Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1112. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica (uradno prečiščeno besedilo), stran 3490.

Na podlagi 120. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 20. redni seji dne 25. 3. 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica, ki obsega:
– Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 18/06 z dne 21. 2. 2006),
– Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 88/07 z dne 28. 9. 2007).
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence oziroma njihove starše z območja Občine Sevnica, določa upravičence, višino in pogoje za upravičenost do enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: pomoč) je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Sevnica.
Pooblaščena oseba občinske uprave vodi letne evidence o izdanih pomočeh za novorojence.
II. POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
3. člen
Višina pomoči po tem pravilniku v letu 2006 znaša 30.000 SIT.
O višini pomoči se določi s sklepom ob sprejemu proračuna za posamezno koledarsko leto. Tako določeni znesek velja do uveljavitve proračuna za naslednje koledarsko leto.
Pomoč ob rojstvu otroka se upravičencu izplača v obliki bona.
III. POGOJI ZA UPRAVIČENOST DO POMOČI
4. člen
Upravičenec do pomoči je novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da imata stalno bivališče v Občini Sevnica.
V primeru, da starša živita ločeno, je upravičen do pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi in ima stalno bivališče v Občini Sevnica.
V primeru, da otrok ne živi pri starših, ima pravico uveljavljati pomoč rejnik oziroma tisti, ki je prevzel skrb za otroka in ki ima stalno prebivališče v Občini Sevnica.
5. člen
Pomoč ob rojstvu otroka se upravičencu dodeli na podlagi pisne vloge enega izmed upravičencev, ki se vroči na Občino Sevnica na obrazcu, ki je priloga pravilnika.
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 18/06) vsebuje naslednjo končno določbo:
IV. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnem zagotovitve sredstev v proračunu Občine Sevnica za leto 2006.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 88/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2009
Sevnica, dne 25. marca 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.