Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009

Kazalo

2709. Ustanovitveni akt Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, stran 7648.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena in 52. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
U S T A N O V I T V E N I A K T
Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, ustanovljen na podlagi Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo) nadaljuje z delom kot javni sklad (v nadaljnjem besedilu: sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) in tega akta, z namenom poravnave obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin.
2. člen
Ime sklada je: Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije.
Sedež sklada je v Ljubljani.
3. člen
Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Za področje delovanja sklada je pristojno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Če sklad ne more poravnati dospelih obveznosti, odgovarja za njihovo plačilo Republika Slovenija solidarno s skladom.
4. člen
Ustanovitelj:
– določi namen sklada, zaradi katerega je sklad ustanovljen,
– sprejme poslovno politiko in daje soglasje k splošnim pogojem poslovanja,
– odloča o povečanju in zmanjšanju kapitala sklada,
– sprejema poslovni in finančni načrt ter letno poročilo sklada,
– odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki sklada in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki sklada,
– daje soglasje k sprejetju drugega premoženja od drugih oseb in k skupnim projektom sklada z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami,
– imenuje in razrešuje člane oziroma članice (v nadaljnjem besedilu: člane) nadzornega sveta in direktorja sklada,
– na predlog nadzornega sveta imenuje revizorja oziroma revizorko,
– odloča o likvidaciji sklada.
5. člen
Sklad je pravna oseba javnega prava.
Sklad je ustanovljen za nedoločen čas.
6. člen
Sklad predstavlja in zastopa direktor brez omejitev.
II. DEJAVNOST SKLADA
7. člen
Dejavnost sklada je:
Šifra:     Dejavnost: 
 
– O84.12    Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
        in drugih socialnih storitev, razen obvezne
        socialne varnosti,
 
– O84.11    Splošna dejavnost javne uprave.
8. člen
Del strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za uveljavljanje pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca opravlja za sklad Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
Medsebojna razmerja med skladom in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo.
III. ORGANA SKLADA
9. člen
Organa upravljanja sklada sta nadzorni svet in direktor oziroma direktorica (v nadaljnjem besedilu: direktor).
10. člen
Nadzorni svet je veljavno konstituiran, ko so imenovani vsi njegovi člani in se sestane na sklepčni seji. Člani nadzornega sveta morajo na svoji prvi seji, ki jo skliče direktor, vodi pa jo najstarejši član oziroma članica nadzornega sveta, izmed sebe izvoliti predsednika oziroma predsednico (v nadaljnjem besedilu: predsednika) in namestnika oziroma namestnico (v nadaljnjem besedilu: namestnika) predsednika nadzornega sveta. Namestnik predsednika v odsotnosti predsednika vodi seje z enakimi pooblastili, pravicami in odgovornostmi, kot jih ima predsednik nadzornega sveta.
Če noben član nadzornega sveta na seji ne dobi zadostnega števila glasov za izvolitev za predsednika oziroma za namestnika predsednika, mora direktor o tem v roku 24 ur po zaključku seje pisno obvestiti Vlado Republike Slovenije. Če sklad nima direktorja, mora vsak član nadzornega sveta o tem v roku 24 ur pisno obvestiti Vlado Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije mora v 30 dneh od prejema obvestila o neizvolitvi predsednika oziroma namestnika predsednika imenovati nov nadzorni svet sklada.
Nadzorni svet ima pet članov. Člani nadzornega sveta so: predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, predstavnik ministrstva, pristojnega za finance, predstavnik sindikata, reprezentativnega za območje države, predstavnik organizacije delodajalcev, reprezentativne za območje države, ter predstavnik skupnosti centrov za socialno delo.
Člane nadzornega sveta na predlog ministra za delo, družino in socialne zadeve imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.
Mandatna doba članov nadzornega sveta traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Mandatna doba članov nadzornega sveta traja od sprejema sklepa o imenovanju člana do poteka mandata oziroma do novega sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta.
11. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– skrbi, da sklad deluje skladno z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen,
– pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo sklada,
– sprejme splošne pogoje poslovanja sklada,
– daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih oseb in k predlogom partnerskih projektov z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami,
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja sklada,
– daje soglasje direktorju k notranji organizaciji sklada,
– sestavi pisna poročila ustanovitelju, v katerih zavzame stališče do poslovnega in finančnega načrta ter poslovnega poročila sklada,
– predlaga način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki sklada,
– predlaga imenovanje revizorja,
– na zahtevo ustanovitelja pripravi poročilo o posameznih poslih sklada.
12. člen
Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Vsaj en član nadzornega sveta mora biti usposobljen za računovodsko ali finančno področje, vsaj en član pa za pravno področje.
Člani nadzornega sveta ustanovitelju odgovarjajo za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnjevanja ali kršitve njihovih pristojnosti oziroma obveznosti.
Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin in povračila drugih stroškov skladno s predpisom, ki ga izda Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance.
13. člen
Nadzorni svet se mora sestati najmanj štirikrat v enem poslovnem letu.
Seje nadzornega sveta praviloma sklicuje predsednik nadzornega sveta. Sejo nadzornega sveta skliče direktor javnega sklada, če tako zahtevata najmanj dva člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina vseh članov.
Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas osebe, ki je vodila sejo.
Sklic seje, vodenje seje, vzdrževanja reda in način odločanja, vsebino zapisnika in druga vprašanja določi nadzorni svet s poslovnikom.
14. člen
Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen:
– če poda pisno odstopno izjavo,
– če ravna v nasprotju z 12. členom tega akta,
– če je zamenjal zaposlitev oziroma je začel opravljati funkcijo ali dejavnost, ki je nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu,
– če kot predsednik nadzornega sveta pred prenehanjem mandata oziroma odpovednega roka direktorja javnega sklada ne izvede vseh predpisanih postopkov za imenovanje novega direktorja javnega sklada.
15. člen
Poslovanje sklada vodi direktor sklada. Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog nadzornega sveta. Mandatna doba direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti;
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje in obsodba ni pogojna.
16. člen
Nadzorni svet oblikuje predlog za imenovanje direktorja sklada na podlagi javnega natečaja.
Postopek opravi komisija, ki jo izmed članov imenuje nadzorni svet.
Komisija ima tri člane. Komisija opravi izbor kandidata. Svoj predlog kandidata predloži v predhodno mnenje nadzornemu svetu. Predlog z mnenjem nadzornega sveta posreduje Vladi Republike Slovenije.
Vse postopke za imenovanje direktorja sklada mora komisija izvesti najmanj 90 dni pred potekom mandatne dobe direktorja.
Predsednik nadzornega sveta je pooblaščen, da sklene pogodbo z direktorjem sklada na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o imenovanju direktorja.
17. člen
Direktor je lahko predčasno razrešen:
– če poda pisno odstopno izjavo,
– če ustanovitelj ne sprejme letnega poročila javnega sklada, ker meni, da so navedbe direktorja v letnem poročilu netočne ali zavajajoče oziroma dajejo napačno sliko stanja sklada, te domneve pa potrdi Računsko sodišče ali pooblaščeni revizor, ki ga posebej za ta namen imenuje ustanovitelj,
– če ni izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalagata zakon in akt o ustanovitvi javnega sklada, ali ni izpolnil cilja oziroma ciljev, določenih v poslovnem in finančnem načrtu javnega sklada.
Če direktor umre, postane poslovno nesposoben ali je razrešen iz krivdnih razlogov, opravlja njegovo funkcijo do imenovanja novega direktorja predsednik nadzornega sveta ali član nadzornega sveta, ki ga za to pooblasti ustanovitelj, vendar najdlje 90 dni. V času, ko član nadzornega sveta opravlja funkcijo direktorja, mu miruje članstvo v nadzornem svetu.
Če direktor poda odstopno izjavo ali mu poteče mandat, mora predsednik nadzornega sveta izvesti vse postopke za imenovanje novega direktorja najmanj 90 dni pred potekom odpovednega roka oziroma mandata direktorja javnega sklada.
18. člen
Direktor zastopa in predstavlja sklad.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje sklada.
Za skrbnost in odgovornost direktorja sklada ter odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe.
IV. ORGANIZACIJA IN NAČIN POSLOVANJA SKLADA
19. člen
Sklad je organiziran enotno za območje Republike Slovenije.
Sklad posluje skladno s poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje, ki jo na predlog direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme ustanovitelj.
Sklad mora sprejeti svoje splošne pogoje poslovanja, ki jih objavi na svojih spletnih straneh.
V. SREDSTVA SKLADA
20. člen
Vrednost namenskega premoženja sklada na dan 1. 1. 2009 znaša 900.000 EUR. Namensko premoženje je v celoti last Republike Slovenije.
Namensko premoženje iz prejšnjega odstavka se vpiše v sodni register.
Sredstva za kritje pravic delavcev v primeru insolventnosti zagotavljajo delodajalci, državni proračun in sklad z izterjavo terjatev iz 28. člena Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije.
Sredstva za kritje pravic otrok do nadomestila neplačane preživnine pridobiva sklad iz državnega proračuna in z izterjavo terjatev iz 28. člena Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije.
Sredstva za delovanje sklada se zagotavljajo s povračilom stroškov dolžnika, iz prihodkov od financiranja in iz državnega proračuna.
Sklad mora zagotavljati ločeno vodenje sredstev za namene, naštete v prejšnjih odstavkih.
21. člen
Sklad mora namensko premoženje upravljati tako, da ohranja vrednost tega premoženja.
Sklad mora ravnati in upravljati z namenskim premoženjem v skladu z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen, in kot dober gospodarstvenik.
VI. NADZOR
22. člen
Nadzor nad delom in poslovanjem sklada opravlja minister za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).
Minister lahko od direktorja ali nadzornega sveta sklada zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Direktor oziroma predsednik nadzornega sveta pošlje zahtevane informacije ministru. Minister lahko na podlagi prejetih informacij predlaga ustreznemu organu inšpekcijski nadzor nad skladom.
23. člen
Sklad ima vsa pooblastila v pravnem prometu ter odgovarja upnikom za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
24. člen
Sklad organizira notranje revidiranje finančnega poslovanja skladno s predpisi, ki urejajo javne finance.
Letno poročilo sklada revidira pooblaščeni revizor vsako leto.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Vlada Republike Slovenije s sklepom imenuje člane nadzornega sveta na predlog ministra za delo, družino in socialne zadeve najkasneje v roku 30 dni od sprejetja tega akta.
Dosedanji nadzorni svet sklada opravlja delo po tem aktu do imenovanja članov nadzornega sveta v skladu s prejšnjim odstavkom.
26. člen
Dosedanji direktor sklada nadaljuje s svojim delom v skladu z določili tega akta do preteka mandatne dobe.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Ustanovitveni akt javnega Jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/00).
28. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-3/2009/6
Ljubljana, dne 9. julija 2009
EVA 2009-2611-0070
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister