Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1103. Odlok o priznanjih Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo), stran 3465.

Na podlagi 120. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 20. redni seji dne 25. 3. 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o priznanjih Občine Sevnica, ki obsega:
– Odlok o priznanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 44/04 z dne 28. 4. 2004),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 z dne 19. 8. 2005).
O D L O K
o priznanjih Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Sevnica, njihovo obliko, način in postopek podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence podeljenih priznanj.
2. člen
Priznanja se podeljujejo občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Občine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.
3. člen
Priznanja Občine Sevnica so lahko podeljena skladno z določili 1. in 2. člena tega odloka.
4. člen
Priznanja Občine Sevnica, razvrščena od najvišjega do najnižjega, so:
– naziv Častni občan Občine Sevnica,
– Grb Občine Sevnica,
– Zlata plaketa Občine Sevnica,
– Srebrna plaketa Občine Sevnica,
– Listina Občine Sevnica.
5. člen
Priznanja sestavljajo lenta, odlitki in tiskovine.
Tiskovine so samostojne in spremne.
Tiskovina se podeli v slavnostni mapi, ki je iz temno modre imitacije usnja z dotiskom grba s podpisom občine.
Tiskovino in slavnostno mapo določa celostna grafična podoba Občine Sevnica.
6. člen
Naziv Častni občan Občine Sevnica se podeli z lento in samostojno tiskovino.
Grb občine Sevnica je odlitek in spremna tiskovina.
Zlata in Srebrna plaketa Občine Sevnica sta odlitka in spremni tiskovini.
Listina Občine Sevnica je samostojna tiskovina.
7. člen
Naziv Častni občan, Grb Občine Sevnica, Zlata in Srebrna plaketa Občine Sevnica so priznanja Občine Sevnica, ki se podeljujejo ob prazniku občine, 12. novembru. Priznanja vsebujejo grb s podpisom občine, lipovo venčno okrasje s slepim tiskom in datum občinskega praznika 12. XI. (v nadaljevanju: praznična emblematika). Praznično emblematiko vsebujejo lenta, odlitka zlate in srebrne plakete ter samostojne in spremne tiskovine. Praznična emblematika na tiskovinah je v barvni izvedbi.
Listina Občine Sevnica je posebno priznanje Občine Sevnica in kot samostojna tiskovina nima praznične emblematike in se podeljuje v skladu s 15. členom tega odloka. Ima obliko tiskovine višjega ranga.
Tiskovino za priznanja, ki se podeljujejo ob prazniku občine, in tiskovino, s katero se podeli Listina Občine Sevnica, določa celostna grafična podoba Občine Sevnica.
II. NAZIV ČASTNI OBČAN
8. člen
Naziv Častni občan Občine Sevnica je lahko podeljen posamezniku, ki s svojim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih življenja in dela prispeva k izjemnemu razvoju in ugledu občine.
Lenta je 15 cm širok beli svileni trak z zlato vezano obrobo, zlatimi franžami in z vezenim barvnim grbom Občine Sevnica s podpisom občine in z lipovim venčnim okrasjem.
Samostojna tiskovina za podelitev naziva Častni občan Občine Sevnica vsebuje: naziv občine, naziv priznanja, ki se podeljuje, ime in priimek dobitnika, utemeljitev, številko in datum sklepa o podelitvi naziva, ime in priimek župana občine in njegov lastnoročni podpis.
III. GRB OBČINE SEVNICA
9. člen
Grb Občine Sevnica je odlitek, ki ga sestavljata kovinski grb in marmorni podstavek. Odlitek je izdelan iz patiniranega brona v velikosti 150 x 105 mm. Na sprednji strani je relief grba Občine Sevnica, zadnja stran je gladko obdelana. Marmorni podstavek je izdelan v velikosti 100 x 150 mm in debeline 18 mm. Grb je v slavnostni škatlici 181 x 151 x 101 mm iz temno modre imitacije usnja z dotiskom grba s podpisom občine v srebrni barvi.
Na marmornem podstavku je pritrjena ploščica iz patiniranega brona, na kateri je vpisan naziv Grb Občine Sevnica, ime in priimek oziroma naziv dobitnika in datum sklepa o podelitvi grba.
Grb se podeli s spremno tiskovino, ki vsebuje: naziv občine, naziv priznanja, ki se podeljuje, ime in priimek dobitnika, utemeljitev, številko in datum sklepa o podelitvi grba, ime in priimek župana občine in njegov lastnoročni podpis.
10. člen
Vsako leto se lahko podeli največ en Grb Občine Sevnica.
Grb Občine Sevnica se praviloma podeljuje podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam.
IV. ZLATA PLAKETA OBČINE SEVNICA
11. člen
Zlata plaketa Občine Sevnica je kovinski relief okrogle oblike v premeru 146 mm, odlit v bronu in galvansko pozlačen, v slavnostni škatlici 200 x 200 mm iz temno modre imitacije usnja z dotiskom grba s podpisom občine v zlati barvi. Averz (lice) plakete sestavljajo reliefno konfigurirana fotografska podoba sevniškega gradu s praznično emblematiko. Reverz (hrbet) plakete je gladko obdelan.
Pod plaketo je pritrjena ploščica, na kateri je vpisan naziv Zlata plaketa Občine Sevnica, ime in priimek oziroma naziv dobitnika ter datum sklepa o podelitvi plakete.
Spremna tiskovina za podelitev Zlate plakete Občine Sevnica vsebuje: naziv občine, naziv priznanja, ki se podeljuje, ime in priimek oziroma naziv dobitnika, utemeljitev, številko in datum sklepa o podelitvi, ime in priimek župana občine in njegov lastnoročni podpis.
12. člen
Vsako leto se lahko podelijo največ tri Zlate plakete Občine Sevnica.
V. SREBRNA PLAKETA OBČINE SEVNICA
13. člen
Srebrna plaketa Občine Sevnica je kovinski relief okrogle oblike v premeru 146 mm, odlit v bronu in galvansko posrebren, v slavnostni škatlici 200 x 200 mm, iz temno modre imitacije usnja z dotiskom grba s podpisom občine v srebrni barvi. Averz (lice) plakete sestavljajo reliefno konfigurirana fotografska podoba sevniškega gradu s praznično emblematiko. Reverz (hrbet) plakete je gladko obdelan.
Pod plaketo je pritrjena ploščica, na kateri je vpisan naziv Srebrna plaketa Občine Sevnica, ime in priimek oziroma naziv dobitnika ter datum sklepa o podelitvi plakete.
Spremna tiskovina za podelitev Srebrne plakete Občine Sevnica vsebuje: naziv občine, naziv priznanja, ki se podeljuje, ime in priimek oziroma naziv dobitnika, utemeljitev, številko in datum sklepa o podelitvi, ime in priimek župana občine in njegov lastnoročni podpis.
14. člen
Vsako leto se lahko podeli največ pet Srebrnih plaket Občine Sevnica.
VI. LISTINA OBČINE SEVNICA
15. člen
Listina Občine Sevnica se lahko podeli posameznikom, organizacijam, podjetjem, zavodom, društvom, klubom in drugim organizacijam ob posebni priložnosti, ob pomembnejšem obeležju ali enkratnem dogodku, za pomembne in v širšem okolju priznane dosežke ali prizadevanja na določenem področju delovanja.
Samostojna tiskovina za podelitev Listine Občine Sevnica vsebuje: naziv občine, naziv priznanja, ki se podeljuje, ime in priimek dobitnika, utemeljitev, številko in datum sklepa o podelitvi, ime in priimek župana občine in njegov lastnoročni podpis.
VII. POSTOPEK PODELITVE PRIZNANJ
16. člen
Predlog za podelitev priznanja lahko podajo občani, podjetja, zavodi, društva, združenja, druge organizacije in skupine, organi lokalne skupnosti.
O podelitvi naziva Častni občan, Grba občine, Zlate in Srebrne plakete Občine Sevnica s sklepom odloči občinski svet.
Listino Občine Sevnica po lastni odločitvi podeli župan, brez sklepa občinskega sveta. Priznanje se podeli na podlagi sklepa župana.
17. člen
Priznanja Občine Sevnica, ki se podeljujejo ob prazniku občine, se podeljujejo na podlagi razpisa za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj.
Odbor za priznanja objavi razpis enkrat letno, najkasneje dva meseca pred občinskim praznikom za tekoče leto. Z razpisom se objavi, katere podatke mora vsebovati predlog za dobitnika priznanja ter rok, do katerega je razpis odprt.
Razpis se objavi v lokalnih javnih medijih, na spletni strani Občine Sevnica ter se posreduje organizacijam, združenjem, društvom, klubom v Občini Sevnica.
18. člen
Predlog za dobitnika priznanja mora vsebovati: ime in priimek oziroma naziv predlagatelja, ime in priimek oziroma naziv predlaganega dobitnika priznanja z njegovimi osebnimi podatki ter obrazložitev predloga.
Uslužbenec občinske uprave, ki opravlja strokovna in administrativna dela za odbor za priznanja, lahko pozove predlagatelja, da predlog dopolni.
19. člen
Predloge za podelitev priznanja obravnava odbor za priznanja po zaključku razpisa.
Odbor za priznanja lahko predlog zavrne, če ni dovolj ali ustrezno utemeljen, oziroma zavrže, če ni prispel v razpisnem roku.
Odbor za priznanja pripravi predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica z bistvenimi deli utemeljitev za predlagane dobitnike in ga posreduje v obravnavo občinskemu svetu. Sklep o podelitvi priznanj sprejme občinski svet.
20. člen
Priznanja Občine Sevnica so enkratna in se med seboj ne izključujejo.
21. člen
Priznanja Občine Sevnica podeljuje župan Občine Sevnica ali od njega pooblaščena oseba praviloma ob prazniku občine, razen Listine Občine Sevnica, ki se podeljuje v skladu s 15. členom tega odloka.
VIII. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
22. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj ter zbirko podatkov o dobitnikih priznanj vodi splošna služba Občine Sevnica.
Zbirka se vodi kronološko in vsebuje ime in priimek oziroma naziv dobitnika priznanja, rojstne podatke dobitnika priznanja, vrsto podeljenega priznanja, številko in datum sklepa o podelitvi priznanja ter kraj in datum vročitve priznanja.
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled v splošni službi Občine Sevnica.
Zbirka podeljenih Listin občine Sevnica se vodi ločeno od zbirke priznanj, ki se podeljujejo ob prazniku občine, in jo vodi v kabinet župana. Župan enkrat letno seznani občinski svet o podeljenih listinah.
Odlok o priznanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 44/04) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Priznanja podeljena na podlagi Odloka o priznanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 33/95) in Pravilnika o podeljevanju priznanj Občine Sevnica (številka 90200-0002/95 z dne, 31. 5. 1995) ohranijo naziv, veljavo, namen in rang, pri čemer Zlata plaketa Občine Sevnica nadomesti Priznanje Dušana Kvedra Tomaža, Srebrna plaketa Občine Sevnica nadomesti Medaljo Dušana Kvedra Tomaža.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 33/95) in Pravilnik o podeljevanju priznanj Občine Sevnica (številka 90200-0002/95 z dne 31. 5. 1995).
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05) vsebuje naslednjo končno določbo:
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2009
Sevnica, dne 25. marca 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.