Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009

Kazalo

2427. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz posojila, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja pri Evropski investicijski banki za financiranje naložb, ki spodbujajo trajnostni razvoj (ZPJSRR-1), stran 6721.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz posojila, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja pri Evropski investicijski banki za financiranje naložb, ki spodbujajo trajnosti razvoj (ZPJSRR-1)
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz posojila, ki ga najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja pri Evropski investicijski banki za financiranje naložb, ki spodbujajo trajnosti razvoj (ZPJSRR-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. junija 2009.
Št. 003-02-6/2009-10
Ljubljana, dne 26. junija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ POSOJILA, KI GA NAJAME JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA FINANCIRANJE NALOŽB, KI SPODBUJAJO TRAJNOSTNI RAZVOJ (ZPJSRR-1)
1. člen
(1) Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Slovenski regionalno razvojni sklad) iz posojila, ki ga Slovenski regionalno razvojni sklad najame pri Evropski investicijski banki (v nadaljnjem besedilu: EIB), v znesku do 30 milijonov EUR glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški posojila za financiranje naložb, ki spodbujajo regionalni razvoj, in sicer:
– naložb v razvoj in izboljšanje konkurenčne sposobnosti proizvodnega in storitvenega sektorja, kot so izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij, spodbujanje podjetništva, naložbe v poslovne cone, razvoj turizma, ter izpopolnitev socialne in izobraževalne infrastrukture;
– naložb za spodbujanje trajnostnega razvoja, kot so izboljšanje stanja okolja, urejanje okolja, uravnotežen razvoj regij, razvoj občinske infrastrukture;
– drugih naložb za spodbujanje regionalnega razvoja, o katerih se predhodno sporazumejo EIB, Slovenski regionalno razvojni sklad in Republika Slovenija. Poroštvo je dano pod naslednjimi temeljnimi pogoji:
– valuta črpanja je EUR, USD, GBP ali katera koli valuta, s katero se v širšem obsegu trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih;
– petletni moratorij na odplačilo glavnice;
– zadnji obrok glavnice posojila zapade v plačilo najpozneje 15 let po črpanju zadnje tranše posojila;
– skrajni rok črpanja posojila je 24 mesecev po podpisu posojilne pogodbe o zadolžitvi;
– valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka valuti črpanja posamezne tranše posojila;
– višina obrestne mere je določena glede na valuto in vrsto obrestne mere za posamezno črpanje, pri čemer je izbrana obrestna mera lahko spremenljiva ali stalna.
(2) Če Slovenski regionalno razvojni sklad ne bo poravnaval svojih dospelih obveznosti iz posojila iz prvega odstavka, jih bo namesto Slovenskega regionalno razvojnega sklada na pisni poziv EIB plačala Republika Slovenija.
2. člen
(1) Pogodbo o poroštvu z EIB podpiše v imenu in za račun Republike Slovenije minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojna za finance.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter uresničevanje vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega.
3. člen
(1) Če Republika Slovenija plača obveznosti iz posojila namesto Slovenskega regionalno razvojnega sklada, pridobi Republika Slovenija v razmerju do Slovenskega regionalno razvojnega sklada pravico do regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
(2) V devetdesetih dneh po ratifikaciji poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona skleneta Slovenski regionalno razvojni sklad ter v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva Republike Slovenije. S pogodbo podrobneje uredita vire za vračilo zneskov, plačanih iz naslova poroštva, in instrumente zavarovanja.
4. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti iz tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
5. člen
Izdano poroštvo iz prvega odstavka 1. člena tega zakona se všteva v kvoto poroštev, določeno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/09-4/12
Ljubljana, dne 17. junija 2009
EPA 393-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik