Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009

Kazalo

2706. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, stran 7645.

Na podlagi 19. člena Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanavlja javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) S tem sklepom se uredijo statusnopravna razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter vprašanja glede organizacije in delovanja zavoda ter podrobnejša vprašanja glede uporabe znaka, imena zavoda ter prevodov in izpeljank.
2. člen
(1) Ime zavoda je: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Krajinski park Ljubljansko barje.
(3) Sedež zavoda je v Krajinskem parku Ljubljansko barje (v nadaljnjem besedilu: krajinski park) in je določen v statutu zavoda.
(4) Zavod pri svojem poslovanju uporablja štampiljko, katere oblika in uporaba je podrobneje določena s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravna oseba javnega prava.
3. člen
(1) Zavod lahko uporablja pri svojem poslovanju znak in ime krajinskega parka ter njegove prevode in izpeljanke. Ime in znak krajinskega parka sta določena z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08; v nadaljnjem besedilu: uredba).
(2) Ime krajinskega parka vključno z njegovo grafično obliko in znak krajinskega parka se uporabljajo le v obliki in na način, določen v tem sklepu in v statutu zavoda.
(3) Zavod lahko uporablja znak krajinskega parka v barvni, črno-beli in reliefni upodobitvi:
– na žigih, štampiljkah in oznakah dokumentov zavoda;
– na zastavi zavoda;
– na tablah ob vhodu v zgradbe oziroma prostore zavoda;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in drugih uradnih izkazih, ki jih uporablja zavod;
– na uniformah in delovnih oblekah uradnih oseb zavoda;
– na spletnih straneh zavoda;
– na obvestilnih tablah zavoda in neprometnih oznakah, ki označujejo območje parka;
– na publikacijah, plakatih ter informacijskih in pozdravnih tablah zavoda;
– ob prireditvah, ki jih organizira zavod ali pa je njihov pokrovitelj oziroma udeleženec;
– ob predstavljanju zavoda.
(4) Zavod izda priročnik celostne grafične podobe zavoda, ki vsebuje tudi vzorce uporabe imena in znaka krajinskega parka.
II. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
(1) Zavod opravlja v okviru javne službe upravljanja krajinskega parka naslednje naloge:
1. pripravlja predlog načrta upravljanja krajinskega parka;
2. pripravlja programe dela krajinskega parka na podlagi načrta upravljanja in opravlja oziroma skrbi za izvajanje posameznih nalog in ukrepov varstva narave;
3. sodeluje s parkovnimi lokalnimi skupnostmi pri uresničevanju ciljev krajinskega parka;
4. spremlja in analizira stanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter okolja v krajinskem parku;
5. skrbi za izvajanje razvojnih in varstvenih usmeritev ter varstvenih režimov;
6. sodeluje s strokovno organizacijo pri pripravi naravovarstvenih smernic, naravovarstvenega mnenja in drugih mnenj, pogojev, soglasij ter strokovnega gradiva za dela, ki se nanašajo na krajinski park;
7. izvaja ukrepe varstva narave v krajinskem parku skupaj z ukrepi pogodbenega varstva in skrbništva v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
8. skrbi za opravljanje naravovarstvenih nalog oziroma jih opravlja;
9. sodeluje z upravnimi organi in organizacijami, ki izvajajo naloge varstva, upravljanja ali rabe naravnih dobrin na pravno določenih območjih oziroma na teh področjih opravljajo javno službo;
10. sodeluje z inšpekcijskimi službami;
11. sodeluje z nevladnimi organizacijami;
12. sodeluje z lastniki, najemniki in drugimi uporabniki zemljišč v krajinskem parku, jim strokovno pomaga in svetuje;
13. sodeluje pri pripravi programov, načrtov in drugih razvojnih in varstvenih dokumentov za del, ki se nanaša na krajinski park;
14. usklajuje in spremlja raziskovalne in razvojne naloge v zvezi s krajinskim parkom;
15. sodeluje pri izvajanju mednarodnih projektov, ki se nanašajo na krajinski park, oziroma jih izvaja;
16. skrbi za predstavitev krajinskega parka ter ozaveščanje in izobraževanje javnosti o krajinskem parku;
17. zagotavlja dostop do informacij o krajinskem parku in vodi informacijsko mrežo krajinskega parka;
18. načrtuje, gradi in vzdržuje parkovno infrastrukturo;
19. vodi obiskovalce po krajinskem parku;
20. upravlja nepremičnine v krajinskem parku, ki so v lasti države in so mu bile prenesene v upravljanje;
21. izvaja druge naloge v sklopu varstva in razvoja krajinskega parka v skladu z uredbo.
(2) V soglasju z ustanoviteljem lahko opravlja zavod tudi druge naloge.
5. člen
Poleg nalog iz prejšnjega člena opravlja zavod v okviru javnih pooblastil še naslednji nalogi:
– upravlja z bazami podatkov, ki se nanašajo na krajinski park;
– izvaja neposredni nadzor v krajinskem parku.
6. člen
(1) Naloge zavoda iz 4. in 5. člena tega sklepa so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
58.140    Izdajanje revij in periodike
 
58.190    Drugo založništvo
 
63.1     Obdelovanje podatkov in s tem povezane
       dejavnosti; obratovanje spletnih portalov
 
63.99     Drugo informiranje
 
68.32     Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
       pogodbi
 
72.190    Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
       področjih naravoslovja in tehnologije
 
72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
       področjih družboslovja in humanistike
 
73.1     Oglaševanje
 
79.11     Dejavnost potovalnih agencij
 
81.300    Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
       okolice
 
82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 
84.11     Splošna dejavnost javne uprave
 
85.5     Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje
 
91.020    Dejavnost muzejev
 
91.030    Varstvo kulturne dediščine
 
91.040    Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov,
       varstvo naravnih vrednot.
(2) Zavod lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet in
– direktor.
8. člen
(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda sestavlja 15 članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje ustanovitelj, in sicer po enega na predlog ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo), ministrstva, pristojnega za kulturo, ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in službe vlade, pristojne za strukturno politiko in regionalni razvoj;
– sedem predstavnikov parkovnih lokalnih skupnosti, ki jih imenujejo občine Borovnica, Brezovica, Ig, Log Dragomer, Škofljica, Vrhnika ter Mestna občina Ljubljana tako, da imenuje vsaka po enega;
– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga med seboj izvolijo delavci, zaposleni v zavodu;
– trije predstavniki zainteresirane javnosti, in sicer en predstavnik lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč in dva predstavnika zainteresiranih nevladnih organizacij.
(3) Predstavnika lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč v svetu zavoda določi Kmetijsko gozdarska zbornica izmed lastnikov kmetijskega zemljišča ali gozda v krajinskem parku.
(4) Predstavnika zainteresiranih nevladnih organizacij se določita tako, da pristojno ministrstvo pozove k sodelovanju pri upravljanju krajinskega parka zainteresirane nevladne organizacije. Organizacija, ki želi sodelovati pri upravljanju krajinskega parka, se prijavi k sodelovanju s pisno prijavo, v kateri utemelji svoj interes za sodelovanje pri upravljanju in predlaga imena kandidatov za člane sveta zavoda. Pristojno ministrstvo objavi imena organizacij, ki so se prijavile, in imena kandidatov za članstvo v svetu zavoda. Dva člana sveta zavoda izberejo prijavljene organizacije izmed evidentiranih kandidatov.
(5) Mandat članov sveta zavoda je štiri leta. Po preteku mandata je lahko član sveta ponovno imenovan ali izvoljen.
9. člen
(1) Svet zavoda vodi predsednik sveta zavoda, v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik.
(2) Predsednika sveta zavoda imenuje ustanovitelj izmed svojih predstavnikov, pri čemer je to praviloma predstavnik pristojnega ministrstva. Namestnika predsednika izvolijo člani sveta zavoda izmed predstavnikov parkovnih lokalnih skupnosti.
10. člen
(1) Svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem sprejme statut, sprejema splošne akte zavoda iz svoje pristojnosti, letni program dela, poročilo o delu, določa finančni načrt in sprejema letno poročilo, imenuje strokovni svet zavoda ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda ter druge s tem sklepom, statutom zavoda in drugimi predpisi določene naloge.
(2) Sklepi sveta zavoda, ki se nanašajo na načrt upravljanja, statut, akt o sistemizaciji, akt o notranji organizaciji in plačah, program dela, finančni načrt in letno poročilo so veljavno sprejeti, če z njimi soglaša predstavnik pristojnega ministrstva.
11. člen
(1) Strokovni svet zavoda sestavljajo direktor zavoda, dva strokovnjaka iz vrst delavcev zavoda ter dva zunanja strokovnjaka.
(2) Strokovnjaka iz vrst delavcev zavoda in zunanja strokovnjaka imenuje v strokovni svet svet zavoda, pri čemer imenuje enega zunanjega strokovnjaka na predlog Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
(3) Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta. Po preteku mandata je lahko član strokovnega sveta ponovno imenovan.
12. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda mnenja, pobude in predloge za reševanje teh vprašanj.
13. člen
(1) Direktor vodi in organizira delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(3) Mandat direktorja je štiri leta. Po izteku mandata je lahko direktor ponovno imenovan.
(4) Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj.
14. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne usmeritve;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih;
– pozna področje dela zavoda;
– je sposoben organizirati in voditi delo v kolektivu;
– obvlada najmanj en svetovni jezik.
(2) Sestavni del prijave je tudi vizija delovanja zavoda in razvoja parka.
(3) Dodatni pogoji se lahko določijo s statutom zavoda.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
15. člen
(1) Zavod pridobiva finančna sredstva za upravljanje krajinskega parka:
– iz državnega proračuna;
– z vstopninami, dotacijami in donacijami;
– s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin;
– s prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja;
– iz različnih mednarodnih programov pomoči;
– s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v skladu s cilji krajinskega parka, iz sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma drugih organizacij;
– iz drugih virov.
(2) Zavod lahko pridobiva sredstva tudi iz proračunov lokalnih skupnosti v skladu z njihovimi programi oziroma sprejetim načrtom upravljanja.
(3) Del sredstev, pridobljenih na način iz druge do sedme alinee prvega odstavka tega člena, se lahko nameni za izvajanje razvojnih usmeritev krajinskega parka v skladu z načrtom upravljanja.
16. člen
(1) Presežek prihodkov, ki ga doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, zavod uporabi za izvajanje in razvoj te dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
17. člen
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno ter v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
18. člen
(1) Premoženje zavoda je last ustanovitelja.
(2) Z vsem premoženjem upravlja zavod. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami, ki so last ustanovitelja, pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
19. člen
(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje javne službe in izvajanje javnih pooblastil na podlagi letne pogodbe, ki jo pristojno ministrstvo sklene z zavodom.
(2) Zavod pripravi desetletni načrt upravljanja krajinskega parka, letno pripravlja program dela, finančni načrt, program investicij in letno poročilo zavoda ter jih posreduje ustanovitelju.
(3) Zavod mora pripraviti letni program dela in finančni načrt za naslednje leto do 31. oktobra tekočega leta in ga po sprejetju na svetu zavoda posredovati pristojnemu ministrstvu, ki ga predloži ustanovitelju v potrditev.
(4) Zavod mora pripraviti do konca februarja tekočega leta poročilo o realizaciji letnega programa dela in finančnega načrta za preteklo leto na predpisan način in s pojasnili morebitnih odmikov realizacije od načrtovanega ter ga predložiti pristojnemu ministrstvu, ki ga posreduje ustanovitelju v potrditev.
(5) Ustanovitelj prevzame odgovornosti za obveznosti zavoda, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe, do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije za delovanje zavoda.
(6) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja na trgu.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, zagotovi potrebna sredstva za začetek dela in ustanovitev zavoda.
21. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v štirih mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa.
22. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda najkasneje v šestih mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa.
23. člen
Do sprejema načrta upravljanja mora biti letni program dela pripravljen v skladu z začasnimi upravljavskimi smernicami.
24. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-70/2009/4
Ljubljana, dne 9. julija 2009
EVA 2009-2511-0076
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti