Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2550. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 7062.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB in 25/08) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 19. redni seji dne 22. 6. 2009 sprejel
P R AV I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v programe vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme predšolskega otroka, ko je dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno, praviloma v mesecu aprilu, objavi javni razpis novincev za naslednje šolsko leto. Razpis za vpis otrok v vrtec se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani vrtca.
4. člen
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec. Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca, v enotah vrtca in na spletnih strani vrtca. Prijavo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši neposredno na sedežu vrtca ali jo pošljejo priporočeno po pošti.
5. člen
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec tolikšno kot število prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj oziroma direktor ali njegov pooblaščenec.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec, o roku za sklenitev medsebojne pogodbe, o predložitvi potrdila pediatra o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec in o predložitvi odločbe o usmeritvi, če se sprejema otrok s posebnimi potrebami.
II. KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK
6. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec.
Komisijo za sprejem otrok v vrtec imenuje ravnatelj oziroma direktor s posebnim sklepom.
Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) sestavljajo 3 člani, in sicer:
– predstavnik ustanovitelja oziroma koncesionarja, ki ga imenuje župan,
– predstavnik vrtca, ki ga imenuje ravnatelj oziroma direktor,
– predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev.
Člani komisije so imenovani za štiri leta. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec. Mandat nadomestnega člana komisije preneha z iztekom mandata komisije.
III. DELO KOMISJE
7. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji prvi seji.
Komisijo sklicuje predsednik ali se skliče na pobudo dveh članov komisije.
Administrativna dela za komisijo izvaja vrtec.
Komisija za sprejem otrok v vrtec se mora sestati v dvajsetih dneh po izteku roka za oddajo vloge za sprejem.
Komisija je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov. Kolikor sta prisotna samo dva člana in ni zavzeto enotno stališče, ima odločujoč glas predsednik komisije.
Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj in drugi delavci vrtca na predlog ravnatelja.
V posebnih primerih se na sejo lahko vabi tudi predstavnike centra za socialno delo in zdravstvenega doma – patronažne službe.
8. člen
Komisija obravnava vse vloge na seji, v skladu z določili zakona, ki ureja upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec na podlagi podatkov vodstva vrtca o predvidenih prostih mestih po posameznih oddelkih in enotah vrtca ter v skladu s podatki iz vloge.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piše v skladu z določbami zakona, predvsem pa mora vsebovati:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– seznam vseh udeležencev seje,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– število prostih mest v vrtcu, v posamezni enoti, v posameznem programu ter starostnih skupinah,
– število vlog za sprejem, število sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti in v posameznem programu ter starostnih skupinah,
– seznam otrok, ki so bili sprejeti,
– seznam otrok, ki so bili odklonjeni s prednostnim vrstnim redom,
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik se hrani v dokumentaciji vrtca, v skladu z veljavnimi predpisi.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
9. člen
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok s posebnimi potrebami, za katerega so starši priložili odločbo o usmeritvi in otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Komisija sprejme sklep, kateri otroci iz prejšnjega odstavka se sprejmejo v vrtec.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec obravnava komisija, ki mora pri izbiri in sprejemu otrok upoštevati naslednje kriterije:
1. Prebivališče družine na območju občine       25 točk
2. Odložitev šolanja oziroma vstopa v osnovno     20 točk
šolo
3. Enoroditeljska družina               15 točk
4. Zaposlenost obeh staršev oziroma staršev      15 točk
rednih študentov
5. Uvrščenost otroka na čakalno listo v        10 točk
preteklem letu
6. Vključitev otroka v vrtec eno leto pred       5 točk
vstopom v šolo
7. Družina ima v ta vrtec že vključenega enega     5 točk
ali več otrok
8. Družina s tremi ali več otroki do 10. leta    3 točke.
starosti
Pridobljene točke po posameznih kriterijih se seštevajo.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje kriterije:
1. Starost otroka – prednost ima starejši otrok
V. ODLOČITVE KOMISIJE
10. člen
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec in kateri otroci, zaradi premajhnega števila točk, niso sprejeti ter se jih uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila doseženih točk.
11. člen
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Za otroke, ki so bili zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih mestih v vrtcu za naslednjo šolsko leto, podatek o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev, podatek o številu vseh sprejetih otrok, vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki so zadoščale za sprejem otroka v vrtec, podatek o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka ter informacijo o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet vrtca. Svet vrtca mora o pritožbi odločiti v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
VI. PRAVICA DO VPOGLEDA V DOKUMENTACIJO
12. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na njihovega otroka.
VII. ČAKALNA LISTA
13. člen
Vrtec, ki nima prostih mest, oblikuje čakalno listo vpisanih otrok. Otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu na podlagi sklepa komisije, druge otroke, ki se kasneje naknadno vpisujejo v vrtec, pa se uvrsti na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa.
Čakalna lista velja do zadnjega dne šolskega leta za katerega je bila oblikovana.
Na prosta mesta se najprej sprejmejo otroci s prednostnega vrstnega reda, nato pa otroci glede na kronološki vpis v vrtec.
VIII. DOMNEVA, DA SO STARŠI UMAKNILI VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC
14. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
IX. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH IN ČAKALNI DOBI
15. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh objavi informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo tekom šolskega leta, ter podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
X. KONČNI DOLOČBI
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilniki o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Svet Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, dne 17. 5. 2005,
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Svet Osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, dne 8. 4. 2008,
– Pravilnik o vpisu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Svet Vrtca Blaže in Nežica Slovenska Bistrica, dne 6. 5. 2008.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-119/2009-19/6
Slovenska Bistrica, dne 22. junija 2009
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti