Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009

Kazalo

1733. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 5104.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. točke Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
1. V Navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08) v poglavju II. POROČILO O KRATKOROČNIH TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH IZ POSLOVANJA Z NEREZIDENTI – SKV se
– v točki 5.8. A. TERJATVE odstavek, ki se začne z 'Neto transakcije' nadomesti z odstavkom:
'Neto transakcije': vpiše se vrednost sprememb (izdane fakture, plačila, kompenzacije, poboti, odstopi in prevzemi terjatev, prekvalifikacije kratkoročnih terjatev v neposredne naložbe (poročanje tudi na poročilih SN), prekvalifikacije kratkoročnih terjatev v dolgoročne kredite na podlagi kreditne pogodbe) v mesecu, za katerega se poroča, razen enostranskih odpisov. Povečanja se prikaže s pozitivnim predznakom, zmanjšanja z negativnim predznakom.
– v točki 5.8. A. TERJATVE odstavek, ki se začne z 'Ostalo' nadomesti z odstavkom:
'Ostalo': vpiše se vrednost enostranskih odpisov terjatev (v primeru prisilne poravnave, stečaja tujega partnerja, zaradi odvzema blaga ipd.). Povečanja se prikaže s pozitivnim predznakom, zmanjšanja z negativnim predznakom.
– v točki 5.9. B. OBVEZNOSTI odstavek, ki se začne z 'Neto transakcije' nadomesti z odstavkom:
'Neto transakcije': vpiše se vrednost sprememb (prejete fakture, plačila, kompenzacije, poboti, odstopi in prevzemi obveznosti, prekvalifikacije kratkoročnih obveznosti v neposredne naložbe (poročanje tudi na poročilih SN), prekvalifikacije kratkoročnih obveznosti v dolgoročne kredite na podlagi kreditne pogodbe) v mesecu, za katerega se poroča, razen enostranskih odpisov. Povečanja se prikaže s pozitivnim predznakom, zmanjšanja z negativnim predznakom.
– v točki 5.9. B. OBVEZNOSTI odstavek, ki se začne z 'Ostalo' nadomesti z odstavkom:
'Ostalo': vpiše se vrednost enostranskih odpisov obveznosti (v primeru prisilne poravnave, stečaja tujega partnerja, zaradi odvzema blaga ipd.). Povečanja se prikaže s pozitivnim predznakom, zmanjšanja z negativnim predznakom.
2. V poglavju IV. POROČILO O PREJETIH IN DANIH KREDITIH TER DEPOZITIH Z NEREZIDENTI – KRD se:
– v točki 5.11. A. TERJATVE, A.2. GLAVNICA IN OBRESTI – GLAVNICA odstavek, ki se začne s 'Povečanje' nadomesti z odstavkom:
'Povečanje': vpiše se vrednost koriščenja sredstev v mesecu, za katerega se poroča. Pri finančnem posojilu se vpiše vrednost koriščenja sredstev v mesecu, za katerega se poroča. Pri depozitu se vpiše vrednost povečanja vezanih in vpoglednih sredstev. Pri dolgoročnem trgovinskem kreditu se vpiše vrednost izvoza blaga ali storitve. Vpišejo se tudi podatki o prekvalifikacijah kapitala (poročanje tudi na poročilih SN) in obveznic oziroma instrumentov denarnega trga (poročanje tudi na poročilu DVP) v dolžniške inštrumente, o kapitalizaciji obresti ter pogodbeno dogovorjene spremembe ročnosti.
– v točki 5.11. A. TERJATVE, A.2. GLAVNICA IN OBRESTI – GLAVNICA odstavek, ki se začne z 'Zmanjšanje' nadomesti z odstavkom:
'Zmanjšanje': vpiše se vrednost odplačil glavnice v mesecu, za katerega se poroča in podatke o prekvalifikacijah terjatev v druge oblike instrumentov (lastniški delež – poročanje tudi na poročilu SN; obveznica oziroma instrument denarnega trga – poročanje tudi na poročilu DVP) ter pogodbeno dogovorjene spremembe ročnosti.
– v točki 5.11. A. TERJATVE, A.2. GLAVNICA IN OBRESTI – GLAVNICA odstavek, ki se začne z 'Ostale spremembe' nadomesti z odstavkom:
'Ostale spremembe': vpiše se podatke o enostranskih odpisih in vseh ostalih spremembah po pogodbi, kot so sprememba kapitalske povezanosti med dolžnikom in upnikom, sprememba sektorja nerezidenta, države, valute.
– v točki 5.11. A. TERJATVE, A.2. GLAVNICA IN OBRESTI – OBRESTI odstavek, ki se začne s 'Plačane obresti' nadomesti z odstavkom:
'Plačane obresti':vpiše se vrednost plačanih obresti v mesecu, za katerega se poroča in podatke o prekvalifikacijah terjatev v druge oblike instrumentov (lastniški delež – poročanje tudi na poročilu SN; obveznica oziroma instrument denarnega trga – poročanje tudi na poročilu DVP) in o kapitalizaciji obresti.
– v točki 5.11. A. TERJATVE, A.2. GLAVNICA IN OBRESTI – OBRESTI odstavek, ki se začne z 'Ostale spremembe' nadomesti z odstavkom:
'Ostale spremembe': vpiše se podatke o enostranskih odpisih in vseh ostalih spremembah po pogodbi, kot so sprememba kapitalske povezanosti med dolžnikom in upnikom, sprememba sektorja nerezidenta, države, valute.
– v točki 5.12. B. OBVEZNOSTI, B.1. SPLOŠNO se pri 'Kapitalski povezanosti med dolžnikom in upnikom' pri vrednosti 12 tekst pravilno glasi: obveznosti do družb, ki pripadajo skupinam tujih neposrednih vlagateljev.
– v točki 5.12. B. OBVEZNOSTI, B.2. GLAVNICA IN OBRESTI – GLAVNICA odstavek, ki se začne s 'Povečanje' nadomesti z odstavkom:
'Povečanje': vpiše se vrednost koriščenja sredstev v mesecu, za katerega se poroča. Pri finančnem posojilu se vpiše vrednost koriščenja sredstev v mesecu, za katerega se poroča. Pri dolgoročnem trgovinskem kreditu se vpiše vrednost uvoza blaga ali storitve. Vpišejo se tudi podatki o prekvalifikacijah kapitala (poročanje tudi na poročilu SN) in obveznic oziroma drugih oblik instrumentov v dolžniške instrumente o kapitalizaciji obresti ter pogodbeno dogovorjene spremembe ročnosti.
– v točki 5.12. B. OBVEZNOSTI, B.2. GLAVNICA IN OBRESTI – GLAVNICA odstavek, ki se začne z 'Zmanjšanje' nadomesti z odstavkom:
'Zmanjšanje': vpiše se vrednost odplačil glavnice v mesecu, za katerega se poroča in podatke o prekvalifikacijah obveznosti v druge oblike instrumentov (lastniški delež – poročanje tudi na poročilu SN, obveznico oziroma instrument denarnega trga) ter pogodbeno dogovorjene spremembe ročnosti.
– v točki 5.12. B. OBVEZNOSTI, B.2. GLAVNICA IN OBRESTI – GLAVNICA odstavek, ki se začne z 'Ostale spremembe' nadomesti z odstavkom:
'Ostale spremembe': vpiše se podatke o enostranskih odpisih in vseh ostalih spremembah po pogodbi, kot so sprememba kapitalske povezanosti med dolžnikom in upnikom, sprememba sektorja nerezidenta, države, valute.
– v točki 5.12. B. OBVEZNOSTI, B.2. GLAVNICA IN OBRESTI – OBRESTI odstavek, ki se začne s 'Plačane obresti' nadomesti z odstavkom:
'Plačane obresti': vpiše se vrednost plačanih obresti v mesecu, za katerega se poroča in podatke o prekvalifikacijah obveznosti v druge oblike instrumentov (lastniški delež – poročanje tudi na poročilu SN, obveznico oziroma instrument denarnega trga) in o kapitalizaciji obresti.
– v točki 5.12. B. OBVEZNOSTI, B.2. GLAVNICA IN OBRESTI – OBRESTI odstavek, ki se začne s 'Ostale spremembe' nadomesti z odstavkom:
'Ostale spremembe': vpiše se podatke o enostranskih odpisih in vseh ostalih spremembah po pogodbi, kot so sprememba kapitalske povezanosti med dolžnikom in upnikom, sprememba sektorja nerezidenta, države, valute.
3. V poglavju V. POROČILO O KUPLJENIH / PRODANIH TUJIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH MIMO DOMAČIH POSREDNIKOV – DVP se:
– v točki 5.6. A. TERJATVE, A.2. GLAVNICA IN OBRESTI – GLAVNICA odstavek, ki se začne s 'Povečanje' nadomesti z odstavkom:
'Povečanje': vpiše se tržna vrednost nakupa dolžniških vrednostnih papirjev v mesecu, za katerega se poroča in podatke o prekvalifikacijah kapitala v dolžniške vrednostne papirje (v tem primeru se poroča tudi na poročilu SN) in prekvalifikacijah drugih oblik dolžniških instrumentov v dolžniške vrednostne papirje.
– v točki 5.6. A. TERJATVE, A.2. GLAVNICA IN OBRESTI – GLAVNICA odstavek, ki se začne z 'Zmanjšanje' nadomesti z odstavkom:
'Zmanjšanje': vpiše se tržna vrednost prodaje oziroma zapadlosti dolžniških vrednostnih papirjev v mesecu, za katerega se poroča in podatke o zamenjavi dolžniških vrednostnih papirjev za lastniške deleže (v tem primeru se poroča tudi na poročilu SN) in zamenjavi dolžniških vrednostnih papirjev v druge oblike dolžniških instrumentov.
– v točki 5.6. A. TERJATVE, A.2. GLAVNICA IN OBRESTI – GLAVNICA odstavek, ki se začne z 'Ostale spremembe' nadomesti z odstavkom:
'Ostale spremembe': vpiše se podatke o enostranskih odpisih in vseh ostalih spremembah (npr. razlika iz naslova vrednotenja po tržni vrednosti).
4. V poglavju VI. LETNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI – SN se:
– v točki 8.3. B. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN11 se v odstavku, ki se začne s 'Povečanje deleža v kapitalu-tržna vrednost' in 'Zmanjšanje deleža v kapitalu-tržna vrednost' doda alineja:
– prekvalifikacijah dolžniških instrumentov v kapital in obratno;
– v točki 8.3. B. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN11 se v odstavku, ki se začne z: 'Ostale spremembe' briše alineja:
– prekvalifikacijah dolžniških instrumentov v kapital in obratno;
– v točki 9.3. B. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN22 se v odstavku, ki se začne s 'Povečanje deleža v kapitalu-tržna vrednost' in 'Zmanjšanje deleža v kapitalu-tržna vrednost' doda alineja:
– prekvalifikacijah dolžniških instrumentov v kapital in obratno;
– v točki 9.3. B. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN22 se v odstavku, ki se začne z: 'Ostale spremembe' briše alineja:
– prekvalifikacijah dolžniških instrumentov v kapital in obratno;
5. V poglavju VII. MESEČNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI – TRANSAKCIJE, SN-T se:
– v točki 8.3. B. SPREMEMBE NALOŽB SN11-T se v odstavku, ki se začne s 'Povečanje deleža v kapitalu-tržna vrednost' in 'Zmanjšanje deleža v kapitalu-tržna vrednost' doda alineja:
– prekvalifikacijah dolžniških instrumentov v kapital in obratno;
– v točki 8.3. B. SPREMEMBE NALOŽB SN11-T se v odstavku, ki se začne z: 'Ne poroča se o ostalih spremembah' briše alineja:
– prekvalifikacijah dolžniških instrumentov v kapital in obratno;
– v točki 9.3. B. SPREMEMBE NALOŽB SN22-T se v odstavku, ki se začne s 'Povečanje deleža v kapitalu-tržna vrednost' in 'Zmanjšanje deleža v kapitalu-tržna vrednost' doda alineja:
– prekvalifikacijah dolžniških instrumentov v kapital in obratno;
– v točki 9.3. B. SPREMEMBE NALOŽB SN22-T se v odstavku, ki se začne z: 'Ne poroča se o ostalih spremembah' briše alineja:
– prekvalifikacijah dolžniških instrumentov v kapital in obratno;
6. V poglavju VIII. POROČILA O PLAČILNEM PROMETU S TUJINO se:
– v točki 5. Navodilo za izpolnjevanje poročila o plačilu nerezidenta rezidentu – VP60 spremeni postavka »Osnova plačila« tako, da se glasi:
+------------+-------+-----------------------------------------+
|Osnova   | 3AN |šifra osnove plačila iz šifranta plačil |
|plačila   |    |iz tujine in plačil v tujino; dovoljena |
|      |    |tudi šifra 000              |
+------------+-------+-----------------------------------------+
v točki 6. Navodilo za izpolnjevanje poročila o plačilu rezidenta nerezidentu – VP70 spremeni postavka “Osnova plačila” tako, da se glasi:
+----------+---------+-----------------------------------------+
|Osnova  |  3AN  |šifra osnove plačila iz šifranta plačil |
|plačila  |     |iz tujine in plačil v tujino       |
+----------+---------+-----------------------------------------+
7. V PRILOGAH se:
v ŠIFRANTU PLAČIL IZ TUJINE IN PLAČIL V TUJINO obstoječe šifre nadomestijo z novimi:
+------------------------------------------+------+-----+
|Naziv šifre priliva/ odliva        |Priliv|Odliv|
+------------------------------------------+------+-----+
|Blago                   |  A | A |
+------------------------------------------+------+-----+
|Transportne storitve           | B1 | B1 |
+------------------------------------------+------+-----+
|Računalniške, informacijske in      | B2 | B2 |
|komunikacijske storitve          |   |   |
+------------------------------------------+------+-----+
|Konstrukcijske storitve          | B3 | B3 |
+------------------------------------------+------+-----+
|Avtorske pravice in licenčnine,      | B4 | B4 |
|neproizvedena nefinančna imetja in    |   |   |
|koncesije, franšizing in ostale      |   |   |
|premoženjske pravice           |   |   |
+------------------------------------------+------+-----+
|Turistične storitve/potovanja       | B5 | B5 |
+------------------------------------------+------+-----+
|Ostale storitve              | B6 | B6 |
+------------------------------------------+------+-----+
|Dohodki od kapitala (vključene dividende |  C | C |
|in obresti)                |   |   |
+------------------------------------------+------+-----+
|Transferi (nakazila zdomcev, plače oziroma|  D | D |
|dohodki od dela, pokojnine, igre na srečo,|   |   |
|davki na dohodek in premoženje, socialni |   |   |
|prispevki in prejemki – vključeno socialno|   |   |
|varstvo in pokojninski skladi,      |   |   |
|premije/odškodnine neživljenjskega    |   |   |
|zavarovanja in mednarodno sodelovanje)  |   |   |
+------------------------------------------+------+-----+
|Naložbe – investicije v kapitalsko    | F1 | F1 |
|povezane družbe (10 ali več % delež    |   |   |
|lastništva) in družbe v skupini (lastniški|   |   |
|kapital, posojila, vloge, netting)    |   |   |
+------------------------------------------+------+-----+
|Zmanjšanje naložb – dezinvesticije s   | F2 | F2 |
|strani kapitalsko povezanih družb (10 ali |   |   |
|več % delež lastništva) in družb v skupini|   |   |
|(lastniški kapital, posojila, vloge,   |   |   |
|netting)                 |   |   |
+------------------------------------------+------+-----+
|Nakup in prodaja nepremičnin       | F3 | F3 |
+------------------------------------------+------+-----+
|Dolžniški vrednostni papirji in portfolio |  G | G |
|naložbe v lastniške vrednostne papirje  |   |   |
+------------------------------------------+------+-----+
|Finančni derivativi            |  H | H |
+------------------------------------------+------+-----+
|Posojila in vloge s kapitalsko      |  I | I |
|nepovezanimi osebami           |   |   |
+------------------------------------------+------+-----+
|Transakcije nerezidentov         |  Z | Z |
+------------------------------------------+------+-----+
– v ŠIFRANTU MEDNARODNIH INSTITUCIJ IN ORGANIZACIJ se šifra 4Z spremeni tako, da se glasi:
+--------+-----------------------------------------------------+
|4Z   |Other small European Union Institutions (Ombudsman, |
|    |Data Protection Supervisor etc.)           |
|    |Druge majhne institucije Evropske unije (Varuh    |
|    |človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec)    |
+--------+-----------------------------------------------------+
in se dodajo nove šifre:
+--------+-----------------------------------------------------+
|5I   |Eastern Carribean Central Bank (ECCB)        |
|    |Vzhodnokaribska centralna banka           |
+--------+-----------------------------------------------------+
|5O   |Banque Centrale des Etats de'lAfrique de l'Ouest   |
|    |(BCEAO)                       |
|    |Centralna banka držav zahodne Afrike         |
+--------+-----------------------------------------------------+
|5W   |Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC)    |
|    |Banka držav centralne Afrike             |
+--------+-----------------------------------------------------+
|5X   |Communaute Economique et Monetarire de l'Afrique   |
|    |Centrale (CEMAC)                   |
|    |Ekonomska in monetarna skupnost centralne Afrike   |
+--------+-----------------------------------------------------+
|5Y   |EASTERN Carribean Currency Union (ECCU)       |
|    |Vzhodnokaribska valutna unija            |
+--------+-----------------------------------------------------+
|6I   |West African Economic and Monetary Union (WAEMU)   |
|    |Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija     |
+--------+-----------------------------------------------------+
|6R   |Islamic Development Bank (IDB)            |
|    |Islamska razvojna banka               |
+--------+-----------------------------------------------------+
8. VELJAVNOST
To navodilo začne veljati 1. 6. 2009.
V skladu s tem navodilom se poročajo mesečna poročila od vključno junija 2009 dalje.
Nove šifre iz Šifranta plačil iz tujine in plačil v tujino se uporabljajo od 1. 1. 2010 dalje.
Ljubljana, dne 8. maja 2009
Guverner
Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.