Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009

Kazalo

1974. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2008, stran 5710.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 21. redni seji dne 18. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2008.
2. člen
Proračun Občine Žalec za leto 2008 je realiziran v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/podskupina kontov        Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 +78)    13.955.186
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           12.841.223
70  DAVČNI PRIHODKI               11.154.774
   700 Davki na dohodek in dobiček       9.270.945
   703 Davki na premoženje           1.198.576
   704 Domači davki na blago in storitve     685.253
71  NEDAVČNI PRIHODKI              1.686.449
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od    1.091.865
   premoženja
   711 Upravne takse in pristojbine        10.704
   712 Globe in druge denarne kazni         2.662
   713 Prihodki od prodaje blaga in        30.078
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki          551.140
72  KAPITALSKI PRIHODKI              352.032
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        47.074
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      304.958
   neopredmetenih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                62.240
   730 Prejete donacije iz domačih virov      62.240
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              686.871
   740 Transferni prihodki iz drugih       686.871
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega          0
   proračuna iz sredstev proračuna
   Evropske unije
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE       12.820
   787 Prejeta sredstva od drugih         12.820
   evropskih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        15.926.101
40  TEKOČI ODHODKI                4.422.889
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     767.541
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     124.658
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       2.240.673
   403 Plačila domačih obresti           40.732
   409 Rezerve                 1.249.285
41  TEKOČI TRANSFERI               6.613.960
   410 Subvencije                 156.527
   411 Transferi posameznikom in        3.183.591
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim           780.083
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      2.493.759
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            3.438.366
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    3.438.366
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           1.450.886
   431 Investicijski transferi pravnim in     875.030
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi          575.856
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      –1.970.915
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        122.330
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        122.330
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil        78.721
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije      43.609
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         122.330
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              1.400.000
50  ZADOLŽEVANJE                 1.400.000
   500 Domače zadolževanje           1.400.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA                141.001
55  ODPLAČILA DOLGA                141.001
   550 Odplačila domačega dolga          141.001
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –589.586
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        1.258.999
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        1.970.915
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12.     384.713
   2007
------------------------------------------------------------
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Žalec je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna se objavita na spletni strani Občine Žalec.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/0001/2009
Žalec, dne 18. maja 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.