Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009

Kazalo

2749. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 (I), stran 7728.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. redni seji dne 8. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 (I)
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 (Uradni list RS, št. 17/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
'2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.'
2. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2009 lahko dolgoročno zadolži do višine 4.800.000 EUR, in sicer za naslednje investicije:
– obnova vrtca Ostržek: 1.150.000 EUR,
– obnova vrtca Ciciban: 1.477.000 EUR,
– kanalizacija v Ragovski ulici: 125.000 EUR,
– kanalizacija na Zajčjem Vrhu: 130.000 EUR,
– kanalizacija Muhaber v KS Bučna vas: 390.000 EUR,
– obnova Šmarješka cesta: 690.000 EUR,
– cesta Šmihelski most – Westrova ulica: 838.000 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestne občina Novo mesto, ter pravnih oseb, v katerih ima Mestna občina Novo mesto odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 EUR, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«
3. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2009.
Št. 410-11/2009
Novo mesto, dne 9. julija 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost