89/5-O-08/MB z dne 13. julija 2009;
– obvezno upoštevanje Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Uradni list RS, št. 59/07);
– obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
12. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu Tržišče – širitev v Občini Sevnica, k. o. Tržišče)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v količini do trideset tisoč (30.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Tržišče – širitev sestavljajo:
a) v celoti zemljišči s parcelnima številkama 2238/8 in 2238/4, obe k. o. Tržišče,
b) deli zemljišč s parcelnimi številkami 2238/25, 2238/34, 2238/5, 2238/32, 2008/1, 2008/5 (severni del večje parcele), 2008/5 (severni del manjše – vzhodne parcele), 2008/4 (delček parcele na severozahodu in delček parcele na jugovzhodu), 2716/3 (del parcele na severnem in delček parcele na južnem delu pridobivalnega prostora), vse k. o. Tržišče, in sicer v obsegu, kot ga omejuje mnogokotnik točk T01–T02–T03–T04–T05–T06– T07–T08–T09–T10–T11–T12–T13–T14–T15–T16– T17–T18–T19–T20–T21–T22–T23–T24–T25–T01, znotraj njega pa je izločeno območje, na katerem je že podeljena rudarska pravica za kamnolom Tržišče in je omejeno z mnogokotnikom točk 1–2–3–4–5–6–7–8–1. Vse koordinate točk so navedene v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu in znašajo:
           +---------------------+--------------------+
          |Y_GK         |X_GK        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T01        |514570,5700     |090622,6700     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T02        |514569,4900     |090620,2200     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T03        |514561,6100     |090600,8500     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T04        |514553,4300     |090588,9000     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T05        |514542,5000     |090572,9400     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T06        |514540,1700     |090546,0900     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T07        |514535,4500     |090529,5200     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T08        |514523,6400     |090512,7000     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T09        |514511,2300     |090489,4300     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T10        |514505,8000     |090447,0400     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T11        |514462,9800     |090425,2500     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T12        |514456,6000     |090416,3200     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T13        |514460,4800     |090385,2500     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T14        |514461,5700     |090334,6600     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T15        |514579,7500     |090336,2400     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T16        |514652,5500     |090336,8700     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T17        |514648,2000     |090346,0300     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T18        |514651,1100     |090387,1600     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T19        |514653,7800     |090389,9100     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T20        |514688,0200     |090415,8500     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T21        |514765,4000     |090481,5400     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T22        |514776,6722     |090494,0510     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T23        |514706,8300     |090588,4400     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T24        |514693,0100     |090629,4400     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|T25        |514613,4700     |090618,2500     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
           +---------------------+--------------------+
          |Y_GK         |X_GK        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|1         |514649,6500     |090392,6000     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|2         |514627,5226     |090427,0587     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|3         |514563,9646     |090462,7808     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|4         |514549,1229     |090521,4321     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|5         |514605,2095     |090566,7160     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|6         |514638,4165     |090614,1733     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|7         |514684,6314     |090618,3133     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|8         |514776,6722     |090494,0510     |
+-------------------+---------------------+--------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za petnajst (15) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljata dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene oziroma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne izvajajo. Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
– v skladu z obvestiloma Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 1-II-344/2-O-07/LS z dne 25. oktobra 2006 in št. 1-II-241/2-O-08/LS z dne 29. maja 2008 izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni;
– obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
13. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v kamnolomu Griža pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper, k. o. Kubed)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v količini do sto petdeset tisoč (150.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Griža pri Rižani – širitev 1 b sestavljajta v celoti zemljišči s parcelnima številkama 1707/139 in 1707/94, obe k. o. Kubed.
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za deset (10) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljata dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen apnenec 20% povprečne cene ali 64 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo. Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
– obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 7-III-53/2-O-09/BV z dne 8. aprila 2009;
– obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
14. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu Dolenje Laknice – širitev v Občini Mokronog - Trebelno, k. o. Laknice)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v količini do petinštirideset tisoč (45.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Dolenje Laknice – širitev sestavljata:
a) v celoti zemljišče s parcelno številko 2137, k. o. Laknice,
b) jugovzhodni del zemljišča s parcelno številko 2179, k. o. Laknice, in sicer na območju, ki je omejeno s točkami P13C–P14–P15–P16–P17–P1, in nato po meji te parcele s parcelama številka 2138/2 in 2138/8, obe k. o. Laknice, nazaj do točke P13C. Koordinate točk v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu so naslednje:
           +---------------------+--------------------+
          |Y_GK         |X_GK        |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|P13C        |515463,46      |87377,31      |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|P14        |515449,97      |87419,37      |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|P15        |515516,04      |87537,88      |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|P16        |515583,36      |87587,33      |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|P17        |515613,56      |87587,18      |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|P1         |515686,57      |87533,82      |
+-------------------+---------------------+--------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za deset (10) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljata dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene ali 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo. Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
– obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 6-III-2/2-O-09/AŠP z dne 7. januarja 2009 in št. 6-III-39/2-O-08/AŠP z dne 18. marca 2008;
– obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
15. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu Zelence v Občini Šentjur pri Celju, k. o. Prapretno)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v količini do trideset tisoč (30.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno, in sicer le v obsegu, ki omogoča sanacijo kamnoloma.
(2) Pridobivalni prostor Zelence sestavljata dela zemljišč s parcelnima številkama 1295/7 in 963/3, obe k. o. Prapretno, ki sta v veljavnih prostorskih aktih Občine Šentjur pri Celju po podrobnejši namenski rabi opredeljena kot "delno območje mineralnih surovin (LN)", in sicer na območju, ki je omejeno z mnogokotnikom točk 136–138–141–157–158–754–752–757–756–750–136 s koordinatama v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
           +---------------------+-------------------+
           |Y_GK         |X_GK        |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|136         |530314,75      |103806,25     |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|138         |530290,43      |103797,23     |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|141         |530202,32      |103809,95     |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|157         |530248,01      |103850,58     |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|158         |530350,81      |103866,43     |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|754         |530397,48      |103846,96     |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|752         |530430,57      |103824,48     |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|757         |530427,04      |103815,51     |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|756         |530367,16      |103811,64     |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|750         |530352,09      |103802,74     |
+--------------------+---------------------+-------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za dvajset (20) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljata dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene ali 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo. Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
– obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 1-II-310/2-O-08/LS z dne 24. julija 2008 in št. 1-II-310/3-O-08/LS z dne 25. julija 2008;
– obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
III. PODELITEV RUDARSKE PRAVICE
16. člen
(način podelitve rudarske pravice)
(1) Rudarska pravica na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih iz 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. člena te uredbe se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se lahko izvede posebej za posamezen prostor, skupaj za več prostorov ali za vse prostore hkrati.
(3) Javni razpis objavi ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
17. člen
(javni razpis)
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu rudarske pravice,
– obdobju, za katero se podeljuje rudarska pravica,
– pogojih za pridobitev rudarske pravice,
– obveznih sestavinah prijave na javni razpis,
– dokumentaciji, ki jo mora prijavitelj priložiti,
– roku za predložitev prijav,
– podrobnejših merilih za izbiro nosilca rudarske pravice,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– času in kraju odpiranja prijav,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za pošiljanje informacij med javnim razpisom.
18. člen
(trajanje, veljavnost in ponovitev javnega razpisa)
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je odprt praviloma najmanj 30 dni od dneva objave.
(2) Javni razpis je uspešen, če se nanj veljavno prijavi vsaj en prijavitelj.
(3) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna prijava. Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa. Poznejše dopolnjevanje prijav na javni razpis ni dopustno.
(4) Veljavnost javnega razpisa se ugotavlja za vsak pridobivalni prostor posebej.
(5) Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
IV. RUDARSKA PRAVICA
19. člen
(izbira koncesionarja)
(1) O izbiri koncesionarja odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z upravno odločbo.
(2) Zoper odločbo izbiri koncesionarja je dopustna pritožba, o kateri odloči Vlada Republike Slovenije. Zoper odločbo Vlade Republike Slovenije je dopusten upravni spor.
20. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med državo kot koncedentom in nosilcem rudarske pravice kot koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Za državo sklene koncesijsko pogodbo Vlada Republike Slovenije.
(2) Imetnik odločbe o izbiri koncesionarja mora skleniti koncesijsko pogodbo pred vložitvijo vloge za pridobitev dovoljenja za raziskovanje, izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja. Pobuda za sklenitev koncesijske pogodbe se pošlje ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo. Pobudi za sklenitev koncesijske pogodbe za izkoriščanje mora imetnik odločbe o izbiri koncesionarja priložiti izjavo o odločitvi glede načina sanacije posledic rudarskih del in revidirani rudarski projekt za izkoriščanje, ki vsebuje tudi tehnični in ekonomski del sanacije okolja in odprave posledic izvajanja rudarskih del.
(3) Z dnem sklenitve koncesijske pogodbe nastane obveznost plačila za rudarsko pravico.
(4) Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
21. člen
(način prenehanja koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje med državo in nosilcem rudarske pravice preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom rudarske pravice,
– z ugasnitvijo rudarske pravice.
22. člen
(ugasnitev rudarske pravice)
(1) Če nosilec rudarske pravice v roku 18 mesecev od pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja ne pridobi dovoljenja za raziskovanje, izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja ter ustreznega dovoljenja za izvajanje del, odločba o izbiri koncesionarja preneha veljati in rudarska pravica ugasne. Odločbo o izbiri koncesionarja je mogoče podaljšati, če nosilec rudarske pravice dokaže, da si je dejavno prizadeval za pridobitev dovoljenja, vendar največ dvakrat, vsakokrat največ za eno leto.
(2) Rudarska pravica ugasne in prenehajo vse pravice iz že izdanih dovoljenj ob ničnosti odločbe o izbiri koncesionarja, imetniku take odločbe pa ostaja obveznost sanacije okolja in odprave posledic izvajanja rudarskih del.
23. člen
(nadzor)
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za rudarstvo.
V. KONČNA DOLOČBA
24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-38/2009/4
Ljubljana, dne 15. oktobra 2009
EVA 2009-2111-0263
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost