Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009

Kazalo

2434. Pravilnik o elektronskem podpisovanju in vlaganju pisanj v postopkih zaradi insolventnosti, stran 6728.

Na podlagi četrtega odstavka 98. člena in četrtega odstavka 124. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 in 40/09) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o elektronskem podpisovanju in vlaganju pisanj v postopkih zaradi insolventnosti
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja podrobnejša pravila:
1. o vlaganju pisanj upravitelja po četrtem odstavku 98. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljnjem besedilu: zakon) in
2. o izdaji elektronskega izvirnika sklepa ali odredbe v postopkih zaradi insolventnosti po četrtem odstavku 124. člena zakona.
2. člen
(elektronski podpis in vlaganje pisanj upravitelja)
(1) Upravitelj mora dokument z vsebino pisanja, ki ga mora predložiti sodišču v postopkih zaradi insolventnosti, pretvoriti v PDF obliko.
(2) Če se dokument zaradi pretvorbe v elektronsko obliko skenira, mora ustrezati tem zahtevam:
1. skeniran mora biti v PDF obliki na črno-bel način,
2. ločljivost mora biti med 240dpi in 300dpi,
3. če pisni dokument, ki se skenira, obsega več listov, morajo biti vsi listi, ki jih obsega dokument, vsebovani v eni PDF datoteki.
(3) Upravitelj mora za podpisovanje svojih pisanj uporabljati digitalni certifikat, ki ga izda SIGEN-CA.
(4) Upravitelj izvede postopek elektronskega podpisa z uporabo aplikacije, ki jo Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Center za informatiko) namesti na javni spletni portal na naslovu https://epodpis.sodisce.si
(5) Upravitelj vloži elektronsko podpisano pisanje tako, da ga kot priponko pripne elektronskemu sporočilu, ki ga odda na elektronski naslov sodišča, objavljen na javnem spletnem portalu iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(izdaja elektronskega izvirnika sklepa ali odredbe)
Sodnik izda elektronski sklep ali odredbo v postopkih zaradi insolventnosti z uporabo programske opreme za vodenje vpisnika zadev v postopkih zaradi insolventnosti in ga podpiše z uporabo digitalnega certifikata, ki ga izda SIGOV-CA.
4. člen
(prehodna določba)
Center za informatiko mora do 30. junija 2009 na javni spletni portal namestiti:
1. aplikacijo za elektronski podpis iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika in
2. seznam elektronskih naslovov sodišč iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika.
5. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2009.
Št. 007-242/2009
Ljubljana, dne 19. junija 2009
EVA 2009-2011-0057
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje