Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009

Kazalo

1735. Pravilnik o registru pooblaščenih aktuarjev, stran 5109.

Na podlagi petega odstavka 76.a člena in na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06, 9/07, 102/07, 69/08 in 19/09; v nadaljevanju ZZavar) izdaja strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor
P R A V I L N I K
o registru pooblaščenih aktuarjev
1. člen
(register)
1. Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) v skladu s prvim odstavkom 76.a člena ZZavar vodi register pooblaščenih aktuarjev (v nadaljevanju: register).
2. Register vsebuje naslednje podatke pooblaščenih aktuarjev:
– zaporedno številko,
– ime,
– priimek,
– datum izdaje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja.
3. Register je v skladu z drugim odstavkom 76.a člena ZZavar javen in objavljen na spletni strani Agencije.
2. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– postopek za vpis pooblaščenega aktuarja v register,
– postopek za spremembo podatkov v registru ter
– postopek izbrisa pooblaščenega aktuarja iz registra.
3. člen
(vpis)
1. Pooblaščenega aktuarja vpiše Agencija v register na podlagi izdanega dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja.
2. Agencija izvede vpis v register v roku 15 dni od izdaje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja.
4. člen
(sprememba podatkov v registru)
1. Pooblaščeni aktuar, vpisan v register, mora Agencijo pisno obvestiti o vsaki spremembi podatkov, vpisanih v register, in sicer v 8 dneh od spremembe.
2. Agencija izvede spremembo podatkov, vpisanih v register, v roku 15 dni od prejema pisnega obvestila o spremembi.
5. člen
(izbris iz registra)
1. Agencija izbriše pooblaščenega aktuarja iz registra:
– če Agencija pooblaščenemu aktuarju odvzame dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja ali
– ob smrti pooblaščenega aktuarja.
2. Izbris iz registra se opravi po uradni dolžnosti.
3. Izbris iz registra se opravi v roku 15 dni od:
– pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja,
– trenutka, ko je Agencija izvedela za smrt aktuarja.
6. člen
(prehodne in končne določbe)
Agencija bo v roku 15 dni od začetka veljavnosti Pravilnika o registru pooblaščenih aktuarjev v register vpisala vse pooblaščene aktuarje, ki imajo na dan veljavnosti tega pravilnika dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja.
7. člen
(veljavnost)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. maja 2009
EVA 2009-1611-0106
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.