Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009

Kazalo

1957. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Opuščena gramoznica Salonit Anhovo v Mirnu, stran 5690.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) župan Občine Miren - Kostanjevica sprejme
S K L E P
o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Opuščena gramoznica Salonit Anhovo v Mirnu
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Opuščena gramoznica Salonit Anhovo v Mirnu – v nadaljevanju OPPN
Območje opuščene gramoznice Salonit Anhovo (bivša gramoznica SGP Gorica) v Mirnu je zaradi svoje lege ob robu naselja, dejstva, da gre za degradirano površino, preko katere je predvidena nova cestna povezava na hitro cesto oziroma širše cestno omrežje (obvozna cesta mimo Vrtojbe), zelo primerna za ureditev gospodarske cone, ustrezna namembnost je v prostorskem planu delno že zagotovljena. Glede na obseg območja in veljavne predpise s področja urejanja prostora kakor tudi zaradi zagotavljanja racionalne izrabe in obveščanja javnosti je za območje potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt.
Občina Miren - Kostanjevica je v letu 2007 začela postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov, med spremembe je vključena tudi delna sprememba namenske rabe in sprememba načina urejanja območja opuščene gramoznice Salonit Anhovo v Mirnu. Sprememba predvideva urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, površino opredeljuje kot stavbno zemljišče za ureditve gospodarske cone, opredeljuje tudi usmeritve, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi OPPN.
Postopek za pripravo OPPN je začet vzporedno z zaključno fazo postopka sprejema sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
2. Območje
Območje OPPN meri približno 7 ha in obsega naslednje parcele v k.o. Miren: 33/1, 33/2, 33/9, 33/8, 33/5, 33/7, 33/6, pretežni del 34/2, del 35/1, 35/3, 35/2, del 40/1, 40/3, 40/2, 36/2, 36/3, del 650/9, 650/8, 650/9, del 650/10, 649/9, 38/6, 38/5, 649/7, del 685/2, 38/4, 37/2, 649/8, 37/3, 649/10, 680/4, 39/3, del 39/2, del 39/1, del 649/5, 680/1, 680/3, 681.
Obod OPPN je grafično prikazan v kartografskem delu in kartografski dokumentaciji spremenjenih in dopolnjenih prostorskih sestavin planskih aktov občine.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in podzakonskimi akti ter z upoštevanjem usmeritev iz občinskega prostorskega plana.
4. Roki za pripravo
Priprava osnutka OPPN je predvidena v juniju oziroma juliju 2009, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v septembru 2009, obravnava in sprejem na seji občinskega sveta v decembru 2009.
Roki so okvirni in bodo prilagojeni okoliščinam in zahtevam, ki bodo ugotovljeni v procesu priprave OPPN.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljalec OPPN je Občina Miren - Kostanjevica.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek OPPN ter podajo mnenje k predlogu OPPN so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode, Pisarna Nova Gorica, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica;
3. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Nova Gorica, Delpinova 16;
5. Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Nova Gorica, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica;
6. Komunala d.d. Nova Gorica, Nova Gorica, Cesta 25. junija 1;
7. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva 22;
8. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b;
9. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Nova Gorica, Kidričeva 17;
10. Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljalec OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave OPPN prevzame družba Salonit Anhovo d.d..
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 3500-0011/2008-7
Miren, dne 6. maja 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost