Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009

Kazalo

1308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica, stran 4187.

Na podlagi 96. člena Zakona prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) – Uradni list RS, št. 33/07, Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica in Š 13 Želimlje (Uradni list RS, št. 83/07) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 23. redni seji dne 31. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica (Uradni list RS, št. 81/05).
II. POSEBNA MERILA IN POGOJI
2. člen
(1) V 5.a členu pod točko Vodovod, se na koncu prve alinee drugega odstavka: »Pri načrtovanju novih posegov v prostor je treba upoštevati:«, doda nov tekst: »in Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 98/07.«.
(2) V 5.a členu se doda točka Plinovod s tekstom: »Planska celota Š 12 Pijava Gorica se nahaja izven vplivnega območja predvidene plinifikacije.«
(3) V 6.a členu se pod točko Območje urejanja ŠMS 12/1 Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/2, 2A/3), črta prvi stavek: »Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski načrt«.
(4) V 6.a členu pod točko Območje urejanja ŠMS 12/1 Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/2, 2A/3), se na koncu člena pripiše stavek: »Za stanovanjsko gradnjo veljajo skupna merila in pogoji za ureditveno enoto SE1«.
3. člen
(1) V 6.b členu pod točko Območje urejanja ŠMS 12/2 Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/2, 2A/4 del, 2A/13, 2A/14, 8/1), se črta prvi stavek: »Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski načrt«.
(2) V 6.a členu pod točko Območje urejanja ŠMS 12/2 Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/2, 2A/4 del, 2A/13, 2A/14, 8/1), se na koncu člena pripiše stavek: »Za stanovanjsko gradnjo veljajo skupna merila in pogoji za ureditveno enoto SE1«.
4. člen
(1) V 6.b členu pod točko Območje urejanja ŠMS 12/3 Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/4 del), se črta prvi stavek: »Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski načrt«.
(2) V 6.a členu pod točko Območje urejanja ŠMS 12/3 Pijava Gorica, Oznaka MS (stara oznaka 2A/4 del), se na koncu člena pripiše stavek: »Za stanovanjsko gradnjo veljajo skupna merila in pogoji za ureditveno enoto SE1«.
5. člen
(1) V 14. členu pod točko Območja kmetijskih in gozdnih zemljišč z oznakami: ŠK 12/1, ŠK 12/2, ŠK 12/3, ŠK 12/4, ŠK 12/5 in ŠK 12/6; ŠKI 12/1, ŠKI 12/2, ŠKI 12/3, ŠKI 12/4, ŠKI 12/5 in ŠKI 12/6; ŠG 12/1, ŠG 12/2 in ŠG 12/3; ŠGP 12/1, ŠGP 12/2 in ŠGP 12/3. Posebni pogoji veljajo za območje: ŠKI 12/7, se v prvem stavku za tekstom: »Na območju 1. kmetijskih zemljišč z oznako ŠKI 12/7« dopiše tekst: »– parc. št. 229 k.o. Gradišče,«.
(2) V 14. členu pod točko Območja kmetijskih in gozdnih zemljišč z oznakami: ŠK 12/1, ŠK 12/2, ŠK 12/3, ŠK 12/4, ŠK 12/5 in ŠK 12/6; ŠKI 12/1, ŠKI 12/2, ŠKI 12/3, ŠKI 12/4, ŠKI 12/5 in ŠKI 12/6; ŠG 12/1, ŠG 12/2 in ŠG 12/3; ŠGP 12/1, ŠGP 12/2 in ŠGP 12/3. Posebni pogoji veljajo za območje: ŠKI 12/7, se za prvo alineo dovoljene opreme za ureditev otroškega igrišča « doda še tekst: »– balinišče«.
6. člen
(1) V PRILOGI 2, na koncu sklopa popisa projektne dokumentacije za predvideno obnovo vodovoda, se doda alinea:
»– Obnova vodovoda Pijava Gorica št. proj. Hidroinženiring d.o.o., 20-834-00/2006, jan. 06«.
(2) V PRILOGI 2, na koncu sklopa popisa projektne dokumentacije za predvideno izgradnjo kanalizacijskega omrežja, se doda novi alinei:
»– Izgradnja sanitarne in meteorne kanalizacije za naselje Pijava Gorica, št. proj. Hidroinženiring d.o.o., 30-228-00-2002, marec 03,
– Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih voda v Občini Škofljica, november 2007, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija«.
III. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2009
Škofljica, dne 3. aprila 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.