Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009

Kazalo

3616. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2009, stran 11033.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 76/08), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) ter 17. ter 104. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 23/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 24. seji dne 8. oktobra 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2009 se spremeni 3. člen in se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
+--------+---------------------------------+--------------+
| Konto |Naziv              |   REBALANS|
|    |                 |PRORAČUNA 2009|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|I. |  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |  17.398.128|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |  13.490.922|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|70 |  |DAVČNI PRIHODKI         |  11.483.507|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |700|Davki na dohodek in dobiček   |   9.298.137|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |703|Davki na premoženje       |   1.815.370|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |704|Domači davki na blago in storitve|    370.000|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |706|Drugi davki           |       –|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|71 |  |NEDAVČNI PRIHODKI        |   2.007.415|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |710|Udeležba na dobičku in dohodki od|    724.745|
|  |  |premoženja            |       |
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |711|Takse in pristojbine       |     7.000|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |712|Denarne kazni          |    122.000|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |713|Prihodki od prodaje blaga in   |    147.119|
|  |  |storitev             |       |
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |714|Drugi nedavčni prihodki     |   1.006.551|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|72 |  |KAPITALSKI PRIHODKI       |   2.420.991|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |720|Prihodki od prodaje osnovnih   |    126.500|
|  |  |sredstev             |       |
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |721|Prihodki od prodaje zalog    |       –|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |722|Prihodki od prodaje zemljišč in |   2.294.491|
|  |  |neopredmet. dolgoroč. sredstev  |       |
+----+---+---------------------------------+--------------+
|73 |  |PREJETE DONACIJE         |    15.100|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |730|Prejete donacije iz domačih virov|    15.100|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |731|Prejete donacije iz tujine    |       –|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|74 |  |TRANSFERNI PRIHODKI       |   1.471.115|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |740|Transferni prihodki iz drugih  |   1.471.115|
|  |  |javno finančnih institucij    |       |
+----+---+---------------------------------+--------------+
|II. |  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  20.040.540|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|40 |  |TEKOČI ODHODKI          |   4.658.979|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |400|Plače in drugi izdatki zaposlenih|   1.153.232|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |401|Prispevki delodajalcev za    |    191.402|
|  |  |socialno varnost         |       |
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |402|Izdatki za blago in storitve   |   2.978.845|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |403|Plačila domačih obresti     |    135.500|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |409|Rezerve             |    200.000|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|41 |  |TEKOČI TRANSFERI         |   7.518.183|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |410|Subvencije            |     4.200|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |411|Transferji posameznikom in    |   2.796.000|
|  |  |gospodinjstvom          |       |
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |412|Transferji neprofitnim      |   1.046.166|
|  |  |organizacijam in ustanovam    |       |
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |413|Drugi tekoči domači transferi  |   3.671.817|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |414|Tekoči transferi v tujino    |       –|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|42 |  |INVESTICIJSKI ODHODKI      |   6.444.970|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |420|Nakup in gradnja osnovnih    |   6.444.970|
|  |  |sredstev             |       |
+----+---+---------------------------------+--------------+
|43 |  |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |   1.418.408|
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |431|Invest. transferi pravnim in   |    927.186|
|  |  |fizičnim osebam, ki niso prorač. |       |
|  |  |upor.              |       |
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |432|Investicijski transferi     |    491.222|
|  |  |proračunskim uporabnikom     |       |
+----+---+---------------------------------+--------------+
|III.|  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)   |       |
+----+---+---------------------------------+--------------+
|  |  |PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (II-I)  |  –2.642.412|
+----+---+---------------------------------+--------------+
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        v EUR
+-------+---------------------------------+--------------+
| Konto |Naziv              |   REBALANS|
|    |                 |PRORAČUNA 2009|
+---+---+---------------------------------+--------------+
|IV.|  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |    10.000|
|  |  |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|       |
+---+---+---------------------------------+--------------+
|75 |  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |    10.000|
+---+---+---------------------------------+--------------+
|  |750|Prejeta vračila danih posojil  |    10.000|
+---+---+---------------------------------+--------------+
|  |751|Prodaja kapitalskih deležev   |       –|
+---+---+---------------------------------+--------------+
|V. |  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |    27.500|
|  |  |KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
|  |  |(440+441+442+443)        |       |
+---+---+---------------------------------+--------------+
|44 |  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |    27.500|
|  |  |KAPITAL. DELEŽEV         |       |
+---+---+---------------------------------+--------------+
|  |440|Dana posojila          |    25.000|
+---+---+---------------------------------+--------------+
|  |441|Povečanje kapitalskih deležev in |     2.500|
|  |  |naložb              |       |
+---+---+---------------------------------+--------------+
|VI.|  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |    –17.500|
|  |  |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |       |
|  |  |(IV.-VI.)            |       |
+---+---+---------------------------------+--------------+
C. RAČUN FINANCIRANJA                 v EUR
+---------+---------------------------------+--------------+
| Konto |Naziv              |   REBALANS|
|     |                 |PRORAČUNA 2009|
+-----+---+---------------------------------+--------------+
|VII. |  |ZADOLŽEVANJE (500)        |   2.250.000|
+-----+---+---------------------------------+--------------+
|50  |  |ZADOLŽEVANJE           |   2.250.000|
+-----+---+---------------------------------+--------------+
|   |500|Domače zadolževanje       |   2.250.000|
+-----+---+---------------------------------+--------------+
|VIII.|  |ODPLAČILO DOLGA (550)      |    222.000|
+-----+---+---------------------------------+--------------+
|55  |  |ODPLAČILA DOLGA         |    222.000|
+-----+---+---------------------------------+--------------+
|   |550|Odplačilo domačega dolga     |    222.000|
+-----+---+---------------------------------+--------------+
|IX. |  |POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|   –631.912|
|   |  |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |       |
|   |  |VIII.)              |       |
+---------+---------------------------------+--------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) |   2.028.000|
+-----+---+---------------------------------+--------------+
|XI. |  |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.) |   2.642.412|
+-----+---+---------------------------------+--------------+
|   |  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |  631.912 EUR|
|   |  |31. 12. 2008           |       |
+-----+---+---------------------------------+--------------+
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2009 se spremeni prvi odstavek 4. člena in se glasi:
»Uporabniki sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so opredeljeni v tem odloku o rebalansu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.«
3. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2009 se spremeni prvi odstavek 13. člena in se glasi:
»V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,28% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.«
4. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2009 se spremeni drugi odstavek 16. člena in se glasi:
»Za kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja mestna občina v rebalansu proračuna za leto 2009 predvideva najetje novega dolgoročnega kredita v višini 2.250.000 EUR.«
5. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Rebalans proračuna se z vsemi prilogami objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 007-0019/2009
Murska Sobota, dne 8. oktobra 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost