Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1130. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2008, stran 3513.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 124/00, 79/01 in 30/02) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 19. seji dne 26. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2008, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki proračuna ter odhodki in drugi izdatki proračuna so bili realizirani v naslednjih zneskih (v EUR):
+-------+----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  3.456.413|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  3.047.944|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)      |  2.521.182|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.955.167|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   412.658|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   153.357|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)   |   526.762|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   353.509|
|    |premoženja               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    2.417|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |     607|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   170.229|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)      |    48.140|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    23.951|
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    24.189|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)        |   360.329|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   360.329|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |  3.799.238|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)    |   903.290|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   232.620|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    35.880|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   629.790|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    5.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |   877.910|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |    12.499|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   362.393|
|    |gospodinjstvom             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   227.296|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   275.721|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  1.936.304|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  1.936.304|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)    |    81.734|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |    50.714|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim|    31.020|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.- |   –342.826|
|    |II.) (skupaj prihodki minus skupaj   |       |
|    |odhodki)                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|III./1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. –  |   –428.267|
|    |7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki |       |
|    |brez prihodkov od obresti minus skupaj |       |
|    |odhodki brez plačil obresti)      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|III./2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)- |  1.266.743|
|    |(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči  |       |
|    |odhodki in tekoči transferi)      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750)        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V)      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   –342.826|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   342.826|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.|  1.907.893|
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
3. člen
Proračunska rezerva občine izkazuje naslednje vrednosti (v EUR):
-------------------------------------------------------------
stanje sredstev na dan 1. 1. 2008           17.341
prihodki                        5.792
odhodki                           0
stanje sredstev na dan 31. 12. 2008          23.133
-------------------------------------------------------------
4. člen
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki po zaključnem računu proračuna za leto 2008 v višini 342.826 EUR se pokrije iz sredstev na računih iz preteklih let.
5. člen
Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0019/2008
Žirovnica, dne 26. marca 2009
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost