Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009

Kazalo

1953. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010, stran 5677.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 22. redni seji dne 20. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Miren - Kostanjevica za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obsega zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta|
|   |                    |     2010|
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   6.088.902|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |PRIHODKI (70+71)            |   3.871.920|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   3.018.800|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   2.550.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    286.440|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    182.360|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    853.120|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    716.130|
|   |premoženja               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     3.100|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |     5.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    128.890|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    250.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    20.000|
|   |sredstev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    230.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    102.050|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    102.050|
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   1.864.932|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    727.194|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sr. iz drž. prorač. iz   |   1.137.738|
|   |sredstev proračuna EU          |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   6.454.745|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   1.107.029|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    298.370|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    47.278|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    732.138|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    29.243|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   1.424.907|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije             |    25.900|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |    848.225|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    163.466|
|   |in ustanovam              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    387.316|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   3.744.309|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   3.744.309|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    178.500|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |431 Inv. transf. prav. in fizič.    |    101.500|
|   |osebam, ki niso pror. upor.       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi       |    77.000|
|   |proračunskim uporabnikom        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |   –365.843|
|   |(PRIMANJKLJAJ) I.-II.          |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH        |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –365.843|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)      |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |    365.843|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |Stanje sredstev na računih dne 31.12.  |    365.843|
|   |preteklega leta             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita ne spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– Prihodki za izgradnjo spomenika braniteljem slovenske zemlje na Cerju,
– Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– Taksa za obremenjevanje voda,
– Prihodki Krajevne skupnosti Miren (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Bilje (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Kostanjevica (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Temnica (prihodki od grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Vojščica (prihodki od grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Opatje selo (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Sela na Krasu (prihodki od grobarin).
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z letnim poročilom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, razen za investicijo »Spomenik braniteljem slovenske zemlje na Cerju«, kot je določeno v 6. členu tega odloka.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
(investicija »spomenik braniteljem slovenske zemlje na Cerju«)
Vse pogodbene obveznosti za investicijo »Spomenik braniteljem slovenske zemlje na Cerju« lahko župan sprejme na podlagi predhodnega soglasja občinskega sveta.
7. člen
(dovoljene prekoračitve in prerazporejanje pravic porabe)
Županu se dovoli prekoračitev posameznih proračunskih postavk v nujnih primerih, in sicer:
– do 5.000 € za 20%
– od 5.000 do 20.000 € za 15%
– nad 20.000 € za 10%.
Županu se dovoli prerazporejanje sredstev v okviru skupnega zneska na naslednjih podprogramih in postavkah:
– 01019003 Dejavnost župana in podžupanov: postavka plače poklicih funkcionarjev
– 06039001 Administracija občinske uprave: postavke plače, podjemne pogodbe, študentski servis, zunanji strokovni sodelavci, materialni stroški
– 19029001 Vrtci: postavki vrtec Miren in ostali vrtci
– 19039001 Osnovno šolstvo: postavka osnovna šola Miren.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 0,5% prihodkov proračuna.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 € in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 50 eurov.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Ker proračun ne izkazuje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina za proračun leta 2010 ne zadolži. občina se v letu 2010 lahko le likvidnostno zadolži. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Občina poroštev v letu 2010 ne bo izdajala.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(nadzor)
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi in izvrševanjem proračuna opravlja nadzorni odbor v skladu s statutom in poslovnikom.
13. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Miren - Kostanjevica v letu 2011, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju do sprejetja proračuna za leto 2011 oziroma v skladu z akti občine.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2009
Miren, dne 20. maja 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost