Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009

Kazalo

2710. Kodeks vojaške etike Slovenske vojske, stran 7650.

Na podlagi 4. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) je Vlada Republike Slovenije sprejela
K O D E K S
vojaške etike Slovenske vojske
I. UVOD
1. Pri opravljanju vojaške službe pripadnice in pripadniki Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: pripadniki Slovenske vojske) spoštujejo Kodeks vojaške etike Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: kodeks), ki je kodeks Slovenske vojske kot vojaške organizacije.
2. Temeljni namen kodeksa je, da vsak pripadnik Slovenske vojske v skladu z etičnimi vodili in načeli, določenimi s tem kodeksom, ravna častno pri opravljanju vojaške službe.
3. Kodeks spoštujejo in uporabljajo pripadniki Slovenske vojske ves čas opravljanja vojaške službe v Republiki Sloveniji ali izven nje.
II. ETIČNA VODILA IN NAČELA
4. Pripadniki Slovenske vojske so osebno odgovorni, ko odločajo o uporabi sile in drugih pomembnih vprašanjih v zvezi z varnostjo, zdravjem in življenjem drugih pripadnikov Slovenske vojske ali drugih oseb. Zato se pripadniki Slovenske vojske pri opravljanju vojaške službe, v javnem in zasebnem življenju ravnajo po naslednjih etičnih vodilih in načelih:
– spoštujejo, negujejo, razvijajo in uresničujejo vojaške vrednote Slovenske vojske, ki izhajajo iz domoljubja kot temeljne skupne vrednote;
– spoštujejo prisego, ki so jo dali ob nastopu vojaške službe v Slovenski vojski;
– zavedajo se, da je njihovo delo v Slovenski vojski ne le služba in poklic, temveč tudi način življenja;
– spoštujejo slovensko vojaško zgodovinsko tradicijo in skrbijo za ohranjanje nacionalnega vojaškega zgodovinskega spomina.
5. Čast je vodilo, ki pripadnikom Slovenske vojske pomaga prepoznavati in ločevati dobro in slabo. Daje jim moč v težkih trenutkih in pri odgovornih odločitvah. Zaupajo drugim in zaupanja so vredni, ker vedno spoštujejo dano besedo. Spoštujejo dostojanstvo drugih, živih in mrtvih. Živijo pošteno, odgovorno in sprejemajo utemeljeno kritiko ter odgovornost za svoja dejanja. Častno zastopajo in predstavljajo svojo enoto ter krepijo ugled Slovenske vojske.
6. Pripadniki Slovenske vojske so pogumni, pogum pričakujejo tudi od drugih. So vztrajni in odločni. Pred tveganji, grožnjami in izzivi ne klonejo, ne glede na okoliščine. Zavedajo se, da je življenje in dostojanstvo človeka najvišja vrednota. Pogumni so zlasti takrat, ko je treba pomagati tovarišem ali drugim ljudem v stiski.
7. Pripadniki Slovenske vojske so vedno in povsod lojalni ter zvesti svoji domovini Republiki Sloveniji in Slovenski vojski. Zvestobo izražajo z vestnim in odgovornim opravljanjem vojaške službe, medsebojnim spoštovanjem in zaupanjem v Slovensko vojsko.
8. Tovariši in soborci krepijo moč vsakega pripadnika in vsak je ponosen, da je pripadnik Slovenske vojske. Pripadniki Slovenske vojske so dobri, zanesljivi, rahločutni in zaupanja vredni tovariši, zato svojih sotovarišev nikoli ne puščajo samih v stiski.
9. Prevzemajo odgovornost za svoja dejanja in dejanja svojih podrejenih. Zavedajo se svojih slabosti in razumejo šibkosti drugih. Svoje napake in slabosti premagujejo ter odpravljajo.
10. Pripadniki Slovenske vojske vojaško službo opravljajo predano, požrtvovalno in strokovno. Svoje poslanstvo uresničujejo in naloge opravljajo v ponos svojih podrejenih, nadrejenih, Slovenski vojski, domovini in družini. Osebne interese in cilje prilagajajo interesom svoje enote in Slovenske vojske.
III. OPRAVLJANJE VOJAŠKE SLUŽBE
11. Med opravljanjem vojaške službe pripadniki Slovenske vojske vedno in povsod:
– izražajo spoštovanje in zaupanje do podrejenih in nadrejenih ter spoštujejo pravice in dolžnosti drugih vojaških in civilnih oseb;
– utrjujejo tovarištvo v enoti in krepijo vojaški kolektiv;
– skrbijo za podrejene, jim zagotavljajo čim boljše pogoje za delo ter glede na svoje pristojnosti pomagajo njihovim družinam, če to želijo;
– upoštevajo enakopravnost pripadnikov Slovenske vojske, ne glede na raso, spol, versko ali politično prepričanje oziroma katerokoli osebno okoliščino;
– spoštujejo dostojanstvo drugih pripadnikov Slovenske vojske in preprečujejo ter ukrepajo zoper posege v dostojanstvo pripadnikov;
– spoštujejo človekove pravice in svoboščine v skladu z Ustavo Republike Slovenije, Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in Konvencijo proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanjem ter splošno priznana pravila vojaškega delovanja, ki izhajajo iz mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, nacionalne zakonodaje ter posebnih pravil in omejitev pri opravljanju vojaške službe v Republiki Sloveniji in izven nje;
– naloge izvršujejo brezpogojno, strokovno, pravočasno, vestno in pošteno, v skladu s predpisi, Pravili službe v Slovenski vojski ter akti vodenja in poveljevanja;
– varujejo tajne podatke v skladu s predpisi, ne glede na to, kako so se z njimi seznanili, in vse dotlej, dokler te obveze niso razrešeni;
– skrbijo za svojo strokovno in psihofizično pripravljenost in preprečujejo vse oblike zasvojenosti;
– skrbno in učinkovito uporabljajo vojaško oborožitev in opremo ter gospodarno ravnajo z javnimi in drugimi sredstvi, ki so jim zaupana;
– delujejo ekološko ozaveščeno in tako vplivajo tudi na podrejene ter sotovariše.
12. Pripadniki Slovenske vojske:
– ne obiskujejo prireditev in se ne udeležujejo aktivnosti, ki spodbujajo nestrpnost do drugih ali razlikovanje na podlagi katerekoli osebne okoliščine;
– ne izražajo intimnih čustev do pripadnikov Slovenske vojske ali tujih vojska na način, ki bi lahko moteče vplival na vojaško službo, vojaško disciplino ali medsebojne odnose;
– med dejanskim opravljanjem vojaške službe ne delujejo politično in se v uniformi ne udeležujejo političnih shodov ali drugih aktivnosti političnih strank;
– ne razkazujejo javno svojega telesa na neprimeren način ali iz neprimernih nagibov, oziroma ne prodajajo spolnih uslug, ne sodelujejo pri snemanju filmov, oddaj ter drugih medijskih zapisov in se ne udeležujejo aktivnosti ter dogodkov, katerih sporočilo je žalitev ali izražanje nestrpnosti do drugih in ki so javno moralno nesprejemljivi.
13. Pripadniki Slovenske vojske se v dvomu, ali je njihovo ravnanje skladno s tem kodeksom, obrnejo na nadrejene. Nadrejeni so jim pri tem dolžni svetovati.
14. Določbe tega kodeksa so del pogojev za opravljanje vojaške službe.
IV. KONČNI DOLOČBI
15. Vsak pripadnik Slovenske vojske podpiše izjavo, da sprejema ta kodeks.
16. Ta kodeks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-3/2009/5
Ljubljana, dne 9. julija 2009
EVA 2009-1911-0014
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost