Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009

Kazalo

3293. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici, stran 10182.

Na podlagi šestega odstavka 62.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 ZNOMCMO in 75/08) izdaja minister za zunanje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici
1. člen
V Pravilniku o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici (Uradni list RS, št. 58/05) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Obrazci izkaznic so v prilogi tega pravilnika in so njegov sestavni del.«
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se v prvi alinei beseda »misij« nadomesti z besedo »predstavništev«.
V tretji alinei se za besedo »in« doda besedilo »agencij, oddelkov ali«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se v prvi in drugi alinei besedni zvezi »stalnih misij« nadomestita z besednima zvezama »stalnih predstavništev« in pred besednima zvezama »predstavništev mednarodnih organizacij« dodata besedili »agencij, oddelkov ali«.
V prvi alinei se za besedno zvezo »konzularnim uslužbencem« doda besedilo »v konzulatih, ki jih vodijo karierni konzularni funkcionarji«.
4. člen
V 7. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Kot družinski član iz 3., 4. in 6. člena se štejejo zakonec, otrok do dopolnjenega 18. leta starosti, otrok do dopolnjenega 26. leta starosti ob predložitvi dokazila o rednem šolanju in otrok, za katerega je bila roditeljska pravica podaljšana (motnje v duševnem ali telesnem razvoju).«
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Kot družinski člani iz 3., 4. in 6. člena se štejejo tudi zunajzakonski partnerji primarnih upravičencev iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 3. člena, 4. člena ter prve in druge alinee prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, ki z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu, če jim zunajzakonsko skupnost priznava država pošiljateljica.«
Dosedanji drugi odstavek se črta.
5. člen
V 9. členu se v prvem odstavku na začetku doda besedilo »Vloga za izdajo diplomatske, konzularne ali službene izkaznice članov tujega predstavništva ali konzulata se vloži na obrazcu št. 5. Vloga za izdajo diplomatske, konzularne ali službene izkaznice družinskega člana članov tujega predstavništva ali konzulata se vloži na obrazcu št. 5 B.«
V prvem odstavku se besedilo »Vloga za izdajo izkaznice se vloži na obrazcu št. 5, ki« nadomesti z besedilom »Obrazec vloge«.
V tretji alinei prvega odstavka se za besedo »vodje« doda besedilo »ali pooblaščene osebe«.
V tretji alinei prvega odstavka se besedilo », po prenehanju opravljanja funkcije imetnika pa bo izkaznica vrnjena ministrstvu« nadomesti z besedilom »in v primeru nastopa razloga za prenehanje veljavnosti izkaznice le-ta vrnjena ministrstvu«.
Četrti odstavek se črta.
Peti odstavek postane četrti in se spremeni tako, da se glasi:
»Obrazci št. 5, 5 B in 5 A so v prilogi tega pravilnika in so njegov sestavni del.«
6. člen
V tretjem odstavku 10. člena se beseda »apliciran« nadomesti z besedo »aplicirano«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Obrazci izkaznice se tiskajo v slovenskem in angleškem jeziku. Podatkovna polja na zadnji strani v slovenskem in angleškem jeziku ter besedilo, ki je namenjeno pristojnim organom v Republiki Sloveniji in je samo v slovenskem jeziku, se izpolnijo z laserskim graviranjem. Na enak način se v celoti personalizira zadnja stran.
7. člen
V prvem odstavku 11. člena se beseda »tem« nadomesti z besedo »naslednjim«.
V četrti alinei prvega odstavka se pred besedne zveze »ISO 3166« in »ISO 1073/II« postavi vejica.
8. člen
V prvem odstavku 12. člena se v prvi alinei beseda »ime« nadomesti z besedo »navedba« in v peti alinei za besedo »spol« doda beseda »imetnika«.
V drugem odstavku se v prvi alinei besedilo »funkcija oziroma naziv« nadomesti z besedo »status«.
9. člen
V prvem odstavku 13. člena se v prvem stavku črta besedilo »ali organizacija« in za oklepajem doda besedilo », ki lahko, če je to potrebno, izdela oziroma dobavlja tudi obrazce vlog in prilog k vlogi.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo ima pri nadzoru izdelovalca pravico pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na postopke izdelave, personalizacije ali skladiščenja obrazcev in prostore, v katerih poteka njihova izdelava, personalizacija ali skladiščenje.«
10. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izdelovalec prevzame vse podatke iz obrazca priloge k vlogi v pisni ali elektronski obliki. Fotografijo in podpis imetnika izdelovalec prevzame v skladu s tretjim odstavkom tega člena ali v elektronski obliki.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Obrazci izdelanih izkaznic se med ministrstvom in izdelovalcem prenašajo v skladu z Zakonom o poštnih storitvah ali s kurirskimi službami ministrstva in izdelovalca na način, da so zagotovljeni zaščita, varnost in sledljivost pošiljk.«.
11. člen
V drugem stavku 16. člena se za besedo »Poškodovane« doda besedilo », nepravilno izdelane ali iz drugega razloga neuporabne« in za besedo »zapisnik« besedilo »do konca tekočega meseca«.
12. člen
V drugem odstavku 17. člena se črta besedilo »nosilcev funkcij«.
13. člen
V prvem odstavku 18. člena se na koncu prve alinee doda besedilo », ki so navedeni na obrazcu izkaznice«.
14. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
» Izkaznica preneha veljati:
– zaradi poteka časa, za katerega je bila izdana;
– če imetnik izkaznice preneha službovanje;
– če se imetniku izkaznice spremeni status;
– če niso več izpolnjeni ostali pogoji za izdajo izkaznice;
– če je imetnik izkaznice razglašen za nezaželeno osebo;
– če je v primerih iz 18. člena izdana nova izkaznica;
– v primeru iz 23. člena z dnem seznanitve ministrstva.«
V drugem odstavku se za besedilom »Imetnik izkaznice« doda besedilo », predstavništvo ali konzulat«, beseda »tretje« se nadomesti z besedo »šeste« in črta se besedna zveza »ali pristojnemu diplomatskemu predstavništvu Republike Slovenije«. Za prvim stavkom se doda besedilo: »Hkrati je potrebno poslati izpolnjen obrazec št. 5 C. Obrazec št. 5 C je v prilogi tega pravilnika in je njegov sestavni del. Ministrstvo lahko uničeno izkaznico vrne imetniku.«
15. člen
V 20. členu se besedna zveza »za akreditacijo nerezidenčnega člana predstavništva oziroma konzulata v Republiki Sloveniji« spremeni tako, da se glasi »za akreditacijo člana nerezidenčnega predstavništva oziroma konzulata v Republiki Sloveniji«.
Za prvim stavkom se doda nov stavek: »Vloga mora biti izpolnjena v celoti.«
16. člen
Drugi odstavek 21. člena se črta.
17. člen
V prvem odstavku 22. člena se besedilo »s fotografskega avtomata« nadomesti z besedilom »izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje«.
V drugem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »do izkaznice« in za besedo »čelo« doda besedilo »in obraz«. Besedo »mora« v zadnjem delu prvega stavka se premakne za besedo »biti«. V drugem stavku se besedo »fotografirani« nadomesti z besedo »fotografirane«.
V tretjem odstavku se črtata besedilo »kopijo veljavnega potnega lista upravičenca in« ter beseda »še«.
18. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »vodi« doda besedilo »in vzdržuje«. Črta se beseda »izdanih«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
19. člen
V 26. členu se na koncu druge in tretje alinee doda besedilo »imetnika izkaznice«. V sedmi alinei se beseda »status« nadomesti z besedo »vrsto«.
20. člen
V 27. členu se na koncu druge in tretje alinee doda besedilo »imetnika izkaznice«. Doda se nova šesta alinea »– obvestilo o pogrešitvi in okoliščinah;«. Dosedanja šesta alinea postane sedma.
21. člen
V prvem in drugem odstavku 28. člena se pred besedo »predstavništvih« doda besedno zvezo »agencijah, oddelkih ali«.
V drugem odstavku se črta beseda »strogem«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Evidence o izkaznicah se vodijo in hranijo v skladu z 62.a členom Zakona o zunanjih zadevah. Po prenehanju veljavnosti izkaznice se vloge, priloge k vlogi za izdajo izkaznice in izkaznice, ki niso bile vrnjene imetnikom, izločijo v posebno kartoteko.«
22. člen
Obrazec št. 1 se na hrbtni strani spremeni tako, da se beseda »funkcija« nadomesti z besedo »status«. V besedilu, namenjenem organom v Republiki Sloveniji, se na koncu prvega stavka doda besedilo »ali njegovega družinskega člana«.
23. člen
Obrazec št. 2 se na hrbtni strani spremeni tako, da se beseda »funkcija« nadomesti z besedo »status«. V besedilu, namenjenem organom v Republiki Sloveniji, se na koncu prvega stavka doda besedilo »ali njegovega družinskega člana«. V drugem stavku se besedilo »Uživa sodno imuniteto glede postopkov, storjenih« nadomesti z besedilom »Konzularni funkcionar uživa sodno imuniteto glede postopkov v zvezi z dejanji, storjenimi«.
24. člen
Obrazec št. 3 se na hrbtni strani spremeni tako, da se beseda »funkcija« nadomesti z besedo »status«.
25. člen
Obrazec št. 4 A se preimenuje v »Službena izkaznica za člane administrativnega in tehničnega osebja diplomatskega predstavništva«. Na hrbtni strani se spremeni tako, da se beseda »funkcija« nadomesti z besedo »status«. V besedilu, namenjenem organom v Republiki Sloveniji, se na koncu prvega stavka doda besedilo »ali njegovega družinskega člana«.
26. člen
Obrazec št. 4 B se preimenuje v »Službena izkaznica za konzularne uslužbence«. Na hrbtni strani se spremeni tako, da se beseda »funkcija« nadomesti z besedo »status«. V besedilu, namenjenem organom v Republiki Sloveniji, se na koncu prvega stavka doda besedilo »ali njegovega družinskega člana«. Drugi stavek se začne z besedno zvezo »Konzularni uslužbenec«.
27. člen
Obrazec št. 4 C se preimenuje v »Službena izkaznica za člane strežnega osebja«. Na hrbtni strani se spremeni tako, da se beseda »funkcija« nadomesti z besedo »status«. V besedilu, namenjenem organom v Republiki Sloveniji, se črta stavek »Uživa imuniteto glede postopkov, storjenih pri opravljanju svojih funkcij.«
28. člen
Obrazec št. 5 se nadomesti z novim obrazcem št. 5, ki je objavljen v prilogi tega pravilnika.
29. člen
Obrazec št. 5 A se nadomesti z novim obrazcem št. 5 A, ki je objavljen v prilogi tega pravilnika.
30. člen
Obrazec št. 5 B iz 5. člena tega pravilnika je objavljen v prilogi tega pravilnika.
31. člen
Obrazec št. 5 C iz 14. člena tega pravilnika je objavljen v prilogi tega pravilnika.
32. člen
Nove obrazce št. 1, 2, 4 A, 4 B, 4 C in 5 A se začne izdajati najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
Ne glede na določbe tega pravilnika izkaznice, izdane do roka iz prejšnjega odstavka, ostanejo v uporabi do izteka njihove veljavnosti.
33. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. septembra 2009
EVA 2009-1811-0129
Samuel Žbogar l.r.
Minister
za zunanje zadeve