Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009

Kazalo

1834. Odlok o ustanovitvi Sveta regije Posavje, stran 5446.

Na podlagi 23. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 76/08), Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99 in 125/03 in 73/06), Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02), Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek), Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 05/03 in 57/06), Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – uradno prečiščeno besedilo – UPB 1) in Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) so Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli, na seji dne 27. 11. 2008, Občinski svet Občine Brežice, na seji dne 26. 1. 2009, Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki, na seji dne 27. 11. 2008, Občinski svet Občine Krško, na seji dne 22. 1. 2009, Občinski svet Občine Radeče, na seji dne 9. 4. 2009 in Občinski svet Občine Sevnica, na seji dne 18. 2. 2009 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Sveta regije Posavje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja delo in organizacijo Sveta regije (v nadaljevanju: svet), katerega ustanoviteljice so občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica, ki tvorijo regijo Posavje.
II. SESTAVA SVETA IN NJEGOVI ORGANI
2. člen
Svet sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
Župana lahko na seji sveta nadomešča pisno pooblaščeni namestnik.
3. člen
Svet ima predsednika, ki se določi izmed županov občin ustanoviteljic.
Mandat predsednika traja eno leto, predsedniki pa se zamenjujejo po abecednem vrstnem redu občin ustanoviteljic.
Sedež sveta je na sedežu RRA Posavje, CKŽ 46, Krško.
4. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe sveta opravlja delavec Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje), ki ga določi direktor RRA Posavje.
5. člen
Svet lahko za pripravo posameznih zadev iz svojega področja ustanovi občasna delovna telesa.
Če je taka zadeva na dnevnem redu, je predstavnik delovnega telesa vabljen na sejo sveta.
V skladu z vsebino dnevnega reda seje sveta se vabi tudi ustrezne regijske institucije.
III. PRISTOJNOSTI IN DELO SVETA
6. člen
Naloge sveta so:
– sprejem regionalnega razvojnega programa,
– potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
– potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov,
– imenovanje predstavnikov občin v regionalnem razvojnem svetu,
– imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije,
– imenovanje predstavnikov v upravni odbor RRA Posavje,
– določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije ter ustanovitev in izvrševanje upravljavskih pravic v RRA Posavje,
– sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije,
– nadzor nad delom RRA Posavje,
– predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav.
7. člen
Delo sveta je javno. Javnost se lahko omeji ali izključi, če svet tako odloči.
Svet dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na predlog posameznega člana sveta ali na predlog direktorja RRA Posavje.
8. člen
Sejo je treba sklicati najmanj pet dni pred dnem, določenim za sejo sveta. Sklicu seje sveta, ki obsega predlog dnevnega reda, mora biti priloženo ustrezno gradivo.
V nujnih primerih, ko tako odloči predsednik, se seja lahko skliče v roku krajšem od pet dni, s faksom, elektronsko pošto ali po telefonu.
Lahko se opravi tudi korespondenčna seja, člani sveta pa morajo pred tem dobiti gradivo oziroma predlagane sklepe, o katerih se glasuje.
9. člen
O delu sveta se piše zapisnik, katerega izvod prejme vsak član sveta.
10. člen
Dogovori in odločitve sveta so veljavni in obvezujoči, ko jih sprejmejo vsaj 4 člani sveta, ki hkrati predstavljajo vsaj 50% prebivalcev celotne regije Posavje, pri čemer se upoštevajo podatki o številu prebivalcev posamezne občine, ki so javno objavljeni s strani Statističnega urada Republike Slovenije.
11. člen
Sredstva, potrebna za delovanje sveta zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Do 9. maja 2009 svetu predseduje Občina Krško, v naslednjih letih se zvrstijo občine ustanoviteljice po vrstnem redu, navedenem v 3. členu tega odloka.
13. člen
Odlok v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
14. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Sveta regije Posavje (Uradni list RS, št. 38/06 in 34/07).
15. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-0009/2008
Bistrica ob Sotli, dne 27. novembra 2008
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.
Št. 007-7/07
Brežice, dne 26. januarja 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Št. 303-2/2008
Kostanjevica na Krki, dne 27. novembra 2008
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
Št. 007-1/2007 0403
Krško, dne 22. januarja 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
Št. 303-1/2008
Radeče, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.
Št. 300-0003/2009
Sevnica, dne 18. februarja 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.