Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009

Kazalo

2741. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, stran 7713.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 in 123/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 30. seji dne 6. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok ureja obvezno gospodarsko javno službo organizacije in načina izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javne dobrine ter njeno prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javne dobrine,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto ter obseg objektov in naprav gospodarske infrastrukture, potrebnih za izvajanje javne službe.
V tem odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
Javno službo zagotavlja MOL v obliki javnega podjetja (v nadaljevanju: izvajalec) v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
3. člen
Izvajalec opravlja javno službo skladno s petletnim in letnim programom za obvladovanje kakovosti poslovanja javne službe (v nadaljevanju: petletni program oziroma letni program).
Petletni program izdela izvajalec v sodelovanju z organom mestne uprave, pristojnim za gospodarske javne službe in promet (v nadaljevanju: pristojni organ). Petletni program mora upoštevati tehnične in druge standarde za javno službo in vsebuje nabavo novih vozil (v nadaljevanju: vozila) in drugih investicij za opravljanje mestnih linijskih prevozov potnikov s terminskim načrtom in viri financiranja.
Letni program izdela izvajalec v sodelovanju s pristojnim organom. Letni program mora upoštevati tehnične in druge standarde za javno službo in vsebovati:
– vozni red, ki predstavlja fizični obseg izvajanja javne službe,
– predvidene stroške izvajanja javne službe za fizični obseg izvajanja javne službe,
– predvidena sredstva iz prodaje storitev javne službe,
– avtobusna postajališča glede na kategorije, s seznami opreme in predvidenimi rednimi in investicijskimi vzdrževalnimi deli,
– predloge za potrebna redna vzdrževalna dela na občinskih cestah,
– z odlokom sprejete spremembe linij mestnega prevoza potnikov z avtobusnimi postajališči z grafičnim prikazom,
– vire financiranja javne službe,
– cene storitve javne službe,
– vrste vozovnic s pogoji za pridobitev, nakup in njihovo uporabo,
– strukturo cene posamezne vrste vozovnice,
– drugo.
Letni program izdela izvajalec do konca junija za naslednje poslovno leto.
Petletni in letni program sprejme Mestni svet MOL.
Letni program je sestavni del letnega poslovnega načrta izvajalca, ki mora biti izdelan skladno z računovodskimi standardi.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNE DOBRINE TER NJENA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
4. člen
MOL z javno službo zagotavlja javno dobrino mestni linijski prevoz potnikov.
Javna služba obsega naslednje storitve:
– prevoz uporabnikov z vozili na linijah mestnega prevoza potnikov po voznem redu skladno s petletnim in letnim programom,
– izdelava in prodaja vozovnic,
– obveščanje uporabnikov o storitvah javne službe (voznih redih, cenah, pogojih prevoza, obvozih in o izvajanju javne službe),
– dnevno zagotavljanje pogojev za varno in nemoteno obratovanje vozil (tehnična brezhibnost vozil, usposobljenost vozil za udeležbo v cestnem prometu, čistoča vozil in podobno),
– nadzor izvajalca nad vozovnicami uporabnikov.
5. člen
Izvajalec zagotavlja javno službo na območju MOL na linijah mestnega prevoza potnikov (v nadaljevanju: linije).
 
Linije so:
+---------+--------------------------+-----------------------+
| Oznaka |Ime linije        |Potek linije      |
| linije |             |            |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  1  |Vižmarje–Mestni log    |Vižmarje–Mestni log  |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  1B  |Gameljne–Mestni log    |Gameljne–Mestni log  |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  1S  |Gameljne–Mestni log    |Gameljne–Mestni log  |
|     |(pelje do Nedeljskega   |(pelje do Nedeljskega |
|     |sejma)          |sejma)         |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  N1  |Bavarski dvor–Gameljne  |Bavarski dvor–Gameljne |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  2  |Zelena jama–Nove Jarše  |Zelena jama–Nove Jarše |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  3  |Litostroj–Rudnik     |Litostroj–Rudnik    |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  N3  |Bavarski dvor–Rudnik   |Bavarski dvor–Rudnik  |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  5  |Podutik–Štepanjsko    |Podutik–Štepanjsko   |
|     |naselje          |naselje        |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  6  |Črnuče–Dolgi most     |Črnuče–Dolgi most   |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  6B  |Črnuče–Vnanje Gorice   |Črnuče–Na Gmajnici   |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  7  |Pržan–Nove Jarše     |Pržan–Nove Jarše    |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  7L  |Pržan–Letališka      |Pržan–Letališka    |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  8  |Gameljne–Brnčičeva    |Gameljne–Brnčičeva   |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  9  |Trnovo–Štepanjsko naselje |Trnovo–Štepanjsko   |
|     |             |naselje        |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  11  |Ježica–Zalog       |Ježica–Zalog      |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  11B  |Bežigrad–Zalog      |Bežigrad–Zalog     |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  N11  |Bavarski dvor–Zalog    |Bavarski dvor–Zalog  |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  12  |Bežigrad–Vevče      |Bežigrad–Vevče     |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  13  |Sostro–Bežigrad      |Sostro–Bežigrad    |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  14  |Savlje–Vrhovci      |Savlje–Vrhovci     |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  14B  |Savlje–Bokalce      |Savlje–Bokalce     |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  18  |Kino Šiška–Tovarna Lek  |Kino Šiška–Tovarna Lek |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  19  |Tomačevo–Barje      |Tomačevo–Barje     |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  19B  |Tomačevo–Jezero      |Tomačevo–Lipe     |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  20  |Nove Stožice–Fužine    |Nove Stožice–Fužine  |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  20Z  |Nove Stožice–Zalog–preko |Nove Stožice–Zalog–  |
|     |Fužin           |preko Fužin      |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  21  |Ježica–Beričevo      |Ježica–Reaktor     |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  22  |Kamna Gorica–Fužine    |Kamna Gorica–Fužine  |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  23  |Kolodvor–Živalski vrt   |Kolodvor–Živalski vrt |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  24  |Bizovik–Kodeljevo     |Bizovik–Kodeljevo   |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  25  |Zadobrova–Medvode     |Zadobrova–Medno    |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  27  |Letališka–BTC–NS Rudnik  |Letališka–BTC–NS    |
|     |             |Rudnik         |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  27K  |Bavarski dvor–Kolosej   |Bavarski dvor–Kolosej |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  28  |Ljubljana–Tuji Grm    |Ljubljana–Tuji Grm   |
+---------+--------------------------+-----------------------+
|  29  |Ljubljana–Mali Lipoglav  |Ljubljana–Mali     |
|     |             |Lipoglav        |
+---------+--------------------------+-----------------------+
Potek linij javne službe z avtobusnimi postajališči je razviden iz karte linij, ki je sestavni del tega odloka (Priloga 1).
Obratovalni čas linij iz tabele iz drugega odstavka tega člena je od 5.00 do 22.30 ure od ponedeljka do petka in od 6.00 do 22.30 ure ob sobotah, nedeljah ter praznikih.
Obratovalni čas linij, ki povezujejo center mesta z območji:
– Bežigrad - Črnuče,
– Moste - Fužine - Zalog,
– Šiška - Vižmarje - Brod,
– Štepanjsko naselje,
– Rudnik,
– Vič in
– Podutik,
je od ponedeljka do petka od 3.00 do 24.00 ure, ob sobotah in nedeljah od 4.00 do 24.00 ure in 25. decembra ter 1. januarja je od 00.00 do 24.00 ure.
Obratovalni čas linij z minimalnim standardom intervalov, ki pomeni najdaljše dovoljene intervale med vozili na posamezni liniji v minutah je prikazan na tabeli, ki je sestavni del tega odloka (Priloga 2).
6. člen
Začasno spremembo poteka linije lahko predlaga s popolno vlogo fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: predlagatelj) zaradi nujnih del na cesti, po kateri poteka linija, javne prireditve ali javnega shoda na občinski cesti in podobno. Vloga mora biti utemeljena, vsebovati mora obrazložitev, skico prometne ureditve in mnenje izvajalca ter vložena 15 dni pred spremembo poteka linije.
Pristojni organ izda odločbo o začasni spremembi poteka linije, s katero določi tudi stroške, nastale zaradi začasne spremembe poteka linije. Stroške krije predlagatelj začasne spremembe poteka linije. Stroški se obračunajo in plačajo izvajalcu na podlagi izkazanih povečanih dejanskih stroškov zaradi spremembe poteka linije.
7. člen
Izvajalec mora prejeti odločbo o začasni spremembi poteka linije v roku treh dni pred spremembo.
Izvajalec mora spremembo poteka linije označiti z navedbo začasnega poteka linije in časom trajanja na:
– tablah na avtobusnih postajališčih rednega poteka linije,
– tablah na avtobusnih postajališčih začasnega poteka linije,
– sprednjem delu vozil, ki vozijo na spremenjeni liniji, z namestitvijo dodatnega napisa »obvoz« in
– svojih spletnih straneh.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNE DOBRINE
8. člen
Pogoji za zagotavljanje mestnega linijskega prevoza potnikov kot javne dobrine so:
– vozila,
– avtobusna postajališča in cestno prometni pogoji, kot so rumeni pasovi, prednost v prometu, postajališča »P+R« in podobno, kar zagotavlja MOL,
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca.
9. člen
Izvajalec opravlja javno službo po voznem redu z vozili po linijah na celotnem območju MOL.
1. Vozni red
10. člen
Vozni red je lahko:
– redni, ki velja v času od 1. septembra do konca šolskega leta,
– poletni, ki velja v času poletnih počitnic,
– počitniški, ki velja v času počitnic med šolskim letom (jesenske, novoletne, zimske, prvomajske),
– sobotni,
– nedeljski in praznični.
Počitniški vozni red se lahko uvede samo na linijah, ki imajo interval krajši od petnajst minut.
Vozni red posamezne linije mora biti objavljen na vsakem avtobusnem postajališču, kjer vozilo posamezne linije ustavlja. Iz voznega reda mora biti razviden čas odhoda vozila iz avtobusnega postajališča za vsako linijo posebej. Če je interval med prihodi vozil na posamezni liniji v določenem časovnem obdobju krajši od deset minut se za to časovno obdobje in to linijo prikaže le interval med prihodi vozil.
Na začetnem avtobusnem postajališču posamezne linije mora biti objavljen točen čas odhoda vozil tudi za linijo, na kateri je interval med odhodi vozil krajši od deset minut.
Vozni red objavi izvajalec vsaj sedem dni pred začetkom njegove veljave na svojih spletnih straneh. Obvestilo o spremembah voznega reda objavi izvajalec v sredstvih javnega obveščanja.
Na avtobusnih postajališčih se vozni red objavi na dan začetka njegove veljave.
2. Vozila
11. člen
Vsa vozila, ki se jih na novo vključuje v izvajanje javne službe, morajo biti sodobna in ustrezati veljavnim tehničnim in okoljskim standardom ter upoštevati smernice s področja razvoja alternativnih goriv in čistih vozil. Vozila morajo biti nizkopodna, brez stopnic po celotni pohodni dolžini, dovoljeni so le blagi nagibi, ki ne ovirajo potnikov pri gibanju po vozilu in morajo imeti še:
– nagibno tehniko in navozno ploščad, ki omogoča vstop potnikom z invalidskimi vozički,
– motorje, ki omogočajo čim manjše izpuste okolju škodljivih snovi in so čim bolj tihi,
– opremo za uravnavanje emisij izpušnih plinov,
– avtomatske menjalnike,
– varovala, ki onemogočajo speljevanje vozil z odprtimi vrati,
– ogrevalni in hladilni sistem ter omogočeno zračenje vozila ter osvetlitev,
– informacijski sistem za potnike,
– dva sedeža za invalide, prostor za invalidski voziček ter sedeže za potnike z majhnimi otroki in nosečnice,
– naprave za nadzor plačila prevoza,
– naprave za štetje vstopajočih in izstopajočih potnikov,
– sedeže, oprijemala in varovala za vse vrste potnikov in
– ograjen prostor za voznika.
12. člen
Vozilo mora biti opremljeno z informacijskim sistemom za potnike tako, da ima na sprednji in bočni zunanji strani zaslon s številko in imenom linije. Na zadnji strani in levi bočni strani vozila mora biti zaslon s številko linije. Velikosti zaslonov na vozilu morajo biti najmanj:
– 1,8 m x 0,24 m na sprednji strani,
– 1,1 m x 0,15 m ob strani pri vhodu in
– 0,26 m x 0,20 m na zadnji in levi bočni strani.
Napis na zaslonu mora zagotavljati dobro kotno vidljivost v vseh vremenskih pogojih podnevi in ponoči.
Za potnike mora imeti vozilo še znake, v velikosti črk najmanj 3 cm, ki označujejo:
– vrata za vstop in izstop na zunanji in notranji strani,
– sedeže, rezervirane za invalide, in prostor, rezerviran za invalide,
– prepoved kajenja v vozilu,
– prepoved motenja voznika med vožnjo,
– število sedežev in stojišč v vozilu,
– obvezno uporabo oprijemal za potnike, ki med vožnjo stojijo.
V vozilu morajo biti na vidnem mestu izobešene določbe tega odloka, ki se nanašajo na pravice in obveznosti izvajalca ter uporabnikov – potnikov in kazenske določbe.
13. člen
Voznik ali voznica mora vozilo ustaviti znotraj avtocestnega obroča na vseh avtobusnih postajališčih ob koncu talne označbe in počakati, da potniki vstopijo in izstopijo. Na avtobusnih postajališčih izven avtocestnega obroča voznik ustavi vozilo le, če so na postajališču čakajoči potniki ali v vozilu potniki za izstop. Voznik mora na teh postajališčih upočasniti vožnjo in se prepričati ali lahko prevozi postajališče, pri tem pa mora upoštevati vozni red.
Če mora voznik vozilo, zaradi prometnih razmer ali dolžine avtobusnega postajališča, ustaviti pred avtobusnim postajališčem ali na njegovem koncu, mora vozilo ponovno ustaviti ob koncu talne označbe.
14. člen
Voznik in kontrolor izvajalca izvajata kontrolo plačila ob vstopu v vozilo oziroma veljavnosti vozovnic med vožnjo. Do potnikov morata biti vljudna in jim v času postanka ali pred začetkom vožnje dati potrebna pojasnila v zvezi z voznim redom in potekom linije.
Voznik in kontrolor izvajalca morata biti uniformirana in imeti na vidnem mestu oblačila pripeto identifikacijsko kartico.
3. Avtobusno postajališče
15. člen
Avtobusna postajališča so namenjena vozilom za izvajanje javne službe.
Na avtobusnih postajališčih se lahko ustavljajo, zaradi vstopanja in izstopanja ali prestopanja potnikov na vozila javne službe, tudi vozila za opravljanje javnega linijskega prevoza potnikov, ki ga zagotavlja država kot javno dobrino z gospodarsko javno službo s podelitvijo koncesije, na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni organ na podlagi vloge koncesionarja.
16. člen
Vsako avtobusno postajališče mora biti opremljeno skladno z minimalnimi tehničnimi pogoji in mora biti osvetljeno.
Končna avtobusna postajališča morajo:
– imeti sanitarije za voznike in voznice s tekočo hladno in toplo vodo ter biti ogrevana v zimskem času in
– imeti parkirišča za kolesa, ki so lahko opremljena s stojali za kolesa.
Nova avtobusna postajališča so lahko med sabo oddaljena 500 m ali manj zračne linije, odvisno od gostote naseljenosti.
17. člen
Tabla, na kateri se objavijo vozni redi, je lahko različne velikosti. Uporabna površina table mora biti velika najmanj 0,36 m2, na postajališčih z več kot tremi linijami najmanj 0,70 m2, na postajališčih z več kot deset linijami pa 1 m2 in vsebovati:
– ime in številko linije ter ime avtobusnega postajališča,
– karto poteka vseh linij z avtobusnimi postajališči in prestopnimi avtobusnimi postajališči v velikosti najmanj formata A4,
– podatke za linijo (ime in številka linije, smer vožnje, vozni red, karto linije, poudarjen prikaz posameznega avtobusnega postajališča drugih postajališč na liniji, prikaz možnih prestopanj na druge linije) v velikosti najmanj formata A5,
– spremembo poteka linije,
– cenik vozovnic,
– za uporabnika pomemben izvleček iz splošnih prevoznih pogojev, ki jih sprejme izvajalec in
– drugo.
Tabla iz prejšnjega odstavka mora biti nameščena na steno čakalnice. Če avtobusno postajališče nima čakalnice, je tabla samostojen del opreme.
Prevozniki javnega linijskega prevoza, ki ga zagotavlja država, lahko na svoje stroške in z dovoljenjem pristojnega organa postavijo skupno tablo izven čakalnice.
18. člen
Čakališče avtobusnega postajališča ima lahko poleg opreme iz prvega odstavka 16. člena tega odloka še:
– pokrit objekt za potnike (čakalnico) s številko in imenom linij ter številko postajališča,
– prikazovalnik informacij,
– samopostrežni avtomat za vozovnice,
– svetlobno vitrino,
– sedišča za potnike,
– stojala za kolesa in
– ostalo opremo.
19. člen
Prikazovalnik informacij na avtobusnem postajališču je elektronska naprava, ki je namenjena uporabnikom javne službe in omogoča prikaz informacij o času prihoda vozil po posamezni liniji na avtobusno postajališče.
Pri postavitvi prikazovalnikov informacij se mora upoštevati bralna razdalja, vidni kot, stopnja kontrasta, ki je odvisna od svetlobe okolice, barvo in vrsto črk ter njegovo lokacijo.
Prikazovalniki informacij na avtobusnem postajališču s tremi ali več linijami se postavijo na čakališču samostojno ali so sestavni del čakalnice avtobusnega postajališča.
Prikazovalnike informacij postavi pristojni organ, izvajalec pa jih oskrbuje s podatki.
20. člen
Pokrit objekt za potnike (čakalnica) iz prve alineje 18. člena tega odloka mora imeti dovolj velik prostor za tablo iz prvega odstavka 17. člena tega odloka. Prostor za tablo zagotovi izvajalec postavitve in vzdrževanja opreme avtobusnih postajališč, ki jo vzdržuje skladno s tem odlokom in pogodbo.
4. Obveznosti izvajalca
21. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– zagotavljati prevoz potnikov skladno s standardi, predpisi ter petletnim in enoletnim programom,
– načrtovati in izvajati vzdrževalna dela na vozilih,
– pripravljati splošne prevozne pogoje in cenike,
– voditi evidence iz petletnega in enoletnega programa,
– pristojnemu organu redno in tekoče dostavljati rezultate analiz in poročati na podlagi programov iz prejšnje alineje tega člena, z obrazložitvijo uporabljenih metodologij in podatkov ter mu zagotoviti dostop do podatkov, z namenom ugotavljanja stanja in kakovosti storitve javne službe,
– za zagotovitev kakovosti storitve pristojnemu organu predlagati izboljšave tistih kriterijev kakovosti, ki posredno ali neposredno vplivajo na kakovost storitve (kriteriji, ki vplivajo na dostopnost, hitrost, varnost in podobno),
– za potrebe ugotavljanja kakovosti storitve javne službe izvajati periodična štetja potnikov in vsaj enkrat na leto meriti njihovo zadovoljstvo,
– sodelovati z drugimi prevozniki v javnem linijskem prevozu potnikov in železniškem prevozu potnikov z namenom izboljšanja kakovosti storitev javne službe,
– obveščati uporabnike o času in pogojih izvajanja javne službe,
– izvajati priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja javne službe po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za nadomestno izvajanje javne službe,
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka ter petletnega in letnega programa.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV – POTNIKOV
22. člen
Pravica uporabnika – potnika je, da lahko uporablja storitev javne službe skladno s tem odlokom.
Obveznost uporabnika – potnika je, da si pred vstopom v vozilo kupi vozovnico za prevoz z mestnim linijskim prevozom potnikov in vozovnico registrira pri vstopu v vozilo. Potnik mora pokazati vozovnico med vožnjo na zahtevo kontrolorja izvajalca, mestnega redarja ali inšpektorja. Potnik v vozilu, ki nima vozovnice, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja izvajalca, mestnega redarja ali inšpektorja. Potniku v vozilu, ki ima neveljavno vozovnico, kontrolor izvajalca, mestni redar ali inšpektor odvzame vozovnico.
Plačilo vožnje z mobilnim telefonom ugotavlja kontrolor izvajalca, mestni redar ali inšpektor tako, da potnik na njegovo zahtevo pove številko vozovnice, ki jo je dobil s sporočilom po mobilnem telefonu iz nadzornega centra kot potrditev plačila vožnje. Potnik v vozilu, ki ni plačal vožnje ali ne pove številke vozovnice, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja izvajalca, mestnega redarja ali inšpektorja.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
23. člen
Javna služba se financira iz:
– cene storitve javne službe,
– sredstev proračuna MOL,
– drugih virov.
1. Cene storitve javne službe
24. člen
Storitev javne službe se plačuje z vozovnicami, ki so naslednje vrste:
1. vrednostne z možnostjo prestopanja brez doplačila v roku devetdesetih minut,
2. plačilo z mobilnim telefonom,
3. terminske:
– mesečne,
– mesečne prenosne,
– letne prenosne,
– brezplačne z ali brez časovne omejitve.
Vozovnica je lahko brezkontaktna kartica, ki ima status dobroimetja.
Z letnim programom se lahko določijo popusti na posamezno vrsto vozovnice iz prvega odstavka tega člena.
25. člen
Brezplačno vozovnico lahko pridobi:
– oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60-odstotno telesno okvaro, in spremljevalec, ki jo spremlja,
– oseba z multiplo sklerozo in spremljevalec, ki jo spremlja,
– oseba z mišičnimi ali živčno mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30-odstotno telesno okvaro in spremljevalec, ki jo spremlja,
– težko prizadeta oseba, ki ji je priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, in spremljevalec, ki jo spremlja,
– mladoletna oseba, ki je težko telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju, in spremljevalec, ki jo spremlja,
– inšpektor in nadzornik Inšpektorata Mestne uprave MOL,
– mestni redar Mestnega redarstva Mestne uprave MOL.
Prevoz otrok do 6 leta starosti je brezplačen. Vozovnico za brezplačni prevoz mora imeti otrok med 5. in 6. letom starosti in jo lahko pridobijo starši, posvojitelji oziroma posvojiteljice, skrbniki oziroma skrbnice, rejniki oziroma rejnice otroka. Otrok mora imeti v vozilu pri prevozu z mestnim linijskim prevozom potnikov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalec je lahko tudi otrok starejši od 10 let ali mladoletnik oziroma mladoletnica, če to dovolijo starši, posvojitelji oziroma posvojiteljice, skrbniki oziroma skrbnice, rejniki oziroma rejnice otroka.
Brezposelna oseba, ki predloži potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o vpisu v evidenco brezposelnih oseb, lahko pridobi mesečno splošno vozovnico s petdeset odstotnim popustom.
Prevoz osebne prtljage, otroških vozičkov in psov je brezplačen. Psi morajo biti med vožnjo na povodcu in imeti nagobčnik.
26. člen
Način pridobitve vozovnice iz tega odloka določajo splošni prevozni pogoji.
2. Način oblikovanja cene storitve javne službe
27. člen
Cena storitve javne službe se oblikuje za enoto storitve. Enota storitve je izražena v poprečni ceni prevoza enega potnika na eno vožnjo. Poprečna cena prevoza enega potnika na eno vožnjo se izračuna iz lastne cene storitve javne službe (v nadaljevanju: lastna cena) in predvidenega števila potnikov.
Lastna cena pokriva vse stroške opravljanja storitve javne službe, in sicer:
– stroške materiala,
– stroške storitev,
– stroške dela (plače, socialna in pokojninska zavarovanja, drugi stroški dela),
– odpisov vrednosti (amortizacija in drugo),
– druge poslovne odhodke,
– finančne odhodke,
– druge odhodke.
Lastno ceno za obdobje enega poslovnega leta oblikuje izvajalec ob pripravi letnega programa in je njegov sestavni del.
28. člen
Število potnikov za obdobje enega leta se izračuna na podlagi prodanega oziroma predvidenega števila prodanih vozovnic in predvidenega števila voženj za posamezno vozovnico. Število voženj, ki se upošteva za posamezno vrsto vozovnice, je za:
– mesečno:
– splošno šestinosemdeset voženj na mesec,
– šolsko sto petdeset voženj na mesec,
– upokojensko sto deset voženj na mesec,
– prenosno sto petdeset voženj na mesec,
– letno prenosno sto petdeset voženj na mesec.
3. Določanje prodajnih cen
29. člen
Lastna cena je osnova za izračun prodajne cene posamezne vrste vozovnice.
Prodajna cena posamezne vrste vozovnice se določi na naslednji način:
1. vrednostna vozovnica za eno vožnjo je lahko enaka največ trikratniku lastne cene,
2. plačilo z mobilnim telefonom je lahko enako največ šestkratniku lastne cene,
3. terminske vozovnice:
– mesečna splošna lahko znaša največ petinštiridesetkratnik cene vrednostne vozovnice za eno vožnjo,
– mesečna šolska za šolarje občane MOL lahko znaša največ petdeset odstotkov mesečne splošne vozovnice,
– mesečna šolska za šolarje, ki niso občani MOL, lahko znaša največ petinštiridesetkratnik cene vrednostne vozovnice za eno vožnjo,
– mesečna upokojenska za upokojence občane MOL lahko znaša največ šestdeset odstotkov mesečne splošne vozovnice,
– mesečna upokojenska za upokojence, ki niso občani MOL, lahko znaša največ petinštiridesetkratnik cene vrednostne vozovnice za eno vožnjo,
– mesečna prenosna lahko znaša največ sto trideset odstotkov mesečne splošne vozovnice,
– letna prenosna je lahko desetkratnik višine mesečne prenosne vozovnice.
Cene vozovnic iz tega člena določi Mestni svet MOL.
4. Sredstva proračuna MOL
30. člen
MOL iz proračuna zagotavlja sredstva za opravljanje javne službe in višina teh sredstev predstavlja razliko med lastno ceno in prodajno ceno storitve javne službe.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
31. člen
Objekti, naprave in oprema gospodarske infrastrukture javne službe so avtobusna postajališča, določena v 5. členu, skupaj z opremo in napravami iz 16., 17. in 18. člena tega odloka.
VIII. NADZOR
32. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravljata Inšpektorat Mestne uprave MOL in Mestno redarstvo Mestne uprave MOL za prekrške iz 35. člena tega odloka.
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec, če:
– ne upošteva določb 10. člena,
– ne izobesi na vidnem mestu v vozilu določb tega odloka, kot to določa 12. člen.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe – izvajalca za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
34. člen
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik izvajalca, če:
– ne ustavlja vozila, kot to določa 13. člen,
– ni vljuden do potnikov in ne da potrebnih informacij, kot to določa 14. člen.
Z globo 200 eurov se kaznuje kontrolor izvajalca za prekršek iz druge alineje prvega odstavka tega člena.
35. člen
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – potnik, če:
– ne registrira ob vstopu v vozilo vozovnice ali je ne pokaže kontrolorju izvajalca, mestnemu redarju ali inšpektorju, kot to določa drugi odstavek 22. člena,
– ne pove številke vozovnice, kot to določa tretji odstavek 22. člena.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Določbe tega odloka, ki se nanašajo na pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov – potnikov ter kazenske določbe, mora izvajalec izobesiti na vidnem mestu znotraj vozil v roku enega meseca od dneva uveljavitve tega odloka.
37. člen
Do uveljavitve plačila storitve javne službe po tem odloku se uporablja dosedanji način plačila.
38. člen
Če ne bo uveljavljena subvencija države, se določili tretje in pete alineje 3. točke drugega odstavka 29. člena tega odloka začneta uporabljati 1. septembra 2010. Do tedaj je cena mesečne šolske vozovnice za šolarje, ki niso občani MOL, enaka ceni mesečne šolske vozovnice za šolarje občane MOL in cena mesečne upokojenske vozovnice za upokojence, ki niso občani MOL, enaka ceni mesečne upokojenske vozovnice za upokojence občane MOL.
39. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem mestnem prometu na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 18/83).
40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2009-17
Ljubljana, dne 6. julija 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost