Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009

Kazalo

2488. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica, stran 6884.

Na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, ter Uradni vestnik, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07) je Občinski svet Občine Žirovnica na 21. redni seji dne 18. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
1. člen
S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica (Uradni list RS, št. 51/98, 5/06 – UPB1, št. 121/06 – popravek, št. 43/07 in št. 45/07 – popravek).
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice se nanašajo samo na tekstualni del odloka (besedilo odloka) in veljajo le za Občino Žirovnica.
2. člen
Spremeni in dopolni se 8. člen, tako, da se glasi:
Funkcije območij in površin:
Na vseh zemljiščih so dopustne:
– ureditve komunalnega in energetskega omrežja in naprav,
– naprav za zveze ni dopustno postavljati na lokacije, kjer bi lahko škodljivo vplivale na ljudi, naravo, okolje ali kulturno dediščino,
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih in rekreacijskih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
V območjih za stanovanja (S) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– stanovanja, s tem, da zazidana površina stanovanjskih objektov ne presega 180 m2; razen v ureditveni enoti vas (v), kjer zazidana površina stanovanjskih objektov ne sme presegati pretežne mere tamkajšnjih stanovanjskih objektov, da s tem upošteva kvalitete krajevno značilne arhitekture,
– počitniška stanovanja, vendar le kot sprememba namembnosti obstoječih objektov, novogradnje počitniških hišic niso dopustne,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij, ki so: trgovine osnovne oskrbe, gostinstvo in storitve, ki ne motijo okolice in katerih zazidana površina ne presega 300 m²,
– kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki ne motijo okolice in katerih zazidana površina ne presega 200 m².
Na vseh območjih z oznako S je največja dovoljena višina objektov nad koto pritličja 9 m, ob upoštevanju določb 14. člena tega odloka.
Za obstoječe objekte, stanovanjske in take namenjene proizvodnim, terciarnim ali kvartarnim dejavnostim velja, da sta njihova višina in zazidana površina lahko večja od zgoraj dovoljene, če se v primeru rekonstrukcije, adaptacije, nadomestne gradnje na isti lokaciji ali spremembe namembnosti obstoječih objektov, njihovi zunanji gabariti ne spreminjajo.
V območjih za stanovanja, v ureditvenih enotah v – vas so dopustni tudi posegi za kmetijstvo. V območjih za stanovanja, v ureditvenih enotah e – enodružinska zazidava so dopustni posegi za kmetijstvo le, če gre za posege na obstoječih kmetijah oziroma kmetijskih objektih.
V območjih za proizvodnjo (P) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– proizvodnja,
– terciarne dejavnosti in
– kvartarne dejavnosti.
V območjih za počitniške hiše (W) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– počitniške hiše in
– gostinstvo,
neto tlorisna površina objektov ne sme preseči 120 m².
V območjih za rekreacijo (R) so dopustne ureditve in naprave za potrebe športa in rekreacije. Objekti niso dopustni.
V območjih za promet (T) so dopustne dejavnosti za komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo ter sistemi zvez. Sistemov zvez ni dopustno postavljati na lokacije, kjer bi lahko škodljivo vplivale na ljudi, naravo, okolje ali kulturno dediščino.
Na površinah razpršene gradnje (z) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– stanovanja,
– kmetijstvo in gozdarstvo,
– lov in ribolov,
– proizvodnjo,
– terciarne dejavnosti,
– kvartarne dejavnosti.
Na kmetijskih zemljiščih (1), (2) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– kmetijstvo,
– rekreacijo,
– lov in ribolov.
Na gozdnih zemljiščih (G) so dopustni posegi za naslednje dejavnosti:
– gozdarstvo,
– rekreacija,
– lov in ribolov.
Na celotnem območju ni dopustna gradnja nakupovalnih središč, ki bi presegala 1000 m² bruto etažnih površin.
3. člen
Spremeni se 27. člen, da se glasi:
V ureditveni enoti enodružinska zazidava (e) so lahko v novo zgrajenem stanovanjskem objektu maks. 3 stanovanja, v primeru rekonstrukcije, adaptacije ali spremembe namembnosti obstoječega objekta, ki se mu ne spreminjajo zunanji gabariti, lahko tudi več. V tej ureditveni enoti veljajo naslednja pravila za oblikovanje:
Stanovanjski objekti:
– višina: K+VP+1 +M, kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 100 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od 100 cm,
– streha: strešine v naklonu 35º do 45º.
Objekti za terciarne in kvartarne dejavnosti:
– višina: do: K+VP+1+M, kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 100 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od 100 cm,
– streha: strešine v naklonu 35º do 45º.
Pomožni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.
Prostostoječi objekti za lastne potrebe morajo imeti podolgovat tloris in simetrično dvokapnico v naklonu 35° do 45°. Enokapnice in ravne strehe niso dopustne. Objekt za lastne potrebe kot prizidek na fasadi, ki je vidna z javnih površin, mora imeti streho z enakim naklonom, kot ga ima osnovni objekt. Streho nad njim se izvede kot podaljšek strehe osnovnega objekta ali kot samostojno streho, ki se priključi na fasado kot vzporedna streha ali se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.
Vrtne ute morajo biti lesene, barva zaščitnih sredstev za les mora biti enaka kot na sosednjih objektih, streha je lahko šotorasta.
Odmik ograje ali žive meje do roba cestišča mora biti tolikšen, kot za posamezen primer določi upravljavec ceste oziroma najmanj 0,5 m. Po Zakonu o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je cestišče del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, ločilni in robni pasovi, kolesarske steze in pločniki ter bankine in naprave za odvodnjavanje tik ob vozišču ali robnem pasu. Zaradi zagotavljanja preglednosti višina ograje ali žive meje v križišču ne sme biti višja od 0,60 m.
Lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene) garaže niso dopustne.
4. člen
Spremeni in dopolni se 28. člen, da se glasi:
V ureditveni enoti vas (v) se mora arhitekturno oblikovanje posegov zgledovati po oblikovnih kvalitetah krajevno značilne arhitekture. V novo zgrajenem stanovanjskem objektu so lahko maks. 3 stanovanja. V primeru rekonstrukcije, adaptacije ali spremembe namembnosti obstoječega objekta, pa se obstoječe število stanovanj ne sme povečevati.
Za oblikovanje stanovanjskih objektov velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,4,
– višina: največ K+P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 30 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 40 cm,
– v primeru etažnosti K+P+M je kolenčni zid novogradnje nad gotovim tlakom lahko visok do 100 cm s kapno lego vred,
– kletne etaže ne smejo presegati tlorisa objekta,
– streha: strešine v naklonu 35º do 45º.
Za oblikovanje gospodarskih poslopij velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,5,
– streha: strešine v naklonu 35º do 45º.
Za oblikovanje objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:2,
– streha: strešine v naklonu 35º do 45º.
Za oblikovanje obrtnih delavnic velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:2,
– streha: strešine v naklonu 35º do 45º.
Prostostoječi objekti za lastne potrebe morajo imeti podolgovat tloris in simetrično dvokapnico v naklonu 35º do 45º. Enokapnice in ravne strehe niso dopustne. Objekt za lastne potrebe kot prizidek na fasadi, ki je vidna z javnih površin, mora imeti streho z enakim naklonom, kot ga ima osnovni objekt. Streho nad njim se izvede kot podaljšek strehe osnovnega objekta ali kot samostojno streho, ki se priključi na fasado kot vzporedna streha ali se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.
Vetrolovov ni dopustno dodajati na fasade objektov krajevno značilne arhitekture, ki si vidne z javnih površin.
Stolpni silosi morajo biti postavljeni pod streho hleva oziroma gospodarskega poslopja ali v njuno neposredno bližino.
Vrtne lope morajo biti lesene; strehe vrtnih lop so lahko šotoraste.
Postavljanje kioskov in podobnih prikolic ni dopustno.
Lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene) garaže niso dopustne.
Oblikovanje ograj naj se zgleduje pri tradicionalnih primerih ograjevanja parcel z značilnimi vertikalnimi ali horizontalnimi elementi, ali z zidovi iz kamna.
Pri zatrepih, ki so delno ometani in delno obloženi z lesom, mora biti delitev izvedena vodoravno.
Napušči morajo biti bodisi tanke površine z vidnimi konstrukcijskimi elementi (legami) ali pa ometani z zaokrožitvijo med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča).
Odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad, katerih strešine morajo imeti enak naklon kot osnovna streha (toleranca 10º). Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno fasado objekta. Celotna dolžina frčad na strehi, ki je vidna z javnih površin, ne sme presegati ene tretjine dolžne strehe.
Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe.
Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah stanovanjskih objektov so dopustni na zatrepu. Balkoni oziroma ganki na vzdolžnih fasadah stanovanjskih objektov in gospodarskih poslopij so dopustni v nadstropju.
Ograje balkonov oziroma gankov morajo biti izvedene v lesenem opažu, ki je položen vertikalno. Razmik med deskami ne sme biti večji od 2 cm.
Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke ali iz umetnih snovi ter zasteklitve s steklaki niso dopustne. Barva in material fasade se mora zgledovati po tradicionalnih primerih in ne sme izstopati iz konteksta celotnega naselja. Prevladujejo naj svetli toni in naravni odtenki. Oblikovanje oken, drugih odprtin in zaključkov mora upoštevati tradicionalno tipologijo stavb v vaseh pod Stolom.
Za zaščito opažev in ograj je dopustna uporaba zaščitnih sredstev v sivi do grafitnosivi ali temnorjavi barvi.
Oblikovanje ograj ob javnih površinah se mora zgledovati pri tradicionalnih primerih ograjevanja parcel z značilnimi vertikalnimi ali horizontalnimi elementi, dopustne so tudi žive meje in polni zidovi (in sicer le avtohtoni kamen). Žične ograje so dopustne za zaščitne ograje (na primer varstvo vodnih virov) in na športnih igriščih, drugod morajo biti zasajene z živo mejo.
Višina ograje ne sme presegati 1,2 m, višina kamnite ograje pa 1 m; višje ograje so dopustne le kot protihrupne ali zaščitne ograje. Zaradi zagotavljanja preglednosti višina ograje ali žive meje v križišču ne sme biti višja od 0,60 m.
Protihrupne ograje morajo biti pretežno lesene ali ozelenjene. Varovalne ograje ob cesti in na mostovih v naseljih morajo biti obložene z naravnimi materiali (kamen, les), nosilni del je lahko kovinski.
Sajene žive meje, vrste strnjeno nasajenega grmičevja ali nizko drevje in grmičevje naj sestavljajo avtohtone rastlinske vrste, kot so gaber, javor, lipa, liguster, dren, brogovita, dobrovita, leska.
Površine trgov in glavnih vaških cest naj bodo urejene tako, da se s tlaki ločijo primarne vozne površine od drugih voznih in peš površin.
Določbe tega člena veljajo tudi za gradnjo na zazidljivih stavbnih zemljiščih izven naselij (z).
5. člen
Spremeni in dopolni se 44.a člen, da se glasi:
Varstvo kulturne dediščine
Za posege v registrirano kulturno dediščino, kulturne spomenike, v vplivna območja kulturnih spomenikov in registrirane kulturne dediščine je treba pridobiti soglasje organa pristojnega za varstvo kulturne dediščine. Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za raziskavo in odstranitev dediščine,
Na območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:
– prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,
– dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturne spomenike ter v njihovem vplivnem območju, so posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta. Za posege v kulturne spomenike in njihova vplivna območja je treba v primeru neskladja določb tega odloka s soglasjem organa pristojnega za varstvo kulturne dediščine, upoštevati soglasje slednjega.
V območjih registrirane kulturne dediščine veljajo varstvene usmeritve, opredeljene v tem odloku.
Prepovedani so posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in prepoznavne značilnosti registrirane kulturne dediščine.
V registrirano kulturno dediščino se lahko posega na način, da se upošteva in ohranja njene varovane vrednote.
Ob enotah in območjih kulturne dediščine ter v vplivnih območjih kulturne dediščine ni dovoljeno postavljanje nezahtevnih in enostavnih objektov, z izjemo nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe obstoječe stanovanjske hiše ali gospodarskega poslopja, če to ne krni prostorskih kvalitet kulturne dediščine.
V smeri vedut iz komunikacijskih poti na kulturno dediščino ni dovoljeno postavljati reklamnih panojev ali drugih enostavnih objektov, ki bi zmanjševali prostorski pomen kulturne dediščine.
Pri posegih ob kulturni dediščini je treba zagotoviti varovalni pas med posegom in kulturno dediščino. Ohranja se celovitost kulturne dediščine tako, da se ustrezno umešča objekte ob enote kulturne dediščine. Za ohranjanje dobrega stanja kulturne dediščine je obvezno ohranjanje krajinske identitete, ohranjanje značilnosti grajenih struktur, ohranjanje vedut in prenova vaških jeder.
Pri stavbni registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).
Pri naselbinski registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).
V območjih kulturne krajine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
Pri vrtnoarhitekturni registrirani kulturni dediščini, se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– kompozicija zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze),
– kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema, skulpture),
– naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief itd.),
– funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dediščino oziroma stavbami in površinami, ki so pomembne za delovanje celote,
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos območja z okoliškim prostorom (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
– oblikovna zasnova drevoredov (dolžina, drevesne vrste, sadilna razdalja, sistem zasajanja itd.),
– ekološke razmere, ki so potrebne za razvoj in obstoj drevja,
– rastišče,
– posamezna drevesa (preprečevanje obsekavanja, poškodb itd.).
Pri memorialni registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
Pri arheološki registrirani kulturni dediščini se varujejo arheološke ostaline ter njihov vsebinski in prostorski kontekst.
Poleg upoštevanja določb, ki veljajo za arheološko registrirano dediščino, velja, da na območjih arheoloških najdišč, ki so registrirana kulturna dediščina, ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi, kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi pogoja, da se v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, izvedejo arheološke raziskave in rezultate upošteva pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča.
V vplivnih območjih registrirane kulturne dediščine velja:
– ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine,
– prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine.
Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.
Na območjih še ne označenih vojnih grobišč iz časa ob koncu II. svetovne vojne do izvedbe potrebnih raziskav ni dovoljeno izvajati zemeljskih del:
– Poharjev travnik vzhodno od Žirovnice,
– Bavdov travnik pod Ajdno, med hribom Požarnica in potokom Ratibovec,
– Belejeva lipa – travnik zahodno od Vrbe,
– Smokuški most v dolini Završnice pod Stolom – ob desni strani v smeri Zelenice.
Na območju Občine Žirovnica se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|Ešd   |Ime         |Režim    |Podrežim     |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|25541  |Breg pri Žirovnici –|arheološko |         |
|    |Arheološko najdišče |najdišče  |         |
|    |sv. Radegunda    |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|1668  |Breg pri Žirovnici –|spomenik  |         |
|    |Cerkev sv. Radegunde|      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410100 |Breg pri Žirovnici –|dediščina  |stavbna     |
|    |Domačija Breg 39  |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410101 |Breg pri Žirovnici –|dediščina  |stavbna     |
|    |Gospodarsko poslopje|      |dediščina    |
|    |pri hiši Breg 8   |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|24575  |Breg pri Žirovnici –|dediščina  |stavbna     |
|    |Razpelo v južnem  |      |dediščina    |
|    |delu vasi      |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|1667  |Breznica – Cerkev  |spomenik  |         |
|    |Žalostne Matere   |      |         |
|    |božje        |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|18112  |Breznica – Domačija |dediščina  |stavbna     |
|    |Breznica 24     |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|10062  |Breznica – Grob   |dediščina  |memorialna    |
|    |Dragoljuba     |      |dediščina    |
|    |Milovanovića    |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5326  |Breznica – Grobišče |dediščina  |memorialna    |
|    |borcev in talcev v |      |dediščina    |
|    |NOB         |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|25672  |Breznica – Hiša   |dediščina  |stavbna     |
|    |Breznica 8     |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5323  |Breznica – Janšev  |Spomenik z |         |
|    |čebelnjak      |vplivnim  |         |
|    |          |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5443  |Breznica – Kapelica |dediščina  |stavbna     |
|    |          |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|24029  |Breznica – Kapelica |spomenik  |         |
|    |južno od Breznice  |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|10061  |Breznica –     |spomenik  |         |
|    |Pokopališče     |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5309  |Breznica – Ruševine |arheološko |         |
|    |cerkve sv. Nikolaja |najdišče  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5325  |Breznica – Spomenik |Spomenik z |         |
|    |padlim v prvi    |vplivnim  |         |
|    |svetovni vojni   |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|9695  |Breznica – Spominska|dediščina  |memorialna    |
|    |plošča Antonu Janši |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5324  |Breznica – Spominsko|Spomenik z |         |
|    |znamenje Antonu   |vplivnim  |         |
|    |Janši        |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5442  |Breznica – Znamenje |spomenik  |         |
|    |ob stari cesti   |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410093 |Doslovče – Domačija |dediščina  |stavbna     |
|    |Doslovče 11     |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410092 |Doslovče – Domačija |dediščina  |stavbna     |
|    |Doslovče 12     |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410096 |Doslovče – Domačija |dediščina  |stavbna     |
|    |Doslovče 18     |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|25544  |Doslovče – Kapelica |dediščina  |stavbna     |
|    |zahodno od vasi   |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410095 |Doslovče – Napajalno|dediščina  |stavbna     |
|    |korito       |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|18110  |Doslovče – Napajalno|spomenik  |         |
|    |korito pri hiši   |      |         |
|    |Doslovče 13     |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|121   |Doslovče – Rojstna |spomenik  |         |
|    |hiša Frana Saleškega|      |         |
|    |Finžgarja      |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410109 |Doslovče – Spodnja |dediščina  |stavbna     |
|    |Smokuška planina  |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5397  |Doslovče – Spominska|Spomenik z |         |
|    |plošča Dragoljubu  |vplivnim  |         |
|    |Milovanoviću    |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5409  |Doslovče – Spominski|Spomenik z |         |
|    |plošči padlim in  |vplivnim  |         |
|    |partizanskemu taboru|območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5335  |Doslovče – Spominsko|Spomenik z |         |
|    |znamenje Antonu   |vplivnim  |         |
|    |Dolarju – Mišku   |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|23125  |Doslovče –     |arheološko |         |
|    |Staroslovansko   |najdišče  |         |
|    |grobišče      |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410005 |Doslovče – Vas   |dediščina  |naselbinska   |
|    |          |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|13698  |Moste – Arheološko |spomenik  |         |
|    |najdišče Mala Gora |      |         |
|    |pod Žičico     |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410131 |Moste – Arheološko |arheološko |         |
|    |najdišče Medvedova |najdišče  |         |
|    |jama        |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410132 |Moste – Arheološko |arheološko |         |
|    |najdišče Žumrova  |najdišče  |         |
|    |njiva        |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5313  |Moste – Arheološko |arheološko |         |
|    |območje ob cerkvi  |najdišče  |         |
|    |Sv. Martina     |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|1672  |Moste – Cerkev sv. |Spomenik z |         |
|    |Martina       |vplivnim  |         |
|    |          |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|18109  |Moste – Domačija  |dediščina  |stavbna     |
|    |Moste 51      |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410104 |Moste – Domačija  |dediščina  |stavbna     |
|    |Moste 71      |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5401  |Moste – Grob Jožeta |spomenik  |         |
|    |Kodra na Malem Stolu|      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|24623  |Moste – Matuhova  |dediščina  |stavbna     |
|    |žaga        |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|400769 |Moste – Naselbina  |arheološko |         |
|    |Gorička       |najdišče  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5314  |Moste – Nekropola  |arheološko |         |
|    |Rožičev vrt     |najdišče  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5410  |Moste – Partizansko |spomenik  |         |
|    |taborišče Titova vas|      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|10242  |Moste – Predilnica |dediščina  |stavbna     |
|    |          |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5396  |Moste – Protiturški |spomenik  |         |
|    |tabor        |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410069 |Moste – Spomenik NOB|dediščina  |memorialna    |
|    |v dolini Završnice |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5402  |Moste – Spominska  |Spomenik z |         |
|    |plošča Julki    |vplivnim  |         |
|    |Jensterle      |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5407  |Moste – Spominska  |spomenik  |         |
|    |plošča kurirjem na |      |         |
|    |Jamovcu       |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5408  |Moste – Spominska  |spomenik  |         |
|    |plošča kurirjem v  |      |         |
|    |Završnici      |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|24031  |Moste – Spominska  |Spomenik z |         |
|    |plošča Marti Tavčar-|vplivnim  |         |
|    |Riji        |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5399  |Moste – Spominska  |spomenik  |         |
|    |plošča na      |      |         |
|    |železniškem mostu  |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410076 |Moste – Spominska  |Spomenik z |         |
|    |plošča padlima   |vplivnim  |         |
|    |graničarjema    |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5398  |Moste – Spominska  |Spomenik z |         |
|    |plošča partijski  |vplivnim  |         |
|    |konferenci     |območjem  |         |
|    |jeseniškega okrožja |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5406  |Moste – Spominska  |spomenik  |         |
|    |plošča partizanskemu|      |         |
|    |taboru v Žingaricah |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5404  |Moste – Spominska  |Spomenik z |         |
|    |plošča ustanovitvi |vplivnim  |         |
|    |Cankarjevega    |območjem  |         |
|    |bataljona      |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5405  |Moste – Spominska  |spomenik  |         |
|    |plošča Vojku    |      |         |
|    |Školarisu na    |      |         |
|    |Žirovniški planini |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410064 |Moste – Vila Moste |dediščina  |stavbna     |
|    |63         |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410108 |Moste – Zabreška  |dediščina  |stavbna     |
|    |planina       |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410107 |Moste – Žirovniška |dediščina  |stavbna     |
|    |planina       |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5304  |Moste pri Žirovnici |spomenik  |         |
|    |– Spomenik talcem  |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|564   |Potoki pri Žirovnici|Spomenik z |         |
|    |– Arheološko    |vplivnim  |         |
|    |najdišče Ajdna   |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5424  |Potoki pri Žirovnici|spomenik  |         |
|    |– Spominska plošča |      |         |
|    |padlim borcem pod  |      |         |
|    |Ajdno        |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|1669  |Rodine – Cerkev sv. |spomenik  |         |
|    |Klemena       |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|27691  |Rodine – Domačija  |dediščina  |stavbna     |
|    |Rodine 14      |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|27690  |Rodine – Domačija  |dediščina  |stavbna     |
|    |Rodine 15      |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|22446  |Rodine – Domačija  |dediščina  |stavbna     |
|    |Rodine 22      |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5452  |Rodine – Freska na |spomenik  |         |
|    |hiši Rodine 9    |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5428  |Rodine – Grob Janeza|dediščina  |memorialna    |
|    |Jalna        |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|9716  |Rodine – Hiša Rodine|dediščina  |stavbna     |
|    |11         |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|27689  |Rodine – Hiša Rodine|dediščina  |stavbna     |
|    |12         |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|25549  |Rodine – Kapelica  |dediščina  |stavbna     |
|    |jugozahodno od vasi |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|9887  |Rodine – Pokopališče|spomenik  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|25548  |Rodine – Razpelo ob |dediščina  |stavbna     |
|    |cesti        |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5427  |Rodine – Rojstna  |Spomenik z |         |
|    |hiša Janeza Jalna  |vplivnim  |         |
|    |          |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|27676  |Rodine –      |arheološko |         |
|    |Staroslovansko   |najdišče  |         |
|    |grobišče      |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|9620  |Rodine – Vas    |Dediščina z |naselbinska   |
|    |          |vplivnim  |dediščina    |
|    |          |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5298  |Rodine – Villa   |spomenik  |         |
|    |rustica       |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|1670  |Selo pri Žirovnici –|spomenik  |         |
|    |Cerkev sv. Kancijana|      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|17595  |Selo pri Žirovnici –|dediščina  |stavbna     |
|    |Domačija Selo pri  |      |dediščina    |
|    |Žirovnici 34    |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5311  |Selo pri Žirovnici –|arheološko |         |
|    |Prazgodovinska   |najdišče  |         |
|    |naselbina Lebenice |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|27607  |Selo pri Žirovnici –|dediščina  |stavbna     |
|    |Razpelo ob cesti  |      |dediščina    |
|    |skozi vas      |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|26347  |Selo pri Žirovnici –|Spomenik z |         |
|    |Spominska plošča  |vplivnim  |         |
|    |Francu Krču     |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5429  |Selo pri Žirovnici –|Spomenik z |         |
|    |Spominska plošča  |vplivnim  |         |
|    |Ignacu Zupanu    |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|10072  |Selo pri Žirovnici –|dediščina  |naselbinska   |
|    |Vas         |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410090 |Smokuč – Domačija  |dediščina  |stavbna     |
|    |Smokuč 3      |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410087 |Smokuč – Domačija  |dediščina  |stavbna     |
|    |Smokuč 39      |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|667   |Smokuč – Domačija  |spomenik  |         |
|    |Smokuč 43      |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410091 |Smokuč – Gospodarsko|dediščina  |stavbna     |
|    |poslopje pri hiši  |      |dediščina    |
|    |Smokuč 6      |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5316  |Smokuč – Grobišče  |arheološko |         |
|    |sredi vasi     |najdišče  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410086 |Smokuč – Hiša Smokuč|dediščina  |stavbna     |
|    |19         |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|25547  |Smokuč – Kapelica  |dediščina  |stavbna     |
|    |sredi vasi     |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410089 |Smokuč – Napajalno |dediščina  |stavbna     |
|    |korito       |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|25546  |Smokuč – Razpelo  |dediščina  |stavbna     |
|    |južno od hiše Smokuč|      |dediščina    |
|    |43         |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|25545  |Smokuč – Razpelo  |dediščina  |stavbna     |
|    |južno od vasi    |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|25022  |Smokuč – Rimskodobno|arheološko |         |
|    |grobišče na zahodni |najdišče  |         |
|    |strani vasi     |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5430  |Smokuč – Rojstna  |dediščina  |memorialna    |
|    |hiša Toma Zupana  |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5431  |Smokuč – Spominsko |Spomenik z |         |
|    |znamenje Vinku   |vplivnim  |         |
|    |Hrovatu       |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|9890  |Smokuč – Vas    |dediščina  |naselbinska   |
|    |          |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410085 |Smokuč – Vaško   |dediščina  |stavbna     |
|    |napajalno korito  |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|18111  |Smokuč – Vaško   |spomenik  |         |
|    |perišče       |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|23128  |Studenčice –    |dediščina  |kulturna     |
|    |Kulturna krajina  |      |krajina     |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|400927 |Vrba – Arheološko  |arheološko |         |
|    |najdišče za Stagnami|najdišče  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410134 |Vrba – Arheološko  |arheološko |         |
|    |območje       |najdišče  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|839   |Vrba na Gorenjskem –|spomenik  |         |
|    |Cerkev sv. Marka  |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|21494  |Vrba na Gorenjskem –|dediščina  |stavbna     |
|    |Kraljeva klubska  |      |dediščina    |
|    |hiša golf igrišča  |      |         |
|    |Bled        |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|840   |Vrba na Gorenjskem –|spomenik  |         |
|    |Rojstna hiša    |      |         |
|    |Franceta Prešerna  |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5433  |Vrba na Gorenjskem –|dediščina  |memorialna    |
|    |Rojstna hiša Janeza |      |dediščina    |
|    |Zlatousta Pogačarja |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|410073 |Vrba na Gorenjskem –|dediščina  |memorialna    |
|    |Spomenik Francetu  |      |dediščina    |
|    |Prešernu      |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5434  |Vrba na Gorenjskem –|dediščina  |memorialna    |
|    |Spominska plošča  |      |dediščina    |
|    |Francu Talerju-   |      |         |
|    |Mirotu       |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|9411  |Vrba na Gorenjskem –|Dediščina z |naselbinska   |
|    |Vas         |vplivnim  |dediščina    |
|    |          |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|18489  |Vrba na Gorenjskem –|dediščina  |vrtnoarhitekturna|
|    |Vaška lipa     |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5435  |Zabreznica – Aleja |dediščina  |memorialna    |
|    |slavnih rojakov   |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|17609  |Zabreznica –    |dediščina  |stavbna     |
|    |Kapelica Sočutne  |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|17610  |Zabreznica –    |dediščina  |stavbna     |
|    |Kapelica sv. Martina|      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|23083  |Zabreznica –    |dediščina  |stavbna     |
|    |Kovačija pri hiši  |      |dediščina    |
|    |Zabreznica 46    |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5315  |Zabreznica –    |arheološko |         |
|    |Naselbina Na Selcah |najdišče  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5318  |Zabreznica –    |spomenik  |         |
|    |Ruševine cerkve sv. |      |         |
|    |Lovrenca      |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5400  |Zabreznica –    |spomenik  |         |
|    |Spominska plošča na |      |         |
|    |Prešernovi koči na |      |         |
|    |Malem Stolu     |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|17611  |Zabreznica –    |Spomenik z |         |
|    |Spominska plošča  |vplivnim  |         |
|    |padlim gasilcem   |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|471   |Završnica –     |spomenik  |         |
|    |Hidroelektrarna   |      |         |
|    |Završnica      |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|17594  |Žirovnica – Hiša  |dediščina  |stavbna     |
|    |Žirovnica 1     |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|17593  |Žirovnica – Hiša  |dediščina  |stavbna     |
|    |Žirovnica 12    |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|17592  |Žirovnica – Kapelica|dediščina  |stavbna     |
|    |sv. Marije z Jezusom|      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5312  |Žirovnica –     |arheološko |         |
|    |Naselbina Lipje   |najdišče  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5319  |Žirovnica –     |arheološko |         |
|    |Poznoantično    |najdišče  |         |
|    |grobišče      |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5436  |Žirovnica – Rojstna |dediščina  |stavbna     |
|    |hiša Marije Svetina |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5437  |Žirovnica – Rojstna |Spomenik z |         |
|    |hiša Matije Čopa  |vplivnim  |         |
|    |          |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5439  |Žirovnica –     |Spomenik z |         |
|    |Spominska plošča  |vplivnim  |         |
|    |partijskemu sestanku|območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5438  |Žirovnica –     |Spomenik z |         |
|    |Spominska plošča  |vplivnim  |         |
|    |sestanku OF     |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|5440  |Žirovnica –     |Spomenik z |         |
|    |Spominska plošča  |vplivnim  |         |
|    |železniški postaji |območjem  |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|9888  |Žirovnica – Vas   |dediščina  |naselbinska   |
|    |          |      |dediščina    |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
|18108  |Žirovnica – Vodni  |spomenik  |         |
|    |zbiralnik HE Moste |      |         |
+--------+--------------------+------------+-----------------+
EŠD    Evidenčna številka dediščine iz registra
     nepremične kulturne dediščine
Ime    Ime enote/območja
Režim   Vrsta varstvenega režima, ki velja na območju
     kulturne dediščine.
     Vrste varstvenih režimov so naslednje:
     – območje kulturnega spomenika (kratka oznaka:
     spomenik),
     – registrirano arheološko najdišče (kratka
     oznaka: arheološko najdišče),
     – območje registrirane kulturne dediščine (kratka
     oznaka: dediščina),
     – vplivno območje kulturnega spomenika (kratka
     oznaka: vplivno območje spomenika),
     – vplivno območje dediščine (kratka oznaka:
     vplivno območje).
Podrežim Podvrsta varstvenega režima za območja
     registrirane kulturne dediščine.
     Podvrste varstvenega režimov so naslednje:
     – območje stavbne dediščine,
     – območje naselbinske dediščine,
     – območje kulturne krajine,
     – območje vrtnoarhitekturne dediščine,
     – območje memorialne dediščine.
Zaris območij kulturne dediščine je razviden iz Strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine za območje Občine Žirovnica (ZVKDS – OE Kranj, februar 2008).
Na območju Občine Žirovnica veljajo naslednji razglasitveni akti:
– Odlok o razglasitvi rojstne hiše Frana Saleškega Finžgarja za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99),
– Odlok o razglasitvi Arheološko najdišče Ajdna za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99),
– Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 61/06).
6. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0012/2008
Breznica, dne 18. junija 2009
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost