Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009

Kazalo

3647. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2009, stran 11080.

Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2009
1. člen
(1) Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2009 prevzemajo obveznosti do vključno torka, 1. decembra 2009.
(2) Prvi in drugi odstavek tega člena ne veljata za prevzemanje obveznosti:
1. iz naslova zadolževanja države,
2. za stroške, povezane s službenimi potovanji,
3. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
4. za plačila iz 24. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D, 26/09, 31/09 – popr. in 59/09; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS0809),
5. iz naslova namenskih sredstev po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter ZIPRS0809 ter za pripadajočo slovensko udeležbo,
6. ki jih v izjemnih primerih posebej odobri Ministrstvo za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj proračuna.
2. člen
Neposredni uporabniki lahko do četrtka, 31. decembra 2009 prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu z 20. členom ZIPRS0809.
3. člen
(1) V skladu s 153. in 154. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) so neposredni uporabniki dolžni potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do petka, 4. decembra 2009, do 17. ure za vse obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.
(2) Kasneje evidentirane prevzete obveznosti se štejejo kot obveznosti, prevzete v breme proračuna naslednjega leta.
(3) Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumentacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.
(4) Neposredni uporabniki morajo predložiti:
1. odredbe za plačilo – nakazilo do vključno ponedeljka, 7. decembra 2009, najkasneje do 17. ure,
2. zahtevke za izplačilo do vključno četrtka, 10. decembra 2009, najkasneje do 17. ure,
3. naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno ponedeljka, 14. decembra 2009,
4. odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke najkasneje do ponedeljka, 28. decembra 2009.
(5) Ne glede na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega člena morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika obvestiti ministrstvo, pristojno za finance, dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo naslednji dan po prevzemu obveznosti, vendar najkasneje tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
(6) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena lahko odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinjstvom predloži ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve do vključno torka, 15. decembra 2009, vendar najkasneje tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
4. člen
(1) Neposredni uporabniki morajo, v skladu s 23. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09 in 40/09), najkasneje do petka 4. decembra 2009, predložiti organu za potrjevanje zahtevke za povračilo sredstev za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 za vsa sredstva, ki so bila za ta namen izplačana iz državnega proračuna do 30. oktobra 2009.
(2) Neposredni uporabniki morajo predložiti odredbe za plačilo – nakazilo obveznosti, iz prejšnjega odstavka, najkasneje do torka 27. oktobra 2009, do 17. ure.
(3) V primeru, da neposredni uporabnik ne posreduje zahtevka v skladu s prvim odstavkom tega člena, bo ministrstvo, pristojno za finance, selektivno glede na likvidnostni položaj proračuna ob koncu leta, zadržalo izvrševanje proračuna na integralnih postavkah neposrednih uporabnikov v višini nečrpanih namenskih sredstev EU.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, lahko ministrstvo, pristojno za finance, v skladu z likvidnostnimi možnostmi proračuna, odobri izplačilo iz proračuna do četrtka, 31. decembra 2009, za projekte, ki se financirajo iz sredstev ISPA, sredstev Kohezijskega sklada EU, sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2007–2013, sredstev donacij finančnih mehanizmov in iz sredstev solidarnosti in upravljanja migracijskih tokov, pod pogojem, da Ministrstvo za finance prejme odredbe za plačilo teh obveznosti tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
5. člen
(1) Med prejemke proračuna leta 2009 se vključujejo vsi prejemki, ki bodo vplačani na podračun proračuna do vključno četrtka, 31. decembra 2009.
(2) Med izdatke proračuna se vključujejo vsi izdatki za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2009, izplačani do vključno četrtka, 31. decembra 2009.
(3) Obveznosti v breme proračuna leta 2009 se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2010. Ne glede na navedeno neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega finančnega načrta za december upoštevajo dejanski datum predvidenega plačila.
6. člen
Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki javnofinančnih prihodkov, morajo zagotoviti praznitev prehodnih računov proračuna na dan 31. december 2009 na način, kot ga določi ministrstvo, pristojno za finance.
7. člen
Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2009, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-561/2009
Ljubljana, dne 12. oktobra 2009
EVA 2009-1611-0029
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance