Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009

Kazalo

2385. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca, stran 6628.

Na podlagi četrtega odstavka 89. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 71/08 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09) izdaja ministrica za notranje zadeve v soglasju z ministrom za zunanje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca
1. člen
V Pravilniku o obrazcu potnega lista za tujca (Uradni list RS, št. 90/06) se v drugi alineji 1. člena besedilo »(Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 79/06)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 71/08 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09)«.
V tretji alineji se pika na koncu nadomesti s podpičjem in se dodata novi četrta in peta alineja, ki se glasita:
»– način predložitve, hranjenja in uporabe fotografije v digitalni obliki;
– način zajemanja prstnih odtisov.«
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obrazec potnega lista za tujca ustreza mednarodnim standardom določenim z:
– Uredbo Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice (UL L št. 385, 29. 12. 2004, str. 1);
– Odločbo Komisije z dne 28/II/2005 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice (št. K (2005) 409, končni z dne 28. 2. 2005);
– Odločbo Komisije z dne 28/VI/2006 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice (št. K (2006) 2909, končni z dne 28. 6. 2006);
– Resolucijo predstavnikov vlad držav članic v okviru Sveta z dne 8. junija 2004, ki dopolnjuje resolucijo z dne 23. junija 1981, 30. junija 1982, 14. julija 1986 in 10. julija 1995 o uvedbi enotnega potnega lista (UL C št. 245, 2. 10. 2004, str. 1).«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(1) Materiali za izdelavo potnega lista za tujca, vgradnja pomnilniškega medija in zapisi na obrazcu potnega lista za tujca ter na pomnilniškem mediju morajo biti izdelani tako, da ob normalnem ravnanju zagotavljajo uporabo potnega lista za tujca za obdobje njegove veljavnosti.
(2) Normalno ravnanje s potnim listom za tujca pomeni, da se potnega lista za tujca ne upogiba, ne izpostavlja ekstremnim temperaturam in vlagi, nevarnim elektromagnetnim valovanjem, agresivnim kemikalijam ter da se ga zaščiti pred mehanskimi poškodbami.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(1) K vlogi za izdajo potnega lista za tujca mora prosilec predložiti fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij. Referenčno številko fotografije izda za to pooblaščeni fotograf.
(2) Če prosilec predloži referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, uradna oseba prevzame fotografijo v digitalni obliki iz elektronskega odložišča.
(3) Fotografija v digitalni obliki se lahko iz elektronskega odložišča fotografij za osebne dokumente prevzame tudi, če je bila že uporabljena za izdajo druge javne listine s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, če ni starejša od enega leta in če ustreza pogojem iz 6.a člena tega pravilnika. Če ne ustreza pogojem iz 6.a člena tega pravilnika ali če je starejša od enega leta, pristojni organ prosilcu določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo v fizični obliki ali novo referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij.«
5. člen
Za 6. členom se dodata nov 6.a in 6.b člen, ki se glasita:
»6.a člen
(1) Fotografija mora kazati pravo podobo prosilca in ne sme biti retuširana.
(2) Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 35 x 45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki, z ločljivostjo najmanj 600 dpi, barvno nevtralna, z jasno izraženimi barvnimi toni. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje in mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo, in sicer:
– fotografija mora biti poravnana tako, da navidezna vertikalna črta teče ravno iz sredine med očmi, preko sredine nosu do sredine ust, oči morajo biti v navideznem horizontalnem polju;
– fotografija mora jasno prikazovati poteze celega obraza od konice brade do začetka lasišča (temena glave) ter levo in desno polovico obraza. Velikost obraza od brade do temena mora zajemati od 70% do največ 80% fotografije, kar ustreza višini 32–36 mm;
– če je volumen las večji, se lasje na fotografiji obrežejo skladno z zahtevo iz prejšnje alineje;
– obraz na fotografiji mora biti enakomerno osvetljen, brez odsevov ali senc, jasen, z ustreznimi kontrasti in ostrino, barva kože mora biti naravna;
– izraz na obrazu mora biti nevtralen, ustnice zaprte, prosilec mora gledati naravnost v fotoaparat;
– oči ne smejo biti rdeče barve, biti morajo odprte in jasno vidne, ne smejo jih prekrivati lasje, okvirji očal ali rob stekel;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 50% in največ 70% višine fotografije, od spodnjega roba;
– odsevi na steklih očal ali na okvirju niso dovoljeni. Sončna očala ali zatemnjena stekla niso dovoljena, razen iz upravičenih zdravstvenih razlogov (kot so vidne poškodbe očesa);
– prosilec mora biti fotografiran brez klobuka, čepice ali rute. Pripadniki verskih skupnosti in druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, smejo priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če je obraz jasno viden in prepoznaven od spodnjega roba brade do zgornjega dela čela ter od levega do desnega roba obraza;
– ozadje mora biti enobarvno svetlo (priporočljivo je nevtralno sivo) in v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom. Pri svetlih laseh je ustrezna uporaba srednje sivega ozadja, pri temnih laseh pa svetlo sivega ozadja. Ozadje mora biti brez vzorcev ali senc;
– na fotografiji otroka ne sme biti v ozadju drugih oseb, otrok mora biti fotografirani z zaprtimi usti in brez igrač preblizu obraza;
– fotografija ne sme biti poškodovana in ne sme imeti madežev.
(3) Pri otrocih do dopolnjenega 10. leta starosti so dovoljena naslednja odstopanja:
– višina obraza mora zavzemati 50–80% fotografije, kar ustreza višini 22–36 mm od konice brade do zgornjega temena glave;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 40% in največ 70% višine fotografije, od spodnjega roba.
(4) Pri dojenčkih in otrocih do dopolnjenega tretjega leta starosti so dopustna odstopanja pri drži glave, določeni v prvi alineji drugega odstavka tega člena, v izrazu obraza in smeri pogleda.
(5) Če fotografija ne ustreza pogojem iz prejšnjih odstavkov tega člena, jo pristojni organ vrne prosilcu in mu določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij.
6.b člen
(1) K vlogi za izdajo potnega lista za tujca mora prosilec, ki je dopolnil starost 12 let, dati dva prstna odtisa. Ploska prstna odtisa levega in desnega kazalca, ustrezne kakovosti za zapis na pomnilniškem mediju, se zajameta z elektronsko napravo za zajem prstnih odtisov.
(2) Če prstni odtis kazalca katere koli roke ni ustrezne kakovosti, se zajame prstni odtis sredinca, če ta ni ustrezen, prstanca, če ta ni ustrezen, pa palca te roke. Na eni roki se lahko zajame le en prstni odtis.
(3) Uradna oseba v evidenci o potnih listih za tujce označi prst in roko, iz katere je bil prstni odtis zajet. Podatek o prstu in roki, s katere je bil prstni odtis zajet, se hrani v evidenci o potnih listih za tujce.
(4) Če zajem prstnih odtisov ali prstnega odtisa ob vložitvi vloge ni mogoč iz zdravstvenih razlogov začasne narave, ki so lahko ozdravljeni (kot npr. opekline, ureznine, otekline, zlomi, ipd.) ali iz zdravstvenih razlogov trajne narave, ki jih ni mogoče ozdraviti (kot npr. oseba brez prstov na roki ali brez roke) se to označi v evidenci o potnih listih za tujce, prosilcu pa se izda potni list za tujca zgolj z enim prstnim odtisom ali potni list za tujca brez biometrije prstnih odtisov.
(5) Uradna oseba lahko v primeru dvoma o obstoju zdravstvenih razlogov iz prejšnjega odstavka od prosilca zahteva zdravniško potrdilo o zdravstvenih razlogih za nezmožnost zajema prstnih odtisov.«.
6. člen
Za prvim odstavkom 7. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list za tujca izvede pooblaščeno podjetje ali organizacija iz 81.a člena zakona in sicer tako, da na tretjo stran potnega lista za tujca nalepi nalepko z naslovom novega stalnega prebivališča prosilca. Podatek o prejšnjem stalnem prebivališču pooblaščeno podjetje ali organizacija iz 81.a člena zakona uniči z napisom »Uničeno – Annule«.«
7. člen
V prvem odstavku 8. člena se za besedo »fotografijo« dodata vejica in besedilo »prstna odtisa ali prstni odtis«.
8. člen
V tretjem odstavku 10. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Po izdelavi potnega lista za tujca vpiše pristojna oseba izdelovalca datum izdelave in serijsko številko potnega lista za tujca v evidenco o potnih listih za tujce.«.
9. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »oziroma vpisal spremembo stalnega prebivališča v potni list za tujca« črta.
10. člen
Priloga št. 2 se nadomesti z novo prilogo št. 2, ki je objavljena skupaj s tem pravilnikom.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Tretji odstavek novega 6. člena pravilnika se v delu, ki se nanaša na prevzem že uporabljene fotografije v digitalni obliki iz evidence drugih javnih listin začne uporabljati po zagotovitvi tehničnih in tehnoloških možnosti za uporabo fotografij v digitalni obliki iz evidenc drugih javnih listin, vendar najpozneje 28. junija 2010.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati 28. junija 2009.
Št. 007-169/2009 (1211-03)
Ljubljana, dne 19. junija 2009
EVA 2009-1711-0017
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

Soglašam !

Samuel Žbogar l.r.
Minister
za zunanje zadeve