Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009

Kazalo

3578. Pravilnik o financiranju javnih del, stran 10942.

Na podlagi 53.a člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo 1, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip in 63/07 – popr.) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o financiranju javnih del
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa merila za oblikovanje kvot sredstev javnega razpisa za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del, merila za določanje deležev plač za brezposelne osebe, vključene v lokalne in nacionalne programe javnih del, ki jih sofinancira oziroma v celoti financira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), vrsto stroškov, ki jih zavod zagotavlja poleg deleža plač, ter način poročanja zavoda Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
SREDSTVA ZA IZVAJANJE JAVNIH DEL
2. člen
Kvote sredstev javnega razpisa se določijo na podlagi zadnjih uradnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o povprečni stopnji brezposelnosti tekočega leta (v nadaljnjem besedilu: povprečna stopnja brezposelnosti), ugotovljeni v posamezni območni službi zavoda, deleža vseh brezposelnih oseb, prijavljenih v območni službi zavoda, glede na celotno Slovenijo in deleža ciljnih skupin brezposelnih oseb za vključitev v Program javnih del (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga za proračunsko obdobje sprejme Vlada Republike Slovenije. Pri določitvi kvot sredstev javnega razpisa se upošteva tudi regijski pristop za hitrejše zmanjševanje razlik med regijami.
3. člen
(1) Zavod zagotavlja del stroškov za plače udeležencem programov javnih del. Pri določitvi deleža sredstev zavoda za te plače se upošteva določitev in razvrstitev občin, ki sodijo v območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne stopnje brezposelnosti v Republiki Sloveniji.
(2) Zavod zagotavlja udeležencem lokalnih programov javnih del deleže plač po naslednjih merilih:
(a) 90% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od vključno 15,5%,
(b) 80% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 12,0% do 15,5%,
(c) 70% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 9,0% do 12,0%,
(č) 60% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 6,0% do 9,0%,
(d) 50% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti do 6,0%.
(3) Zavod lahko za brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in je starejša od 50 let ter za invalidno brezposelno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa zagotavlja še do 30% tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del.
(4) Pregled deležev zavoda pri financiranju plač za udeležence javnih del po občinah je priloga razpisne dokumentacije javnega razpisa.
4. člen
(1) Nacionalni programi javnih del so tisti, ki se pod enakimi pogoji izvajajo v najmanj treh območnih službah zavoda.
(2) Za plače udeležencev nacionalnih programov javnih del, katerih naročniki so občine, ministrstva, drugi državni organi, javni zavodi in pravne osebe, katerih dejavnost ni pridobivanje dobička, zagotavlja zavod 80%, naročnik oziroma izvajalec pa 20% plače.
(3) Zavod lahko za vsako brezposelno osebo, ki je vključena v nacionalni program javnih del in je starejša od 50 let ter za invalidno brezposelno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa, zagotavlja še do 30% tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del.
5. člen
V primerih, ko je zavod naročnik nacionalnega ali lokalnega programa javnih del, udeležencem teh programov zagotavlja plačo v celoti. Merila za prevzem naročništva določi zavod glede na stanje na trgu dela v soglasju z ministrstvom ter jih objavi v razpisni dokumentaciji javnega razpisa za izbor programov javnih del.
6. člen
Zavod poleg deleža plače zagotavlja tudi sredstva za povračilo stroškov:
– zdravniškega pregleda brezposelne osebe,
– javnega prevoza na delo,
– prehrane med delom,
– vključitve v program usposabljanja in izobraževanja za potrebe programa javnega dela ter
– javnega prevoza na usposabljanje in izobraževanje.
POROČILA O IZVAJANJU JAVNIH DEL
7. člen
Zavod poroča ministrstvu o izvajanju programa s predložitvijo podatkov o uresničitvi ciljev programa ter o porabljenih sredstvih za izvajanje programa. Poročilo pripravi zavod polletno in letno ter ga odda ministrstvu najpozneje v 45 dneh po izteku poročevalskega obdobja. Na zahtevo ministrstva zavod pripravi tudi izredna poročila.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Postopki za izvedbo in financiranje programov javnih del na podlagi javnih razpisov, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se opravijo po določbah Pravilnika o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 112/06, 115/06 in 95/07).
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 112/06, 115/06 in 95/07).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-13/2009/4
Ljubljana, dne 5. oktobra 2009
EVA 2009-2611-0009
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti