Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009

Kazalo

1967. Odlok o ureditvi cestnega prometa, stran 5702.

Na podlagi 14., 15., 16. in 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1, Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 37/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 94/07), 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1 Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 36/08) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 21. redni seji dne 12. maja 2009 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Škofja Loka (v nadaljevanju: OŠL) določi prometna ureditev, postopek in način dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva pri nadzoru nad ustavljenimi, parkiranimi in zapuščenimi vozili, pa tudi delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu OŠL.
2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– prometna konica je čas najgostejšega prometa, ki se pojavlja ob delavnikih zaradi dnevnih migracij in traja praviloma od 6.30 do 9.00 ure zjutraj in od 14.00 do 17.00 ure popoldne;
– dostava je opravljanje prevoznih storitev fizičnih, pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov;
– dostavni čas je čas, ki je predviden za opravljanje dostave v območju za pešce in v območju umirjenega prometa, ki je omejeno s fizičnimi ovirami;
– dovolilnica je predpisan obrazec, ki ga izda pristojni organ za potrebe parkiranja, ustavljanja ali vstopa v določena območja OŠL;
– inšpektor je inšpektor oziroma inšpektorica Medobčinskega inšpektorata občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Žiri, ki opravlja nadzorstvo nad izvajanjem določb tega odloka in Zakona o varnosti cestnega prometa in Zakona o prekrških;
– redar je medobčinski redar oziroma redarka redarske službe Medobčinskega inšpektorata občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri, ki opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in Zakona o varnosti cestnega prometa in Zakona o prekrških;
– vozilo za mobilno oglaševanje je motorno ali priklopno vozilo, ki je namenjeno oglaševanju;
– pajek je posebej prirejeno vozilo z dvigalom za odvoz nepravilno parkiranih vozil;
– lisice so posebna prirejena naprava, ki se praviloma namesti na sprednje kolo vozila, tako da začasno onemogoča vožnjo priklenjenega nepravilno parkiranega vozila;
– intervencijsko vozilo je vozilo pravnih ali fizičnih oseb za opravljanje intervencijskih nalog skladno z zakonskimi pooblastili ter vozilo za opravljanje intervencijskih dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb, prav tako je intervencijsko vozilo tudi pajek;
– parkirna ura je naprava ali predmet za označitev časa prihoda oziroma začetka parkiranja v območju kratkotrajnega parkiranja;
– parkirnina je občinska taksa za parkiranje na javnih površinah, določenih s tem odlokom;
– parkirni listek je obrazec za označitev časa, za katerega se plača parkirnina;
– parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina izven vozišča občinske ceste, namenjena parkiranju vozil ali posebej zgrajen objekt, namenjen parkiranju vozil;
– parkirni prostor je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega vozila;
– pristojni organ je organ Občinske uprave OŠL, pristojen za področje prometa;
– javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska in podobna površina.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določa zakonodaja s področja javnih cest, cestnih prevozov, varnosti cestnega prometa in gradnje objektov.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
3. člen
(1) Za uveljavljanje ukrepov ter načrtovanje in usklajevanje nalog na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju OŠL se s sklepom Občinskega sveta OŠL ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: Svet za preventivo).
(2) S sklepom o ustanovitvi sveta se določijo sestava, pogoji in način dela Sveta za preventivo.
(3) Svet za preventivo imenuje tehnično komisijo.
(4) Sredstva za delovanje Sveta za preventivo se določijo v vsakoletnem občinskem proračunu v okviru izvajanja nalog s področja prometa.
II. PROMETNA UREDITEV
Prednostne smeri in sistem ter način vodenja prometa
4. člen
(1) Prednostne smeri in smer potekanja prometa na zbirnih mestnih cestah s povprečnim letnim dnevnim prometom nad 7500 vozil določi Občinski svet OŠL (v nadaljevanju: Občinski svet).
(2) Prednostne smeri in smer potekanja prometa na ostalih občinskih cestah določi pristojni organ.
(3) Način vodenja prometa na občinskih cestah določi pristojni organ.
Prometna signalizacija
5 člen
(1) Prometne znake na javnih prometnih površinah sme postavljati le pooblaščen vzdrževalec javne prometne površine po potrjeni skici ureditve prometa.
(2) Postavitev, dopolnitev, sprememba ali odstranitev prometne signalizacije in talnih označb se opravi na osnovi odločbe pristojnega organa.
(3) Z denarno kaznijo 80 € se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(4) Z denarno kaznijo 600 € se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik - posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 80 €.
Omejitve uporabe ceste ali njenega dela
6. člen
(1) Na občinskih cestah na zaščitenem območju Starega mestnega jedra Škofje Loke je v času prometne konice prepovedano učenje vožnje motornega vozila, dovoljeno pa je opravljanje vozniškega izpita.
(2) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
7. člen
(1) Zaradi prireditev, gradbenih del, stanja ceste ali iz drugih utemeljenih razlogov lahko pristojni organ začasno omeji uporabo ceste, prepove promet posameznih vrst vozil ali promet v celoti. Omejitev lahko traja največ eno leto.
(2) Pristojni organ lahko omeji uporabo ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin tudi z javnim pozivom zaradi izvajanja zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja in podobnega.
8. člen
(1) Za omejitev uporabe ceste zaradi prireditev, gradbenih del in podobnega se mora pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
(2) Uporaba ceste ali njenega dela se sme omejiti le z dovoljenjem pristojnega organa, razen če je nujno, da se dela nemudoma opravijo zaradi preprečevanja velike in nepopravljive škode. V takem primeru mora izvajalec takoj po vzpostavljeni omejitvi uporabe ceste o tem pisno obvestiti izvajalca vzdrževanja občinskih cest, pristojni organ, policijo in medobčinsko redarstvo.
(3) Vlogo za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora organizator prireditve oziroma izvajalec ali investitor gradbenih del vložiti pri pristojnem organu najmanj 15 dni pred predvidenim začetkom veljavnosti dovoljenja. Če je zaradi omejitve uporabe ceste potrebna sprememba prometne ureditve, mora biti vlogi priložen elaborat prometno tehnične ureditve v času omejene uporabe ceste.
(4) Pristojni organ lahko iz utemeljenih razlogov spremeni čas trajanja omejitve uporabe ceste ali spremeni predlagano prometno ureditev oziroma zahteva njeno dopolnitev.
(5) V primeru prireditev, gradbenih del ali podobnega, zaradi katerih je potrebno spremeniti potek linij javnega prevoza potnikov ali pogostost vozil, s katerimi se opravlja ta prevoz, je dolžan organizator, investitor oziroma izvajalec del poskrbeti za obveščanje potnikov na način, kot ga določi pristojni organ.
(6) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik pa z globo 100 evrov.
9. člen
Določbe 8. člena se smiselno uporabljajo tudi za javne parkirne površine in druge javne površine.
10. člen
(1) Javne površine se lahko s soglasjem pristojnega organa uporabljajo tudi za postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, cvetličnih korit, telefonskih govorilnic, avtomatov, panojev, začasnih deponij materiala, ograj, stebrov, oglaševalskih objektov, če to ne ovira ali ogroža udeležencev cestnega prometa. S soglasjem se določijo pogoji postavitve objekta.
(2) Za postavitev objektov iz prejšnjega odstavka, za katere zakonodaja ne predpisuje možnost plačila občinske takse, se sklene najemna pogodba.
(3) Če inšpektor ugotovi, da je na javni površini postavljen objekt iz prvega odstavka tega člena brez soglasja ali dovoljenja pristojnega organa ali v nasprotju s soglasjem oziroma dovoljenjem, odredi takojšnjo odstranitev takega objekta na stroške lastnika. Odstranitev opravi izvajalec rednega vzdrževanja teh površin.
(4) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja pristojnega organa ali v nasprotju s soglasjem ali najemno pogodbo postavi objekt iz drugega odstavka tega člena.
(6) Z globo 1000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, ali brez soglasja pristojnega organa ali v nasprotju s soglasjem ali najemno pogodbo postavi objekt iz drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 evrov.
11. člen
Za uporabo javnih površin skladno z 8., 9. in 10. členom, se odmeri taksa v skladu z Odlokom o občinskih taksah.
Ureditev mirujočega prometa
12. člen
(1) Vozniki ne smejo ustaviti motornih vozil na mestih, kjer je prepoved ustavljanja označena s predpisano prometno signalizacijo oziroma je predvideno parkiranje. Vozniki ne smejo ustavljati motornih vozil tudi na javnih površinah kot so trgi, tržnice, igrišča, parki, zelenice, drevoredi in rekreacijske površine razen če je s predpisom drugače določeno.
(2) Na javnih površinah iz prvega odstavka tega člena je prepovedano parkirati, shranjevati ali zapustiti stanovanjske in tovorne prikolice, neregistrirana in nevozna motorna vozila, čolne in druge plavajoče objekte in druge materiale.
(3) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik oziroma posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik oziroma posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(5) Voznik oziroma posameznik, ki ne upošteva določb iz prvega in drugega odstavka tega člena in povzroči škodo na javni površini, nosi vse stroške, kateri nastanejo zaradi škode, ki jo je s svojim dejanjem povzročil in odstranitve vozila.
13. člen
(1) Javne parkirne površine so:
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju;
– parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine;
– parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine;
– javne parkirne hiše;
– ostale parkirne površine.
(2) Za upravljanje parkirnih površin lahko občina podeli koncesijo. Splošni in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, se določijo ob javnem razpisu, razmerja med koncedentom in koncesionarjem pa se določijo v koncesijski pogodbi.
14. člen
(1) Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in zakonom.
(2) Na javnih parkirnih površinah, ki so v bližini stanovanjskih sosesk, stanovanjskih hiš, šol, vrtcev, zdravstvenih domov ali podobnih ustanov in zavodov, je parkiranje vseh tovornih vozil in avtobusov prepovedano.
(3) Dovoljeni čas parkiranja, način parkiranja in obveznost plačila parkirnine na javnih prometnih površinah mora biti označeno s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik oziroma posameznik, ki parkira v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
Območja kratkotrajnega parkiranja
15. člen
(1) Pristojni organ določi območje kratkotrajnega parkiranja s predpisano prometno signalizacijo. Parkiranje v območju kratkotrajnega parkiranja je brezplačno.
(2) Na območju kratkotrajnega parkiranja je potrebno na vidnem mestu v vozilu namestiti parkirno uro in označiti čas začetka parkiranja.
(3) Voznik po preteku s parkirno uro označenega časa ne sme ponovno podaljšati časa parkiranja.
(4) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne označi časa začetka parkiranja ali ponovno podaljša čas parkiranja po preteku s parkirno uro označenega.
(5) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
Parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine
16. člen
(1) Pristojni organ lahko določi parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine.
(2) Parkirne površine iz prejšnjega odstavka tega člena so:
– posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest, ki so označena s predpisano prometno signalizacijo;
– parkirišča na voziščih javnih cest in drugih javnih površinah, označena s predpisano prometno signalizacijo;
– začasno urejena parkirišča kot posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest.
(3) Parkirne površine iz prve in druge alineje drugega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
Parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine
17. člen
(1) Pristojni organ določi parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine. Višino parkirnine določi pristojni organ.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Kjer je s predpisano prometno signalizacijo določeno, da se plačuje parkirnina, mora voznik plačati parkirnino in parkirni listek namestiti na vidnem mestu v vozilu ter vozilo po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, odpeljati.
(4) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki na parkirni površini iz prvega odstavka tega člena:
– ne plača parkirnine na predpisan način;
– ne namesti parkirnega listka na vidnem mestu v vozilu;
– po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, ne odpelje vozila.
(5) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
18. člen
(1) Za potrebe parkiranja vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine, ter pravnih oseb, samostojnih podjetnikov – posameznikov, posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, državnih organov in organov lokalnih skupnosti, ki imajo svoj sedež na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine, lahko pristojni organ na podlagi vloge in proti plačilu izda dovoljenje za parkiranje. V dovoljenju se določijo pogoji za uporabo te parkirne površine. Hkrati z dovoljenjem izda pristojni organ tudi dovolilnico za parkiranje, ki jo je imetnik dolžan namestiti na vidno mesto v vozilu.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Parkirno dovolilnico izda pristojni organ na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto.
(4) Izda se lahko le ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko ali poslovno enoto.
(5) Ob izdaji parkirne dovolilnice se plača letna taksa v enkratnem znesku 100 eurov.
(6) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne namesti dovolilnice iz prvega odstavka na vidno mesto v vozilu.
(7) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno mesto v vozilu neveljavno dovolilnico.
(8) Neupravičeno uporabljeno dovolilnico redar odvzame in jo pošlje pristojnemu organu. O odvzemu izda potrdilo.
19. člen
(1) Pristojni organ določi javne parkirne površine, namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce.
(2) Parkiranje na površinah iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno le z dovolilnico, ki jo izda pristojni organ.
(3) Dovolilnico iz drugega odstavka tega člena izda pristojni organ na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto. Dovolilnico lahko za lastno vozilo dobi prosilec, ki ima stalno bivališče na območju za pešce, je lastnik stanovanja, kjer ima stalno bivališče, in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže. Izda se lahko le ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto.
(4) Ob izdaji dovolilnice se plača letna taksa v enkratnem znesku 100 eurov.
(5) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne namesti dovolilnice iz prejšnjega odstavka na vidno mesto v vozilu.
(6) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno mesto v vozilu neveljavno dovolilnico.
(7) Neupravičeno uporabljeno dovolilnico redar odvzame in jo pošlje pristojnemu organu. O odvzemu izda potrdilo.
Javne parkirne hiše
20. člen
(1) Javne parkirne hiše imajo parkirne površine, ki so pod enakimi pogoji namenjene za parkiranje določene vrste vozil. Javne parkirne hiše so lahko v javni in zasebni lasti oziroma so zgrajene na osnovi javno zasebnega partnerstva.
(2) Višina parkirnine v javnih parkirnih hišah mora biti usklajena z višino parkirnine na javnih parkirnih površinah ob vozišču javnih cest tako, da je višina parkirnine v garažnih hišah nižja.
(3) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
4. Ostale parkirne površine
21. člen
(1) Vozniki smejo parkirati motorna vozila le na mestih, ki so določena za parkiranje določene vrste vozil. Ta mesta morajo biti označena s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
Parkiranje vozil za mobilno oglaševanje
22. člen
(1) Pristojni organ na podlagi vloge in proti plačilu izda dovoljenje za parkiranje vozil za mobilno oglaševanje na javnih površinah. V dovoljenju se določijo pogoji za uporabo te parkirne površine. Hkrati z dovoljenjem izda pristojni organ tudi dovolilnico za parkiranje vozila za mobilno oglaševanje, ki jo je imetnik dolžan namestiti na vidno mesto v vozilu.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik vozila, ki ne namesti dovolilnice iz drugega odstavka tega člena na vidno mesto v vozilu.
(4) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno mesto v vozilu neveljavno dovolilnico iz drugega odstavka tega člena.
(5) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
Parkirane koles, koles z motorjem in motornih koles
23. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo izključno za potrebe parkiranja koles, koles z motorjem in motornih koles.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
Dostavna mesta
24. člen
(1) Pristojni organ lahko določi potrebno število dostavnih mest, namenjenih izključno za potrebe izvajanja dostave.
(2) Površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Parkiranje na dostavnih mestih je prepovedano, dovoljena pa je ustavitev za čas, potreben, da se naloži ali razloži tovor, ki je predmet dostave, vendar največ 30 minut.
(4) Na dostavnih mestih je potrebno na vidnem mestu v vozilu namestiti parkirno uro in označiti čas začetka dostave.
(5) Dostava na javnih prometnih površinah ne sme ovirati ali onemogočiti normalnega poteka prometa in mora biti opravljena brez odlašanja in hitro. Po naložitvi ali razložitvi blaga je potrebno cesto temeljito očistiti.
(6) Voznik po preteku s parkirno uro označenega časa ne sme ponovno podaljšati časa parkiranja.
(7) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne označi časa začetka parkiranja ali ponovno podaljša čas parkiranja po preteku s parkirno uro označenega.
(8) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom ali petim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
Parkirna mesta za avto-taksi vozila
25. člen
(1) Pristojni organ lahko določi potrebno število parkirnih mest, namenjenih izključno uporabi za potrebe parkiranja avto-taksi vozil.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
Parkirna mesta za hotelske goste
26. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo za parkiranje hotelskih gostov.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Za uporabo parkirnih prostorov iz prvega odstavka tega člena se plača 400 eurov letno za posamezni parkirni prostor.
(4) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
Javna parkirna mesta dana v najem
27. člen
(1) Javna parkirna mesta v lasti OŠL se lahko oddajo v najem s pogodbo. Najemojemalec taka parkirna mesta lahko uporablja le za lastne potrebe in za uporabo ne sme pobirati nadomestila ali parkirnine. Pogodba se sklene v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme Občinski svet. Najemojemalec prejme dovolilnico za parkiranje na točno določenem parkirnem mestu.
(2) Parkiranje na parkirnih mestih iz prvega odstavka brez dovolilnice za parkiranje ni dovoljeno.
(3) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe ali fizična oseba pa z globo 100 evrov.
(4) Z globo 80€ se kaznuje za prekršek voznik ali posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
III. VARSTVO UDELEŽENCEV CESTNEGA PROMETA
Območja za pešce
28. člen
(1) Območja za pešce določi Občinski svet. Območja za pešce se ne sme določiti na lokalnih zbirnih cestah in lokalnih cestah med naselji.
(2) Območja za pešce so lahko varovana s premičnimi ali nepremičnimi fizičnimi zaporami, ki preprečujejo vožnjo vozil.
(3) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, ki omogoča elektronsko upravljanje. V tem primeru upravičenec do prevoza pri pristojnem organu pridobi elektronsko kartico za upravljanje premičnih zapor na območjih za pešce.
(4) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
29. člen
(1) V območje za pešce smejo poleg vozil, ki so navedena v zakonu, zapeljati tudi vozila:
– za potrebe izvajanja dostave blaga, materiala za gradnjo, vzdrževanje objektov, kurirskih storitev in servisne dejavnosti na območju za pešce;
– lastnikov ali najemnikov stanovanj, poslovnih prostorov in garaž znotraj območja za pešce;
– za potrebe izvajanja javnih prireditev, razstav in obredov;
– za potrebe izvajana gospodarskih javnih služb in dela medobčinskega redarstva;
– protokolarnih in novinarskih dejavnosti;
– prevoza otrok do šol in vzgojno varstvenih ustanov;
– prevoza invalidnih in oslabelih oseb;
– koncesije za razvoz tople hrane oskrbovancem (oskrba na domu);
– mrliško pregledne službe in
– prevoza umrlih.
(2) Vozila iz prvega odstavka tega člena, razen tistih, ki jih določa zakon, smejo zapeljati v območje za pešce le, če je to dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo in imajo dovolilnice pristojnega organa izdane na podlagi Pravilnika o pogojih za dostop v območja za pešce in območja umirjenega prometa, ki ga sprejme Občinski svet.
(3) Dovolilnico je imetnik dolžan namestiti na vidno mesto v vozilu.
(4) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno mesto v vozilu neveljavno dovolilnico.
(6) Neupravičeno uporabljeno dovolilnico redar odvzame in jo pošlje pristojnemu organu. O odvzemu izda potrdilo.
30. člen
(1) Dostava v območju za pešce se opravlja v dostavnem času med 6.00 in 10.00 uro, kar mora biti določeno s predpisano prometno signalizacijo. Čas zadrževanja za potrebe dostave je omejen na čas, ki je potreben, da se naloži ali razloži tovor, ki je predmet dostave, vendar največ 30 minut. Za izvajanje dostave v dostavnem času ni potrebno pridobiti dovolilnico pristojnega organa.
(2) V območju za pešce je v dostavnem času dovoljena vožnja in ustavitev vozil do 7,5 ton največje dovoljene skupne mase. Prekoračitev največje dovoljene skupne mase 7,5 ton je dovoljena za dostavo gradbenega materiala ali drugih izdelkov, ki imajo takšno dimenzijo, maso in obliko, da jih ni mogoče dostaviti drugače oziroma dostava večje količine enkrat prepeljanega blaga zagotavljala učinkovitejšo dostavo in zmanjšanje števila prevoznih poti.
(3) Vozniki morajo na vidnem mestu v vozilu namestiti parkirno uro in označiti čas začetka dostave.
(4) Zaradi prevoza, nakladanja in razkladanja tovora ne sme biti ogrožen ali oviran promet pešcev oziroma poškodovana javna površina.
(5) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
Območja umirjenega prometa
31. člen
(1) Območje umirjenega prometa določi pristojni organ. Območja umirjenega prometa se ne sme določiti na lokalnih zbirnih cestah in lokalnih cestah med naselji.
(2) Območja umirjenega prometa so lahko varovana s premičnimi ali nepremičnimi fizičnimi zaporami, ki preprečujejo vožnjo vozil.
(3) Dostava na območjih umirjenega prometa se opravlja v dostavnem času od 5:00 do 21:00.
(4) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, ki omogoča elektronsko upravljanje. V tem primeru upravičenec do prevoza pri pristojnem organu pridobi elektronsko kartico za upravljanje premičnih zapor na območjih umirjenega prometa.
(5) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
Območja omejene hitrosti
32. člen
(1) Območja omejene hitrosti določi pristojni organ, ko zaradi prometnotehničnih elementov, gostote prometa pešcev, kolesarjev ali drugih udeležencev v prometu ter predvsem njihove varnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov treba omejiti hitrost vozil v naselju pod 50 km/h. Pristojni organ lahko na občinski cesti omeji najvišjo dovoljeno hitrost vozil na manj kot 50 km/h ali določi naselje oziroma del naselja kot območje omejene hitrosti.
(2) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
Naprave in ukrepi za umirjanje prometa
33. člen
(1) Naprave in ukrepe za umirjanje prometa na občinskih cestah določa pristojni organ.
(2) Obvezna je postavitev naprav oziroma izvedba ukrepov za umirjanje prometa pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob katerih je zaradi varnosti otrok in starejših ter invalidov dodatno zmanjšana največja dovoljena hitrost v naselju.
(3) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.
Postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj za pešce na nevarnih mestih
34. člen
(1) Postavitev zaščitnih ograj za pešce na nevarnih mestih odredi pristojni organ.
(2) Zaščitne ograje vzdržuje izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest.
(3) Z denarno kaznijo 600 € se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 80 €.
IV. POGOJI IN NAČIN ODSTRANITVE, PRIKLENITVE TER HRAMBE NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZIL
35. člen
(1) Odstranitev oziroma odvoz in priklenitev z lisicami nepravilno parkiranega vozila iz 36. in 42. odloka opravi izvajalec, ki je izbran na podlagi javnega razpisa (v nadaljevanju: izvajalec).
(2) Izvajalec je dolžan vozilo, ki je nepravilno parkirano in ogroža varnost cestnega prometa, odstraniti v najkrajšem možnem času.
(3) Izvajalec je dolžan vozilo, za katerega je odrejeno, da se priklene z lisicami, prikleniti v najkrajšem možnem času.
(4) Stroški odstranitve oziroma odvoza in priklenitev z lisicami se določi s pravilnikom, ki ga sprejme Občinski svet.
Odstranitev oziroma odvoz vozila s pajkom
36. člen
(1) Redar odredi odstranitev oziroma odvoz vozila s pajkom v skladu s pogoji in načinom, določenim v zakonu in tem odloku.
(2) Redar izda pisno odredbo za odvoz vozila s pajkom, ki jo namesti na vozilo tako, da jo voznik zlahka opazi.
(3) Odredba za odvoz vozila mora vsebovati:
– registrsko številko vozila,
– znamko in tip vozila,
– kraj prekrška,
– datum in čas prekrška.
(4) Redar mora o vsaki opravljeni odstranitvi vozila obvestiti policijo.
37. člen
(1) Izvajalec opravlja dejavnost hrambe in varovanja vozil na za to določenem in urejenem prostoru. Na poslovnem prostoru mora biti na vidnem mestu označena firma izvajalca, čas poslovanja in cenik.
(2) Izvajalec mora zagotoviti, da se lahko vozilo prevzame kadarkoli.
(3) Odvoz vozila se opravi na stroške lastnika oziroma uporabnika vozila.
38. člen
(1) Izvajalec odgovarja za morebitne poškodbe ali tatvino vozila od začetka izvajanje odredbe, s katero je bil odrejen odvoz vozila do prevzema vozila.
(2) Odredba se začne izvajati z nameščanjem opreme za odvoz vozila.
39. člen
(1) Voznik oziroma uporabnik vozila mora plačati izvajalcu 50% višine stroškov, določenih za odvoz vozila, če želi prevzeti vozilo na kraju prekrška potem, ko je redar že napisal odredbo za odvoz vozila, izvajalec pa s kraja prekrška vozila še ni odpeljal.
(2) Voznik oziroma uporabnik vozila mora plačati stroške iz prejšnjega odstavka takoj na kraju prekrška, sicer se šteje, da voznik ne želi prevzeti vozila na kraju prekrška.
(3) Šteje se, da je vozilo odpeljano, ko pajek spelje z mesta, kjer je naložil vozilo.
40. člen
Izvajalec vrne odstranjeno vozilo na mestu hrambe, ko lastnik ali uporabnik vozila predloži dokazila o plačilu stroškov odvoza in varovanja vozila.
41. člen
Če lastnik ali uporabnik vozila ne prevzame vozila v 30 dneh od dneva odvoza vozila, se šteje, da je to vozilo zapuščeno, izvajalec pa ravna z vozilom po postopku, določenem za zapuščena vozila.
Priklenitev z lisicami
42. člen
(1) Redar odredi priklenitev lisic na vozilo v skladu s pogoji in načinom, določenim v zakonu in tem odloku.
(2) Redar odredi priklenitev lisic na vozilo, ki je:
– nepravilno parkirano, a ne izpolnjuje pogojev za odstranitev vozila,
– parkirano v nasprotju s prometno ureditvijo,
– parkirano, a zanj ni plačana predpisana taksa,
– nepravilno parkirano tako, da izpolnjuje pogoje za odvoz s pajkom, a ga tehnično ni mogoče odpeljati.
(3) Redar izda pisno odredbo za priklenitev z lisicami, ki jo namesti na vozilo tako, da jo voznik zlahka opazi.
(4) Odredba za priklenitev vozila z lisicami mora vsebovati:
– registrsko številko vozila,
– znamko in tip vozila,
– kraj prekrška,
– datum in čas prekrška.
43. člen
(1) Vozila, na katerega so priklenjene lisice, voznik ne sme odpeljati ali premikati, dokler lisic ne odstrani izvajalec.
(2) Z globo 100 eurov se kaznuje voznik, ki samovoljno odstrani priklenjene lisice z vozila.
(3) Za namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic se vozniku zaračuna odškodnina v višini vrednosti lisic.
44. člen
(1) Stroške za priklenitev in odstranitev lisic lastnik ali uporabnik vozila plača na lokaciji, ki je navedena na odredbi in opozorilu o priklenitvi lisic.
(2) Če stroški iz prvega odstavka tega člena niso poravnani v 48 urah od namestitve odredbe in opozorila o priklenitvi lisic, redar odredi odstranitev vozila s pajkom na varovan prostor.
45. člen
(1) Izvajalec mora z vozila odstraniti lisice takoj oziroma najpozneje v 2 urah po predložitvi dokazila o poravnavi stroškov za priklenitev parkiranega vozila. Lisice odklepa izvajalec vse dni v letu.
(2) Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj odstraniti vozilo z mesta, kjer je bilo nepravilno parkirano.
(3) Če zaradi izvajanja tega odloka nastanejo poškodbe na vozilu, je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo.
V. RAVNANJE Z ZAPUŠČENIMI VOZILI
46. člen
Redar ali inšpektor ravna z zapuščenimi vozili skladno z določili zakona.
47. člen
Odredba za odstranitev zapuščenega vozila mora vsebovati:
– znamko, tip in barvo vozila,
– lokacijo zapuščenega vozila,
– datum zaznave zapuščenega vozila,
– številko in datum izdaje pisne odredbe,
– morebitne identifikacijske oznake vozila (številka šasije, številka motorja itd.).
48. člen
(1) Izvajalec zagotovi 24-urno hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje za čas hrambe.
(2) Na poslovnem prostoru izvajalca rednega vzdrževanja cest mora biti na vidnem mestu označena firma ter čas poslovanja in postopek izdajanja zapuščenih vozil.
49. člen
Izvajalec vodi evidenco prevzetih zapuščenih vozil, ki mora obsegati podatke iz prvega odstavka 42. člena tega odloka in datum ter uro prevzema zapuščenega vozila.
50. člen
Izvajalec preda vozilo lastniku na podlagi listine, s katero dokaže, da je lastnik zapuščenega vozila. Lastnik vozila mora pred prevzemom plačati stroške odvoza in hrambe.
51. člen
Če lastnik zapuščenega vozila ne prevzame v zakonsko določenem roku (3 mesecev) od izdaje odredbe, se vozilo uniči po določbah predpisov, ki urejajo ravnanje z zapuščenimi predmeti.
52. člen
(1) Po preteku treh mesecev ali po lastnikovem prevzemu zapuščenega vozila izvajalec obvesti odredbodajalca o morebitnih identifikacijskih oznakah odstranjenega zapuščenega vozila, zaradi nadaljnjega vodenja postopka o prekršku zoper lastnika vozila.
(2) Z globo 600 evrov se kaznuje izvajalec rednega vzdrževanja cest, če ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja cest pa se kaznuje z globo 100 evrov.
VI. ODGOVORNOST LASTNIKA VOZILA
53. člen
(1) Če je prekršek po tem odloku storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil.
(2) Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, s katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba.
VII. NADZOR
54. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, ki urejajo postavljanje in vzdrževanje predpisane prometne signalizacije in nadzor nad zapuščenimi vozili, opravlja inšpektor v skladu s pooblastili, predpisanimi v ZVCP-1 (zakonu) in v tem odloku.
(2) Redarji izvajajo nadzor nad izvajanjem določb ZVCP-1 in tega odloka, v skladu s svojimi pooblastili, predpisanimi zakonodaji in v tem odloku.
(3) Inšpektorji in redarji vodijo postopek o prekršku in odločajo v postopku o prekršku po določbah zakonodaje kot prekrškovni organi v skladu s pooblastili, določenimi v prvem in drugem odstavku tega člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Škofja Loka, Uradni list RS, št. 2/97 in 6/08.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati 49., 50. in 52. člen Odloka o občinskih cestah, Uradni list RS, št. 78/98.
56. člen
(1) Predpisi na podlagi tega odloka morajo biti izdani v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Predpisi vezani na javne razpise in koncesije morajo biti izdani v treh mesecih od uveljavitve pogodb z izvajalci oziroma koncesionarji.
(3) Kolikor v določbah tega odloka ni drugače določeno, se predpisi, izdani na podlagi Odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Škofja Loka, Uradni list RS, št. 2/97 in 6/08 uporabljajo do izdaje predpisov, določenih v tem odloku, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
57. člen
Postavitev prometne signalizacije skladno s tem odlokom mora biti izvedeno najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
58. člen
Občinski svet s sklepom ustanovi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
59. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-7/2009
Škofja Loka, dne 12. maja 2009
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost