Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009

Kazalo

1753. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Jesenice, stran 5175.

Na podlagi 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in 70/08) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in 102/07) je Občinski svet Občine Jesenice na 27. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Jesenice
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se urejajo pogoji in način izvajanja izbirne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Jesenice (v nadaljevanju: dejavnost sistemskega operaterja).
Izvajalec lokalne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja (v nadaljevanju: sistemski operater) v javnem interesu izvaja obveznosti iz gospodarske javne službe, zlasti varnost obratovanja, zagotavljanje zanesljive dobave zemeljskega plina in storitev pod splošnimi pogoji vsakomur, redno in trajno obratovanje, zagotavljanje predpisane kvalitete in razumne cene dobavljenega zemeljskega plina oziroma storitev ter varovanje okolja, kar vključuje skrb za energetsko učinkovitost in izboljšanje lokalnih podnebnih razmer.
2. člen
(opredelitev gospodarske javne službe)
Gospodarska javna služba dejavnost sistemskega operaterja obsega:
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo zemeljskega plina,
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja,
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, povezano,
– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih,
– upravljanje z vsemi objekti, omrežjem in napravami sistema oskrbe s plinom, ki so v lasti Občini Jesenice po načelu dobrega gospodarja.
3. člen
(območje izvajanja gospodarske javne službe)
Gospodarska javna služba se izvaja na območju Občine Jesenice.
4. člen
(sistemski operater)
Za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Jesenice se imenuje JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, ki ima izključno pravico distribucije zemeljskega plina do 1. 1. 2030.
5. člen
(javna pooblastila)
Sistemski operater ima pri izvajanju gospodarske javne službe naslednja javna pooblastila:
– daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s predpisi o urejanju prostora,
– določa projektne pogoje, ki se nanašajo ali imajo vpliv na načrtovano ali zgrajeno javno omrežje, pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi o graditvi objektov za posege,
– izdaja soglasja k priključitvi na distribucijsko omrežje.
6. člen
(omrežnina)
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo gospodarsko javno službo sistemskega operaterja, se financirajo iz omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki omrežja sistemskemu operaterju.
Višino omrežnine določi sistemski operater v skladu z akti, ki jih na podlagi Energetskega zakona izda Agencija za energijo. Pred objavo omrežnine v Uradnem listu RS mora pridobiti soglasje Agencije za energijo.
Sistemski operater zaračunava uporabnikom omrežnino, v skladu z Energetskim zakonom, aktom o določitvi omrežnine na območju Občine Jesenice in drugimi veljavnimi predpisi.
7. člen
(pregled zmogljivosti)
Sistemski operater vsaki dve leti pripravi in objavi pregled, ki vsebuje:
– manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti,
– potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji,
– napoved porabe zemeljskega plina za naslednjih 5 (pet) let.
8. člen
(program ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina)
Sistemski operater mora vzpostaviti program ukrepov za doseganje zanesljivosti dobave zemeljskega plina. O programu in izvajanju mora letno poročati Agenciji za energijo, poročilo objaviti in ga posredovati tudi Občini Jesenice.
9. člen
(informiranje odjemalcev)
Sistemski operater mora najmanj enkrat letno informirati na svoji spletni strani in na krajevno običajen način odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe zemeljskega plina na distribucijskem omrežju, kjer sistemski operater opravlja gospodarsko javno službo.
10. člen
(kataster omrežja in infrastrukture)
Sistemski operater je dolžan voditi kataster omrežij in infrastrukture, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o odjemalcih, uporabnikih in trošilih ter oboje posredovati Občini Jesenice, kolikor ta to zahteva.
11. člen
(lastništvo omrežja)
Distribucijsko omrežje oziroma druge naprave, ki so del infrastrukture gospodarske javne službe in se nahajajo na območju Občine Jesenice, so v občinski lasti.
12. člen
(definicija distribucijskega omrežja)
Distribucijsko omrežje je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, določenim s strani občine kot območja izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih uporabnikov.
Distribucijsko omrežje obsega primarne in sekundarne plinovode, priključne plinovode ter objekte in naprave, ki so namenjene oskrbi uporabnikov zemeljskega plina na tem omrežju, vključno z glavnim zapornim elementom (požarno pipo) priključnih plinovodov.
Priključni plinovod je plinovod za dovod zemeljskega plina do posamezne zgradbe z glavnim zapornim ventilom in napravami na omrežju.
13. člen
(priključitev na distribucijsko omrežje)
Uporabnik mora za vsako priključitev na distribucijsko omrežje ali njeno spremembo pridobiti soglasje sistemskega operaterja za priključitev.
Sistemski operater mora na primeren način obvestiti nove potencialne uporabnike o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.
Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način in pod pogoji določenimi z Energetskim zakonom, s tem odlokom, splošnimi pogoji za dobavo in odjem plina in sistemskimi obratovalnimi navodili.
Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le sistemski operater.
14. člen
(vloga za priključitev)
Sistemski operater mora na podlagi popolne pisne vloge izdati odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v roku, določenem s prepisi, ki urejajo splošni upravni postopek. Pogoji za izdajo soglasja ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v splošnih pogojih.
O pritožbi zoper izdajo odločbe odloča Agencija za energijo.
15. člen
(pogodba o priključitvi)
Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžan sistemski operater priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje, če priključek izpolnjuje zakonske, tehnične in druge pogoje, določene s sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji.
Pred priključitvijo skleneta sistemski operater in uporabnik omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.
16. člen
(pogodba o dostopu)
Sistemski operater in uporabnik skleneta pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, skladno z Energetskim zakonom, sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji, v kateri se dogovorita o uporabi distribucijskega omrežja za odjem ali oddajo dogovorjene količine plina ob dogovorjenem času.
S pogodbo o dostopu pridobi upravičenec do dostopa za določen čas zagotovljen dostop do distribucijskega omrežja za določeno prenosno zmogljivost in smer prenosa.
Uporaba dostopa do distribucijskega omrežja je odvisna od obstoječih zmogljivosti dostopa do distribucijskega omrežja, predvsem glede rekonstrukcij ali dograditev obstoječega priključka ali odjemnega mesta.
V primeru več sočasno prispelih zahtev in pomanjkanju prostih distribucijskih zmogljivosti se te razdelijo sorazmerno glede na zahtevani dostop.
17. člen
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja)
Sistemski operater je dolžan vzdrževati in upravljati distribucijsko omrežje, s katerim izvaja gospodarsko javno službo tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja.
18. člen
(kazenske določbe)
Z globo 1000,00 EUR se kaznuje sistemski operater, če ne izpolnjuje obveznosti iz 7., 10. in 17. člena tega odloka.
Odgovorna oseba sistemskega operaterja se za prekršek iz prejšnjega člena kaznuje z globo 300,00 EUR.
19. člen
(nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija, strokovni nadzor nad sistemskim operaterjem pa izvaja Komunalna direkcija Občine Jesenice.
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in odjemu in dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 68/03, 124/04 in 43/05) in Tarifni pravilnik za dobavo in prodajo plina iz plinovodnega omrežja v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 48/01 in 54/05).
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2008
Jesenice, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti