Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009

Kazalo

1711. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o habitatnih tipih, stran 5046.

Na podlagi četrtega odstavka 31. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 32/08 – odl. US) in za izvrševanje 110.b člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o habitatnih tipih
1. člen
V Uredbi o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03) se na koncu 1. člena pred piko doda besedilo, ki se glasi:
»v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi direktiv 73/239/EGS, 74/557/EGS in 2002/83/EGS na področju okolja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 368)«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta uredba ureja habitatne tipe, ki so predmet obravnave okoljske odgovornosti v skladu z Direktivo 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 56), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi Direktive 2004/35/ES (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 15).«.
2. člen
Za tretjim odstavkom 2. člena se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Habitatni tipi, ki so predmet odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja, so habitatni tipi »Natura« iz tretjega stolpca priloge 1 te uredbe.«.
3. člen
V prilogi 1 se celotna vrstica:
  »
+------------------------------+-------------+-------------+-+
|Jugovzhodno evropski gozdovi |  42.C   |  91R0   |4|
|rdečega bora         |       |       | |
+------------------------------+-------------+-------------+-+
                               «
nadomesti z novo, ki se glasi:
  »
+------------------------------+------------+--------------+-+
|Dinarska rdečeborovja na   |  42.5C52 |   91R0   |4|
|dolomitu           |      |       | |
+------------------------------+------------+--------------+-+
                              «.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-13/2009/5
Ljubljana, dne 30. aprila 2009
EVA 2009-2511-0041
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti