Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009

Kazalo

2397. Aneks k Skupnemu sporazumu o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti, stran 6650.

Na podlagi 156. in 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 94/04, 17/06, 44/06, 139/06, 68/08; v nadaljevanju ZASP)
Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije, Kersnikova 10a, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednica Zvezdana Majhen (v nadaljevanju: ZAMP)
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa generalni sekretar dr. Viljem Pšeničny (v nadaljevanju: OZS)
in
Gospodarska zbornica Slovenije, Turistično gostinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Majda Dekleva (v nadaljevanju: TGZ GZS)
dogovorijo in sklenejo
A N E K S
k skupnemu Sporazumu o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti
I.
Pogodbene stranke ugotavljajo, da so dne 11. 10. 2006 sklenile Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti (Uradni list, št. 107/2006, v nadaljevanju: Skupni sporazum) zaradi ureditve pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, sekundarnega radiodifuznega predvajanja in za druge oblike javne priobčitve varovanih del iz repertoarja ZAMP.
Pogodbene stranke se strinjajo, da so bile tarife iz Posebnega dela Skupnega sporazuma določene na podlagi ekonomskih in pravnih izhodišč, primernih za leto 2007.
Pogodbene stranke nadalje ugotavljajo, da se sklene ta Aneks zaradi določitve nove primerne tarife, upoštevajoč uradne gospodarske kazalce v letih 2007 in 2008 (rast BDP, rast dobička, dvig cen, povprečni roki plačil itd.) ter aktualno ekonomsko in finančno stanje v slovenskem gospodarstvu.
Tarife iz Posebnega dela Skupnega sporazuma se povišajo za 5%.
II.
V Skupnem sporazumu – v poglavju II. Posebni del sporazuma – se spremenijo točke 2., 3. in 4., tako da se odslej glasijo:
2. MALI UPORABNIKI – prostor z uporabno površino do 50 m2
+-----------+-------------------------+----------------------+
| Naprava |Tarifa za obrtne     |Tarifa za gostinstvo |
|      |dejavnosti        |           |
+-----------+-------------------------+----------------------+
|1 R    |1,75 EUR         |2,19 EUR       |
+-----------+-------------------------+----------------------+
|1 TV*   |1,75 EUR         |2,19 EUR       |
+-----------+-------------------------+----------------------+
|1 ZV**   |0,44 EUR         |0,44 EUR       |
+-----------+-------------------------+----------------------+
|1 F    |1,09 EUR         |1,09 EUR       |
+-----------+-------------------------+----------------------+
|R, TV in F |3,95 EUR         |4,82 EUR       |
+-----------+-------------------------+----------------------+
  * Če je v prostoru video pano se znesek nadomestila poveča
za 100%.
  ** Štejejo se zvočniki, ki so v ločenem prostoru od prostora
z R, TV in F.
3. SREDNJI UPORABNIKI – prostor z uporabno površino od 51 m2–do 250 m2
+-----------+-------------------------+----------------------+
| Naprava |Tarifa za obrtne     |Tarifa za gostinstvo |
|      |dejavnosti        |           |
+-----------+-------------------------+----------------------+
|1 R    |2,63 EUR         |3,07 EUR       |
+-----------+-------------------------+----------------------+
|1 TV*   |2,63 EUR         |3,07 EUR       |
+-----------+-------------------------+----------------------+
|1 ZV**   |0,44 EUR         |0,44 EUR       |
+-----------+-------------------------+----------------------+
|1 F    |1,75 EUR         |1,75 EUR       |
+-----------+-------------------------+----------------------+
|R, TV in F |6,35 EUR         |7,23 EUR       |
+-----------+-------------------------+----------------------+
  * Če je v prostoru video pano se znesek poveča za 100%.
  ** Štejejo se zvočniki, ki so v ločenem prostoru od prostora
z R, TV in F.
4. VELIKI UPORABNIKI – prostor z uporabno površino nad 250 m2
+---------------------+--------------------------------------+
|Aparat        |Enotna tarifa za vse dejavnosti    |
+---------------------+--------------------------------------+
|1 R         |3,51 EUR               |
+---------------------+--------------------------------------+
|1 TV*        |3,51 EUR               |
+---------------------+--------------------------------------+
|1 ZV**        |0,22 EUR               |
+---------------------+--------------------------------------+
|1 F         |2,42 EUR               |
+---------------------+--------------------------------------+
|R, TV in F      |9,20 EUR               |
+---------------------+--------------------------------------+
  * Če je v prostoru video pano se znesek poveča za 100%.
  ** Obračuna se tretji in vsak dodatni zvočnik ne glede na
to, v katerem prostoru se nahaja.
III.
Vsa ostala določila Skupnega sporazuma, ki jih ta Aneks ne ureja, ostanejo v veljavi.
Aneks se objavi v Uradnem listu RS. Stroške objave krijejo pogodbene stranke v enakih delih.
Aneks je sestavljen v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.
Ljubljana, dne 15. junija 2009
Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije
Predsednica
Zvezdana Majhen l.r.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Generalni sekretar
dr. Viljem Pšeničny l.r.

Gospodarska zbornica Slovenije
Turistično gostinska zbornica Slovenije
Direktorica
Majda Dekleva l.r.