Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1187. Zakon o dopolnitvi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-G), stran 3965.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-G)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. marca 2009.
Št. 003-02-3/2009-17
Ljubljana, dne 6. aprila 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-G)
1. člen
V Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1 in 45/08 – ZArbit) se v 101. členu na koncu 10. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. denarna sredstva pomoči potrebnim, ki jih zagotavljajo humanitarne organizacije, ki delujejo v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 712-01/09-8/25
Ljubljane, dne 27. marca 2009
EPA 182-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost